No: 111

Tarih: 10/10/2017

Konu:

Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı’nın Gider Vergileri, DV, Harçlar, VİV ile EV Kanunlarıyla ilgili düzenlemeleri.


Özet: 27 Eylül 2017 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan Kanun Tasarısı’nın Gider Vergileri Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ve Emlak Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:
- Özel İletişim Vergisi (ÖİV) Kanunu uyarınca; mobil haberleşme hizmetleri % 25, radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetler % 15, kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetleri ise % 5 oranında ÖİV’ye tabidir. Tasarı ile ÖİV oranlarının yukarıdaki her bir hizmet için yüzde 7,5 olarak aynı oranda belirlenmesi öngörülmektedir. Bu hüküm 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

- Türkiye'de kurulu borsalarda gerçekleştirilen vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin muameleler ve bu muameleler sonucu lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden (BSMV) istisnadır. Tasarı ile maddedeki “Türkiye’de kurulu borsalarda gerçekleştirilen” ibaresi yürürlükten kaldırılarak, işlemin yapıldığı yere bakılmaksızın vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri sonucu lehe alınan paraların BSMV’den istisna edilmesi öngörülmektedir. Bu düzenleme Kanun’un yayımlandığı ayı izleyen aybaşında yürürlüğe girecektir.

- Kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı için yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetler karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yöneticisi firmalara kullandırmasına ilişkin işlemler ve düzenlenen kağıtlar ile bunların teminatı ve geri ödemesine ilişkin işlemler ve düzenlenen kağıtlar için harç (Yargı harçları hariç) ve damga vergisi istisnası getirilmesi öngörülmektedir. Bu düzenlemeler yasanın yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

- Peşin fiyatlandırma anlaşmaları süresince ödenmesi gereken başvuru ve yenileme harçlarının kaldırılması öngörülmektedir. Bu hüküm yasanın yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

- Şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler üzerinden yüzde 10 oranında kesilen veraset ve intikal vergisinin (VİV), yüzde 20’ye çıkarılması öngörülmektedir. Bu düzenleme Kanun’un yayımlandığı ayı izleyen aybaşında yürürlüğe girecektir.

- Emlak Vergisi (EV) Kanunu’na eklenecek olan geçici madde ile Takdir Komisyonları tarafından 2018 yılı için takdir olunan yüksek arsa ve arazi birim metrekare değerlerine bir üst sınır getirilmesi öngörülmektedir. Buna göre Takdir Komisyonlarınca 2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin 2017 yılı için uygulanan birim değerlerinin % 50’sinden fazlasını aşması durumda, 2018 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında 2017 yılı için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerinin % 50 fazlası esas alınacaktır. Bu hüküm yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.


27 Eylül 2017 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan, başta bazı Vergi Kanunları olmak üzere birçok Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklikler içeren Kanun Tasarısı’nın; Gider Vergileri Kanunu, Damga Vergisi Kanunu (DVK), Harçlar Kanunu (HK), Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu (VİVK) ve Emlak Vergisi Kanunu (EVK) ile ilgili düzenlemeleri bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

1. Gider Vergileri Kanunu

a. Özel iletişim vergisi (Tasarı md. 11)

Özel iletişim vergisi (ÖİV); elektronik haberleşme hizmetlerini sunan işletmecilerin verdikleri hizmetler karşılığında kullanıcıdan tahsil edip vergi dairesine ödedikleri bir vergidir. Verilen hizmetin türüne göre oranı değişmektedir. Buna göre;

a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri % 25,

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri % 15,

c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti %5,

d)Yukarıda sayılan hizmetlerin kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri %15,

oranında özel iletişim vergisine tâbi bulunmaktadır.

Tasarı ile özel iletişim vergisi oranlarının yukarıdaki her bir hizmet için yüzde 7,5 olarak aynı oranda belirlenmesi öngörülmektedir.

Tasarı aynen yasalaşırsa yukarıdaki hüküm 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

b. Banka ve sigorta muameleleri vergisi (Tasarı md. 12)

Gider Vergileri Kanunu’nun 29. maddesinde banka ve sigorta muameleleri vergisinden (BSMV) istisna olan işlemler sayılmaktadır.

Söz konusu maddenin birinci fıkrasının (p) bendinde, arbitraj muameleleri ile Türkiye'de kurulu borsalarda gerçekleştirilen vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin muameleler ve bu muameleler sonucu lehe alınan paraların BSMV’den istisna olduğu hükmü yer almaktadır.

