No: 110

Tarih: 06/10/2017

Konu:

Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı’nın KDV ve ÖTV Kanunları ile ilgili düzenlemeleri.


Özet: 27 Eylül 2017 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan Kanun Tasarısı’nın Katma Değer Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

- Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisinin bu hizmetleri sunanlar tarafından beyan edilip ödenmesi öngörülmektedir. Bu hüküm Kanun’un yayımlandığı ayı izleyen aybaşında yürürlüğe girecektir.

- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Eğitimde Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında yapılan ithalatlar ile bu proje kapsamında Bakanlığa yapılan mal teslimleri ve hizmet ifalarının istisna kapsamına alınması öngörülmektedir. Bu hüküm Kanun’un yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

- Tasarı ile uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışından alınan roaming hizmetleri ile bu hizmetlerin Türkiye’deki müşterilere yansıtılması faaliyetlerinin istisna kapsamına alınması öngörülmektedir. İlgili hüküm yayımını izleyen ayın başından itibaren yürürlüğe girecektir.

- Tasarı ile sadece bankalara olan borçlar için uygulanan KDV Kanunu’nun 17/4/r maddesinde yer alan istisna hükmünün kapsamı, finansal kiralama ve finansman şirketlerine olan borçları da kapsayacak şekilde genişletilmektedir. 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

- İmalat sanayiine yönelik teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılan inşaat işleri harcamaları nedeniyle yüklenilen ancak indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV tutarlarına ilişkin iade hakkının 2018 yılını da kapsayacak şekilde genişletilmesi öngörülmektedir. Bu düzenleme yasanın yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

- ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (B) cetveline 4813.10.00.80.00 GTİP numarasıyla “Diğerleri (Makaron)” eklenerek vergi oranı % 65,25 ve asgari maktu vergi tutarı da 0,0994 TL olarak belirlenmiştir.

ÖTV Kanunu’nun 11. maddesinde yapılan değişiklikle ise makaronların ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (B) cetveline dahil edilmesi suretiyle ÖTV kapsamına alınmasına bağlı olarak makaronlara ilişkin vergileme ölçüleri belirlenmektedir.

Bu düzenlemeler yasanın yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

- 2202.10.00.00.12 GTİP numarasında yer alan “Meyvalı gazozlar” isimli mal ile 2202.10.00.00.19 GTİP numarasında yer alan “Diğerleri (Limonatalar hariç)” isimli (enerji içecekleri ve meyve suyu özelliği göstermeyen çeşitli içecekler) mallar ÖTV kapsamına alınmış ve ÖTV oranları % 25 olarak belirlenmiştir.

Tasarı aynen yasalaşırsa yukarıdaki hüküm 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.


27 Eylül 2017 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan, başta bazı Vergi Kanunları olmak üzere birçok Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklikler içeren Kanun Tasarısı’nın Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu ile ilgili düzenlemeleri bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

1. Katma Değer Vergisi Kanunu

a. Dar mükellefler tarafından KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlerde KDV sorumluluğu (Tasarı md. 48)

Katma Değer Vergisi Kanununun 9. maddesinin 1 numaralı fıkrasında; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceğine ilişkin hüküm yer almaktadır.

Tasarı ile bu fıkraya aşağıdaki cümlenin eklenmesi öngörülmektedir:

“Şu kadar ki Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisi, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenir. Maliye Bakanlığı elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

Hükmün aynen yasalaşması durumunda, Kanun’un yayımlandığı ayı izleyen aybaşında yürürlüğe girecektir.

b. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (FATİH) Projesi kapsamında yapılan ithalatlar ile bu Bakanlığa yapılan mal teslimleri ve hizmet ifalarında KDV istisnası (Tasarı md. 51)

Tasarı ile Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 38. madde ile; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Eğitimde Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında yapılan ithalatlar ile bu proje kapsamında Bakanlığa yapılan mal teslimleri ve hizmet ifalarının istisna kapsamına alınması öngörülmektedir.

Bu istisna; “tam istisna” olarak değerlendirilecek olup, yukarıda bahsedilen mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilebilecektir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 32. maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilecektir.

Tasarı aynen yasalaşırsa yukarıdaki hüküm yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

c. Roaming hizmetleri ile bu hizmetlerin yansıtılması faaliyetlerinde KDV istisnası (Tasarı md. 49)

Tasarı ile uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışından alınan roaming hizmetleri ile bu hizmetlerin Türkiye’deki müşterilere yansıtılması faaliyetlerinin istisna kapsamına alınması öngörülmektedir.

