No: 139

Tarih: 29/12/2017

Konu:2017 yılında elde edilen bazı gelirlere uygulanacak enflasyon indirim oranı % 129,43 olarak açıklandı.

Özet: Bazı menkul sermaye iratlarının beyanında uygulanmakta olan enflasyon indirimi oranı birden büyük (% 129,43) olarak açıklanmıştır.

İndirim oranının birden büyük olması nedeniyle, 1 Ocak 2006 tarihinden önce Türk Lirası cinsinden ihraç edilmiş olan;

  • Hazine bonosu ve Devlet tahvilleri,
  • Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresi’nce çıkarılan menkul kıymetler ve
  • Özel sektör tahvillerinden,

bireysel yatırımcılar tarafından 2017 yılında elde edilen menkul sermaye iratları (kupon faizi ve itfa gelirleri) beyan edilmeyecektir.

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmamaktadır. Ayrıca, ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

Belirtilen indirim oranı 29 Aralık 2017 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 302 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur.5281 Sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 76. maddesinde yapılan ve 2006 yılı başından itibaren yürürlüğe giren değişiklikle, bazı menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerin beyanında, enflasyondan kaynaklanan gelirlerin vergi matrahı dışında tutulması amacına yönelik olarak yapılmakta olan enflasyon indirimi uygulamasına, 31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla son verilmiştir.

Ancak GVK’nın geçici 67. maddesi uyarınca, 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresi’nce çıkarılan menkul kıymetlerden elde edilen gelirlere 31 Aralık 2005 tarihinde yürürlükte olan mevzuatın uygulanması gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca, 1 Ocak 2006 tarihinden önce Türk Lirası cinsinden ihraç edilmiş olan;

  • Hazine bonosu ve Devlet tahvillerinden,
  • Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresi’nce çıkarılan menkul kıymetlerden,
  • Özel sektör tahvillerinden,

bireysel yatırımcılar tarafından 2017 yılında elde edilen menkul sermaye iratları (kupon faizi ve itfa gelirleri) için enflasyon indirimi uygulaması devam etmektedir.

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmaz. Ayrıca, ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

Enflasyon indirim oranı; Vergi Usul Kanunu’na göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir.

2017 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı % 14,47 olarak hesaplanmış ve 11 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 484 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise 29 Aralık 2017 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 302 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde % 11,18 olarak açıklanmıştır.

Bu oranlar dikkate alındığında, 2017 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı birden büyük (% 129,43) çıkmaktadır.

İndirim oranının birden büyük olması nedeniyle, 1 Ocak 2006 tarihinden önce Türk Lirası cinsinden ihraç edilmiş olan;

  • Hazine bonosu ve Devlet tahvilleri,
  • Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresi’nce çıkarılan menkul kıymetler ve
  • Özel sektör tahvillerinden,

bireysel yatırımcılar tarafından 2017 yılında elde edilen menkul sermaye iratları (kupon faizi ve itfa gelirleri) beyan edilmeyecektir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
İhsan Akar

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79