No: 108

Tarih: 04/10/2017

Konu:Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı’nın Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri.

Özet: 27 Eylül 2017 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan Kanun Tasarısı’nın Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

- GVK’nın 74. maddesinde yer alan ve kira gelirleri (gayrimenkul sermaye iradı) için geçerli olan götürü gider oranının % 25’ten % 15’e düşürülmesi öngörülmektedir.

Tasarıda bu düzenlemenin 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.

- Gelir vergisi tarifesinde 3. gelir dilimine uygulanan % 27’lik vergi oranının % 30’a çıkarılması öngörülmektedir. Bu değişiklik ücret dışındaki gelirler için 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirler için geçerli olacaktır.

Tasarı’nın geçici 3. maddesi gereği ücret gelirleri içinse 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

- 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri gelir vergisi tarifesi nedeniyle 1.404,06 TL’nin altına düşenler için 1.404,06 TL’nin altına düşen tutarın ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafisi imkanının getirilmesi öngörülmektedir.

Bu düzenleme 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.


27 Eylül 2017 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan, başta bazı Vergi Kanunları olmak üzere birçok Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklikler içeren Kanun Tasarısı’nın Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

1. Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde kullanılan götürü giderin oranı (Tasarı md. 15)

Beyan edilen kira gelirinin tespitinde dikkate alınabilecek giderler iki farklı yöntemle belirlenebilmektedir. Bunlar “gerçek gider” ve “götürü gider” yöntemleridir. Bu yöntemlerin seçimi konusunda mükellefler serbest bırakılmışlardır.

Gerçek gider yöntemini tercih eden mükellefler GVK’nın 74. maddesinde sayılan giderleri, belgelendirilmek şartıyla gayrisafi hasılatlarından indirebilmektedirler.

Dileyen mükellefler (hakları kiraya verenler hariç) ise yukarıda belirtilen giderlere karşılık olmak üzere hasılatlarının yüzde 25’i kadar bir tutarı götürü olarak indirebilmektedirler. Bu yöntemde gider olarak indirilen tutarın belgelendirilmesine ihtiyaç bulunmamaktadır.

Tasarı ile GVK’nın 74. maddesinde yer alan % 25’lik götürü gider oranının % 15’e düşürülmesi öngörülmektedir. Tasarı aynen yasalaşırsa, kira gelirlerini beyan eden mükelleflerden götürü gider yöntemini kullananların gelir vergisi matrahları ve dolayısıyla ödeyecekleri gelir vergisi tutarı artacaktır.

Tasarıda bu düzenlemenin 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir. Bu nedenle Tasarı aynen yasalaşırsa, 2017 yılında kira geliri elde eden ve götürü gider yöntemini kullanan mükellefler, 2018 yılının Mart ayında verecekleri beyannamelerinde bu yeni oranı kullanacaklardır.

Götürü gider yöntemini seçen mükelleflerin iki yıl geçmedikçe, gerçek gider usulüne dönemeyecekleri de unutulmamalıdır.

2. Gelir vergisi oranı (Tasarı md. 17 ve geçici 3)

Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 103. maddesi uyarınca, ücret gelirleri ile ücret dışındaki gelirler iki ayrı tarifeye göre vergilendirilmektedir. Bu iki tarifenin aslında alt gelir dilimleri değil, sadece en üst gelir dilimleri birbirinden farklılaştırılmakta, ücret gelirleri için % 27’lik dilim biraz daha geniş olarak uygulanmaktadır.

Tasarı ile gelir vergisi tarifesinde yer alan gelir dilimleri ile ilgili bir değişiklik yapılmazken, tarifelerdeki 3. gelir dilimine uygulanan % 27’lik oranın % 30’a çıkarılması öngörülmektedir. Bu hüküm ve Tasarı’nın geçici 3. maddesinin aynen yasalaşması durumunda ücret ve ücret dışı gelirlere uygulanacak olan tarifeler aşağıdaki şekilde dikkate alınacaktır.

a. Ücret dışındaki gelirlere (ticari kazanç, serbest meslek, kira gibi) uygulanacak tarife

