No: 138

Tarih: 29/12/2017

Konu:Gelir Vergisi Kanunu kapsamında 2018 yılında uygulanacak bazı parasal büyüklükler açıklandı.

Özet: 2017 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı (% 14,47) kullanılmak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından hesaplanan ve 2018 yılında geçerli olan bazı parasal büyüklükler aşağıdaki gibidir:

1. Mesken kira gelirlerindeki istisna tutarı: 4.400 TL,

2. İşverenlerce hizmet erbabına, işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerde istisna tutarı: 16 TL,

3. Engellilik indirimi tutarları sırasıyla: 1.000 TL, 530 TL ve 240 TL,

4. Basit usulde ticari kazançlarda indirim tutarı: 9.000 TL

5. Basit usule tabi olmanın genel şartları sırasıyla: 7.400 TL ve 4.900 TL,

6. Basit usule tabi olmanın özel şartları sırasıyla: 100.000 TL, 148.000 TL, 49.000 TL ve 100.000 TL,

7. Değer artış kazançlarına ilişkin istisna tutarı:12.000 TL,

8. Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı: 27.000 TL,

9. Tevkifata tabi tutulmuş menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı: 34.000 TL,

10. Tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı: 1.800 TL.

Bu tutarlar 29 Aralık 2017 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 302 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur.


Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 123. maddesinin 2. fıkrasında, Kanun’un 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86. maddelerinde yer alan maktu had ve tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı hükmü yer almaktadır.

 

Maddenin devamında ise bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların yüzde 5’ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı, Bakanlar Kurulunun, bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğuna hükmedilmiştir.

 

2017 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı % 14,47 olarak hesaplanmış ve 11 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 484 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Gelir Vergisi Kanunu’nun yukarıda belirtilen hükümlerinde yer alan parasal büyüklüklerin 2018 yılında uygulanacak tutarları, Maliye Bakanlığı tarafından bu oran dikkate alınmak suretiyle hesaplanmış ve 29 Aralık 2017 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 302 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Söz konusu Tebliğ’deki bilgiler çerçevesinde, Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan bazı parasal büyüklüklerin 2018 yılında uygulanacak tutarları aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.

1. Mesken kira gelirlerinde uygulanan istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı; 2018 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 4.400 TL olarak tespit edilmiştir.

2. Hizmet erbabına işyeri dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2018 takvim yılında uygulanmak üzere 16 TL olarak belirlenmiştir.

3. Engellilik indirimi tutarları

Çalışma gücünün;

  • Asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli,
  • Asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli,
  • Asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli,

sayılmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesi kapsamında 2018 takvim yılında uygulanacak olan engellilik indirimi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:

Engellilik derecesi

İndirim tutarı

Birinci derece engelliler için

1.000 TL

İkinci derece engelliler için

530 TL

Üçüncü derece engelliler için

240 TL


4. Basit usulde ticari kazançlarda indirim tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinde yer alan ve basit usule tabi mükellefler için geçerli olan indirim tutarı, 2018 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 9.000 TL olarak tespit edilmiştir.

5. Basit usule tabi olmanın şartları

a. Genel şartlar

Gelir Vergisi Kanunu’nun 47. maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2018 takvim yılında uygulanmak üzere, büyükşehir belediye sınırları içinde 7.400 TL, diğer yerlerde 4.900 TL olarak tespit edilmiştir.

Buna göre 2018 yılı için basit usule tabi olmanın genel şartları aşağıdaki gibi olmaktadır:

- Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak,

- İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde, emsal kira bedelinin, kiralanmış olması halinde ise yıllık kira bedelinin, büyükşehir belediye sınırları içinde 7.400 TL’yi, diğer yerlerde de 4.900 TL’yi aşmaması,

- Ticari, zirai ve mesleki faaliyetleri dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmamak.

b. Özel şartlar

Gelir Vergisi Kanunu’nun 48. maddesinde yer alan hadler, 2018 takvim yılında uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

- (1) numaralı bent için 100.000 TL ve 148.000 TL,

- (2) numaralı bent için 49.000 TL,

- (3) numaralı bent için 100.000 TL.

Buna göre 2018 yılı için basit usule tabi olmanın özel şartları aşağıdaki gibi olmaktadır:

- Alım satım yapanların yıllık alımları tutarı 100.000 TL’yi, satışları tutarı da 148.000 TL’yi aşmamalıdır.

- Yukarıdakiler dışındaki işlerle uğraşanların, yıllık gayrisafi iş hasılatları 49.000 TL’yi aşmamalıdır.

- Alım satım ile diğer işlerin beraber yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamı 100.000 TL’yi aşmamalıdır.

6. Değer artış kazançlarına ilişkin istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80. maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2018 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 12.000 TL olarak tespit edilmiştir.

7. Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 82. maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2018 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 27.000 TL olarak tespit edilmiştir.

8. Tevkifata tabi tutulmuş menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 86. maddesinde yer alan; tevkifata tabi tutulmuş menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2018 takvim yılı gelirleri için 34.000 TL (gelir vergisi tarifesinin 2. gelir dilimi) olarak uygulanacaktır.

9. Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 86. maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2018 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.800 TL olarak tespit edilmiştir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79