No: 11

Tarih: 05/01/2018

Konu:Bireysel katılım yatırımcıları (melek yatırımcı) için geçerli olan indirim uygulamasının süresi 5 yıl uzatıldı.

Özet: 1 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/11176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bireysel katılım yatırımcısı tam mükellef gerçek kişiler (melek yatırımcı) için geçerli olan indirim uygulamasının süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

Bu düzenleme 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.


29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6327 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’na geçici 82. madde eklenmişti. Söz konusu madde uyarınca özetle; 31.12.2017 tarihine kadar, bireysel katılım yatırımcısı tam mükellef gerçek kişiler (melek yatırımcı), iktisap ettikleri tam mükellef anonim şirketlere ait iştirak hisselerini en az iki tam yıl elde tutmaları şartıyla, hisse bedelinin % 75'ini yıllık beyannamelerine konu kazanç ve iratlarından, hisselerin iktisap edildiği dönemde indirebilmektedirler.

Araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında projesi son beş yıl içinde desteklenmiş kurumlara iştirak sağlayan bireysel katılım yatırımcıları için bu oran %100 olarak uygulanmaktadır.

Kanun’da yıllık indirim tutarının 1 milyon TL’yi aşamayacağı, ilgili yıl kazancından indirilemeyen kısmın izleyen yıllarda yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınabileceği hükmü de bulunmaktadır.

İlgili maddenin 8. fıkrasında ise Bakanlar Kurulu’na yukarıdaki 31.12.2017 tarihini 5 yıla kadar uzatma yetkisi verilmiştir.

1 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/11176 sayılı Karar ile Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullanmış ve geçici maddenin uygulama süresini 31 Aralık 2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatmıştır.

Bu düzenleme 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 


Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu
Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79