Gelir dilimi

Vergi oranı

13.000 TL’ye kadar

% 15

30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası

% 20

70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası

% 30

70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 17.350 TL, fazlası

% 35

 

Tasarıda bu düzenlemenin 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm aynen yasalaşırsa, 2017 yılında elde ettikleri ücret dışındaki gelirlerini beyan edecek olan mükellefler 2018 yılının Mart ayında verecekleri beyannamelerinde bu yeni oranı dolayısıyla yukarıdaki tarifeyi kullanacaklardır. 2017 yılına ilişkin olarak 70.000 TL’den fazla matrah beyan edecek olan mükelleflerin bu değişiklik sonrası 1.200 TL fazla gelir vergisi ödemeleri söz konusu olacaktır. 30.000 ile 70.000 arasında matrah beyan eden mükellefler ise 30.000 TL’yi aşan kısmın yüzde 3’ü kadar fazla vergi ödeyeceklerdir.

b. Ücret gelirlerine uygulanacak tarife

Gelir dilimi

Vergi oranı

13.000 TL’ye kadar

% 15

30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası

% 20

110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası

% 30

110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 29.350 TL, fazlası

% 35

 

Tasarıda bu düzenlemenin 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmekle birlikte, ücret gelirleri için Tasarı’nın geçici 3. maddesiyle özel bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre yukarıda belirtilen oran artışı, ücret gelirleri açısından 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren elde edilen ücretler için uygulanacaktır.

Bu nedenle yukarıdaki 2017 yılına ilişkin tarifeye bakarak, bu değişiklik nedeniyle, 110.000 TL’den fazla matrahı olan ücretliler tarafından 2.400 TL daha fazla vergi ödeneceğini söylemek doğru olmayacaktır. Çünkü GVK uyarınca 2017 yılı tarifesinin gelir dilimleri 2018 yılı için yeniden değerleme oranında (ya da Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek bir oranda) artırılmak suretiyle yeniden belirlenecektir. Ancak rakam vermek yerine, 2018 yılı için belirlenecek son gelir dilimi (2017’de 110.000 TL) ile 3. gelir dilimi (2017’de 30.000 TL) arasında ücret matrahı olan çalışanların bu aradaki tutarın yüzde 3’ü kadar fazla vergi ödeyeceklerini söyleyebiliriz.

3. Net asgari ücretin altına düşen ücretler için ilave asgari geçim indirimi (Tasarı md. 18)

Tasarı ile Gelir Vergisi Kanunu’na geçici 87. maddenin eklenmesi öngörülmektedir. Söz konusu hüküm ile 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri gelir vergisi tarifesi nedeniyle 1.404,06 TL’nin altına düşenler için 1.404,06 TL’nin altına düşen tutarın ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafisi imkanı getirilmektedir.

Bu uygulamadan, 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri gelir vergisi tarifesi nedeniyle 1.404,06 TL’nin altına düşen hizmet erbabı yararlanacaktır. Gelir vergisi tarifesi nedeniyle ücretlerinde düşüş olsa dahi net ücretleri 1.404,06 TL’nin altına düşmeyenlerin ise bu uygulamadan yararlanması mümkün değildir.

Ayrıca bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla yukarıdaki dönemlere ilişkin olarak verilmiş olan muhtasar beyannamelerde beyan edilen ve ilave asgari geçim indirimi uygulanmadığı için çalışanlardan fazla kesilmiş olan vergiler, ilgili çalışanlara iade edilmek üzere, vergi sorumlularınca bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren verilecek olan muhtasar beyannamelerdeki vergilerden mahsup edilebilecektir.

Tasarı aynen yasalaşırsa GVK’ya eklenmesi öngörülen geçici 87. madde, 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Gelir vergisi tarifesi nedeniyle 2016 yılında da aynı sorun gündeme gelmiş ve GVK’ya eklenen geçici 86. madde ile yukarıdaki şekilde çözülmüştü.

Kanun Tasarısı’nın tümü ve gerekçesi 3 Ekim 2017 tarihli ve 105 numaralı sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79