Bahsedilen istisna Katma Değer Vergisi Kanunun 17. maddesinde hüküm altına alınacağından kısmi istisna kapsamında olması öngörülmüştür. Tasarı bu şekliyle yasalaşırsa roaming hizmetleri ile bu hizmetlerin Türkiye’deki müşterilere yansıtılması faaliyetleri dolayısıyla yüklenilen Katma değer vergisi indirim konusu yapılamayacaktır. Yüklenilen ve indirim konusu yapılamayan KDV işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacaktır.

Hükmün aynen yasalaşması durumunda, düzenleme yayımını izleyen ayın başından itibaren yürürlüğe girecektir.

d. Bankalara borçlu olanların borçlarına karşılık iştirak hissesi ve taşınmazlarının bankalara devrinde KDV istisnası (Tasarı md. 49)

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4/r maddesi uyarınca, bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri KDV’den istisnadır.

Tasarı ile yukarıdaki hükümde yer alan “bankalara” ibaresinin “bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine” şeklinde değiştirilmesi öngörülmektedir. Bu sayede sadece bankalara olan borçlar için uygulanan bu hükmün kapsamı genişletilerek, finansal kiralama ve finansman şirketlerine olan borçlar dolayısıyla bu kurumlara yapılan gayrimenkul ve iştirak hissesi satışlarını da kapsaması sağlanmaktadır.

Tasarı aynen yasalaşırsa yukarıdaki hüküm 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

e. İmalat sanayine yönelik teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılan inşaat işlerine ilişkin KDV iadesi (Tasarı md. 50)

Katma Değer Vergisi Kanunu'na eklenen ve 27 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren “Geçici Madde-37” ile imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgeli yatırımlara ilişkin olmak şartı ile;

a) Asgari 50 milyon Türk lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,

b) 50 milyon Türk lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin ise izleyen yıl içerisinde,

talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iadesi hakkı getirilmişti.

Tasarı ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 37. maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle, imalat sanayi yatırımları üzerindeki katma değer vergisinden kaynaklı finansman yükünü gidermek amacıyla, bu yatırımlar nedeniyle 2017 yılı için geçerli olan inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilen KDV’nin iadesi uygulamasının 2018 yılında da sürdürülmesi öngörülmektedir.

Tasarı aynen yasalaşırsa yukarıdaki hüküm yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

2. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu

a. Makaronların ÖTV kapsamına alınması ve vergi oranının belirlenmesi (Tasarı md. 81)

ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (B) cetveline 4813.10.00.80.00 GTİP numarasıyla “Diğerleri (Makaron)” eklenerek vergi oranı % 65,25 ve asgari maktu vergi tutarı da 0,0994 TL olarak belirlenmiştir.

Bu düzenleme yasanın yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

b. Makaronların vergileme ölçüsünün belirlenmesi (Tasarı md. 79)

Tasarı ile ÖTV Kanunu’nun “Vergileme ölçüleri ve matrah” balıklı 11. maddesinin 2 numaralı fıkrasının (b) bendinde değişiklik yapılması öngörülmektedir. Bu değişiklikle, makaronların ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (B) cetveline dahil edilmesi suretiyle ÖTV kapsamına alınmasına bağlı olarak makaronlara ilişkin vergileme ölçüleri belirlenmektedir.

Bu düzenleme yasanın yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

c. Meyvalı gazoz ve enerji içeceklerinin ÖTV kapsamına alınması ve vergi oranının belirlenmesi (Tasarı md. 81)

Tasarı ile ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (A) cetveline

- 2202.10.00.00.12 GTİP numarasında yer alan “Meyvalı gazozlar” isimli mal eklenerek meyveli gazozların,

- 2202.10.00.00.19 GTİP numarasında yer alan “Diğerleri (Limonatalar hariç)” isimli mal eklenerek enerji içecekleri ve meyve suyu özelliği göstermeyen çeşitli içeceklerin,

ÖTV kapsamına alınması sağlanmış ve bu malların ÖTV oranı % 25 olarak belirlenmiştir.

Tasarı aynen yasalaşırsa yukarıdaki hüküm 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Kanun Tasarısı’nın tümü ve gerekçesi 3 Ekim 2017 tarihli ve 105 numaralı sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır.

 Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Nusrettin Yener
(nusrettin.yener@tr.ey.com)
(212) 408 51 70 

 

Yalçın Pekgöz
(yalcin.pekgoz@tr.ey.com) 
(212) 408 51 70