Tasarı ile yukarıdaki hükümde yer alan “Türkiye’de kurulu borsalarda gerçekleştirilen” ibaresinin yürürlükten kaldırılması öngörülmektedir. Bu değişiklik yapılmak suretiyle işlemin yapıldığı yere bakılmaksızın vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri sonucu lehe alınan paraların BSMV’den istisna edilmesi amaçlanmaktadır.

Hükmün aynen yasalaşması durumunda, Kanun’un yayımlandığı ayı izleyen aybaşında yürürlüğe girecektir.

2. Damga Vergisi Kanunu (Tasarı md. 33)

Damga Vergisi Kanunu’na (DVK) ekli (2) sayılı tabloda damga vergisinden istisna edilen kağıtlar yer almaktadır. Tasarı ile bu tabloya; kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı için yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetler karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yöneticisi firmalara kullandırmasına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar ile bunların teminatı ve geri ödemesine ilişkin işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlar eklenmek suretiyle bu kağıtlar için damga vergisi istisnası getirilmesi öngörülmektedir.

Tasarı aynen yasalaşırsa yukarıdaki hüküm yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

3. Harçlar Kanunu

a. Yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetler karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşlara ilişkin istisna (Tasarı md. 34)

Harçlar Kanunu’nun (HK) 123. maddesinde genel muaflıklar ve istisnalar düzenlenmektedir. Tasarı ile bu maddeye yeni bir fıkra eklenerek; kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı için yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetler karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yöneticisi firmalara kullandırmasına ilişkin işlemler ile bunların teminatı ve geri ödemesine ilişkin işlemler için harç istisnası getirilmesi öngörülmektedir. Ancak yargı harçları bu istisnanın kapsamına girmemektedir.

Tasarı aynen yasalaşırsa yukarıdaki hüküm yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

b. Peşin fiyatlandırma anlaşmalarına ilişkin harçlar (Tasarı md. 35)

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinin 5 numaralı fıkrası uyarınca, transfer fiyatlandırması uygulamasında, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım satımında uygulanacak fiyat veya bedelin tespitine ilişkin yöntemler, mükellefin talebi üzerine Maliye Bakanlığı ile anlaşılarak belirlenebilmektedir.

Söz konusu peşin fiyatlandırma anlaşmaları, Harçlar Kanunu’na bağlı (8) sayılı Tarifenin “XII- Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması harçları” başlıklı bölümü uyarınca başvuru ve yenileme harcına tabidir. Harç tutarları 2017 yılında sırasıyla 56.979,40 TL ve 45.583,30 TL olarak uygulanmaktadır.

Tasarı ile peşin fiyatlandırma anlaşmalarının teşviki amacıyla anlaşma süresince ödenmesi gereken başvuru ve yenileme harçlarının kaldırılması öngörülmektedir.

Tasarı aynen yasalaşırsa yukarıdaki hüküm yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

4. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu (Tasarı md. 14)

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun (VİVK) “Nispetler” başlıklı 16. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; 5602 sayılı Kanun’da tanımlanan şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler üzerinden, bu şans oyunları ile yarışma ve çekilişleri düzenleyen kişi ve kurumlar tarafından yüzde 10 oranında veraset ve intikal vergisi kesintisi yapılmaktadır.

Tasarı ile yukarıda yer verilen oranın % 20’ye çıkarılması öngörülmektedir. Hükmün aynen yasalaşması durumunda, Kanun’un yayımlandığı ayı izleyen aybaşında yürürlüğe girecektir.

5. Emlak Vergisi Kanunu (Tasarı md. 41)

Tasarı’yla, Emlak Vergisi Kanunu’na (EVK) eklenecek olan geçici madde ile Takdir Komisyonları tarafından 2018 yılı için takdir olunan yüksek arsa ve arazi birim metrekare değerlerine bir üst sınır getirilmesi öngörülmektedir. Buna göre Takdir Komisyonlarınca 2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin 2017 yılı için uygulanan birim değerlerinin % 50’sinden fazlasını aşması durumda, 2018 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında;

  • 2017 yılı için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerinin % 50 fazlasının esas alınacağı,
  • Takip eden 2019, 2020 ve 2021 yılları için ise bu tutar üzerinden Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesi kapsamında bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin bu şekilde belirlenen değerler üzerinden hesaplanacağı,

düzenlenmektedir.

Emlak vergi değeri veya söz konusu rayiç bedeller esas alınarak uygulanan vergi, harç ve diğer mali yükümlülüklerde de bu düzenleme ile belirlenen değerler dikkate alınacaktır.

Söz konusu düzenleme, Tasarı’nın bu haliyle yasalaşması halinde yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Kanun Tasarısı’nın tümü ve gerekçesi 3 Ekim 2017 tarihli ve 105 numaralı sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79