No: 84

Tarih: 05/07/2017

Konu:

7033 sayılı Kanun’la Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda yapılan değişiklikler.


Özet: 1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7033 sayılı Kanun’la teknoloji geliştirme bölgesi mevzuatında bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre;

- Temel bilimlerin tanımı yapılmış, temel bilimler alanından mezun Ar-Ge personeline ilave destekler sağlanmıştır.

- Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/B maddesinde yer alan sınai mülkiyet haklarına yönelik istisna uygulamasından yararlanan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kazançlarının; gayri maddi hakların satılması, devri veya kiralanmasından oluşması halinde, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında yer alan istisnadan yararlanabilmelerine yönelik Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiştir.

Söz konusu düzenlemeler 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.


7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu Kanun’la; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalarımız aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

1. Temel bilimlerin tanımı ve temel bilimler mezunu personel için sağlanan ilave destek

Temel bilimler, yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programlarını ifade etmektedir. Temel bilimler alanında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmalarının, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı iki yıl süreyle, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır.

Ancak her bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasına sağlanacak destek, ilgili ayda Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde onu ile sınırlandırılmıştır.

Söz konusu destek, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketlerinde istihdam edilen temel bilimler mezunu Ar-Ge personeli için de uygulanacaktır.

Bakanlık tarafından ödenen destek tutarı, işletme açısından özel fon uygulamasına tabidir.

2.
Sınai mülkiyet haklarında istisna

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/B maddesinde, sınai mülkiyet haklarına yönelik istisna uygulamasından yararlanan mükelleflerin, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında yer alan istisna uygulamasından ayrıca yararlanamayacağına ilişkin hüküm bulunmaktadır.

Ancak, 7033 sayılı Kanun’la, teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/B maddesinde yer alan sınai mülkiyet haklarına yönelik istisna uygulamasından yararlanan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kazançlarının; gayri maddi hakların satılması, devri veya kiralanmasından oluşması halinde, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında yer alan istisnadan yararlanabilmelerine yönelik Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiştir.

Yukarıdaki düzenlemeler 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

7033 sayılı Kanun’la 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nda Yapılan Düzenlemeler

Kanun 7033 /

Madde

Yapılan Düzenleme

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

7033 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme

62

Temel bilimler tanımı

“Temel Bilimler" tanımı yer almamaktaydı.

"Temel Bilimler" tanımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır.

Temel bilimler: Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programlarını, ifade eder.”

63

Temel bilimler alanından mezun personel için sağlanan ek destek

Temel bilimler mezunu personele yönelik destek yer almamaktaydı.

Temel bilim mezunu Ar-Ge personeline sağlanacak desteğe yönelik aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

4691 sayılı Kanun’un 8’inci maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarının, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Ancak bu kapsamda her bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasına sağlanacak destek, ilgili ayda Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde onunu geçemez. Bu destek, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketlerinde istihdam edilen temel bilimler mezunu Ar-Ge personeline de aynen uygulanır.”

64

Sınai mülkiyet haklarında istisna

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/B maddesinde, sınai mülkiyet haklarına yönelik istisna uygulamasından yararlanan mükelleflerin, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında yer alan istisna uygulamasından ayrıca yararlanamayacağı belirtilmiştir.

Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kazançlarının gayri maddi hakların satılması, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, istisnadan yararlanılabilmesi konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiştir.

 

4691 sayılı Kanun’un geçici 2’nci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kazançlarının gayri maddi hakların satılması, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, istisnadan yararlanılmasını, bu hakların ilgili mevzuat çerçevesinde tescil, kayıt veya bildirim şartına bağlamaya, mükellefin gayri maddi hak geliri ve varsa bağlı olduğu grubun satış hasılatına göre tescil şartına bağlı olmaksızın belgelendirme usulüne tabi tutmaya, istisnadan yararlanacak kazancı; bu kazancın elde edilmesine yönelik faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen nitelikli harcamaların toplam harcamalara oranına isabet eden kısmı ile sınırlandırmaya, bu oranı toplam harcama tutarını aşmamak üzere yüzde 30’una kadar artırımlı uygulatmaya, nitelikli ve toplam harcamaları tanımlamaya Bakanlar Kurulu, bu kapsamda uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilidir.”

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Serdar Altay 
(serdar.altay@tr.ey.com)
(212) 408 58 75

 

Ece Ünlü
(ece.unlu@tr.ey.com)
(212) 408 59 56