No: 122

Tarih: 06/12/2017

Konu:Adalet Bakanlığına yapılan teslimlerde KDV istisnası ve KDV iade alacağının ÖTV borçlarına mahsubuna ilişkin açıklamalar yapıldı.

Özet: 5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 15 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre, Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna genişletilerek Adalet Bakanlığı’na yapılan teslim ve hizmet ifaları da istisna kapsamına alınmıştır.

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacağının nakden iadesine, 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P.’inde yer alan Sıvılaştırılmış Petrol Gazı’nın (L.P.G.) (otogaz hariç) tesliminden doğan KDV iadesi eklenmiş ve bu işlemlerden doğan KDV iade alacağının ÖTV Kanunu’ndan doğan borçlara mahsuben iadesi için münhasıran vergi inceleme raporu gerekliliği kaldırılmıştır.

Tebliğ yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.


5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 15 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’ne aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

Adalet Bakanlığı’na yapılan teslim ve hizmetlerde KDV istisnası

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendi uyarınca, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü’ne yapılan ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetler KDV’den istisnadır.

25 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 694 sayılı KHK’nın 83. maddesiyle, söz konusu istisna hükmüne “Milli Savunma Bakanlığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “Adalet Bakanlığı” ibaresi eklenmiştir.

15 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile söz konusu yasal değişiklik Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin ilgili bölümüne eklenmiştir.

ÖTV’ye tabi mallara ilişkin, indirimli oran uygulamasından kaynaklanan KDV iade alacağının ÖTV borçlarına mahsubu

İndirimli orana tabi konut ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 28 ve 29. sırası kapsamındaki malların teslimlerinden doğan KDV iadeleri, yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle talep edilmesi kaydıyla nakden yapılabilmekteydi.

15 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile bu kapsama Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 31. sırası da eklenmiştir. Bilindiği üzere, bu sırada, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2711.19.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan Sıvılaştırılmış Petrol Gazı’nın (L.P.G.), motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanları (otogaz) hariç olmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan LPG Dağıtıcı Lisansını haiz olanlarca teslimi ile bunlardan satın alanların sonraki safhalardaki teslimi bulunmaktadır.

Öte yandan, iade hakkı tanınan işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacağının ÖTV Kanunu’ndan doğan borçlara mahsuben iadesi, mükellefin talebine bakılmaksızın münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilmekteydi. 15 seri numaralı Tebliğ’le KDV Genel Uygulama Tebliği’ne yapılan değişiklikle, bu kapsamda özel tüketim vergisine tabi olan malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan KDV iade alacağının, bu mallara ilişkin ÖTV borçlarına mahsuben iadesinde münhasıran vergi inceleme raporu gerekliliği kaldırılmıştır.

Tebliğ, yayımı tarihinde (5 Aralık 2017) yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Hüseyin F. Saltık
(huseyin.saltik@tr.ey.com)

(212) 408 51 70


Yalçın Pekgöz
(yalcin.pekgoz@tr.ey.com)

(212) 408 51 70