No: 52

Tarih: 11/04/2017

Konu:

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik’te değişiklikler yapıldı.


Özet: 8 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te, kredi faiz desteği, destek kapsamından çıkarılmış olup, başvuruların değerlendirmesindeki uygulamada, tanımlarda ve diğer pek çok maddede değişiklikler yapılmıştır. 8 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle, "Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkındaki Yönetmelik"te aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

1. maddeyle getirilen değişiklikler:

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik'in 1. maddesinde değişiklik yapılmış olup, söz konusu Yönetmelik'in amacı ve kapsamı aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

"a) Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler,

b) Teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler,

c) Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde/altyapılarında Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler,

ç) Özkaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan veya TÜBİTAK tarafından onaylanan teknolojik ürünler,

ile ilgili Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir."

2. maddeyle getirilen değişiklikler:

Söz konusu Yönetmelik'in "Tanımlar ve Kısaltmalar" bölümünün 3. maddesinin 1. fıkrasında yer alan (ç) "Başvuru dökümanı" ve (e) "Değerlendirme komisyonu" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  • (ç) "Başvuru formu: Başvuru sahibinin destekten yararlanmak amacıyla Genel Müdürlüğe yazılı ve/veya elektronik ortamda sunduğu ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda Genel Müdürlükçe içeriği güncellenen formu,"
  • (e) "Değerlendirme komisyonu: Başvuruları ve yatırım projesinde yapılması talep edilen değişiklikleri değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Genel Müdür ya da görevlendireceği Daire Başkanı başkanlığında; alanında uzman öğretim üyeleri arasından Bakanlıkça görevlendirilecek iki üye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) meclis veya sektör temsilcileri, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) meclis veya sektör temsilcileri, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile kanunla kurulan vakıflar, dernekler veya meslek odalarının yönetici veya temsilcileri arasından bir üye, Bakanlık personelinden bir üye olmak üzere beş üyeden oluşan komisyonu,"

Söz konusu fıkrada yer alan (a) Aracı kurum ve (ı) Küçük işletme tanımları yürürlükten kaldırılmış olup, tanımlar ve kısaltmalar bölümüne aşağıda yer alan bentler eklenmiştir.

  • (n) "TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu",
  • (o) "Tamamlama belgesi: Yatırımını tamamlayan işletmeler için Genel Müdürlükçe düzenlenen belgeyi," ifade eder.

3. maddeyle getirilen değişiklikler:

Söz konusu Yönetmelik'in 2. bölümünün adı "Destek Unsurları, Destek Şartları, Başvuru Şekli ile Başvurularda Aranacak Belgeler" olarak değiştirilmiştir.

4. maddeyle getirilen değişiklikler:

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik'in desteklenen yatırımlara yönelik açıklamalara yer verildiği 4. maddesinin, "Kredi Faiz Desteği" ile ilgili olan destek türü yürürlükten kaldırılmıştır.

5. maddeyle getirilen değişiklikler:

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik'in destek şartlarına yönelik açıklamalara yer verilen 5. maddesinin 3. fıkrasına "veya TÜBİTAK tarafından onaylanan" ibaresi eklenmiş olup, söz konusu Yönetmelik'in 5. ve 6. fıkrasında yer alan "proje" ifadesi "proje/faaliyet" olarak, 6. fıkrada yer alan "Büyük ve orta büyüklükteki işletmelerce" ifadesi ise "Büyük veya KOBİ ölçeğindeki işletmelerce" şeklinde değişmiş olup 7. fıkra yürürlükten kalkmıştır.  

İlgili maddede, özkaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyeti sonucunda ortaya çıkan ve TÜBİTAK tarafından onaylanan teknolojik ürünler için ilgili kurum tarafından teknolojik ürün olduğuna dair verilen belgenin olması halinde başvurunun destek kapsamında değerlendirilebileceği belirtilmiştir.

Öte yandan, kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde/altyapılarında gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin yatırımı için yapılan başvuruların da söz konusu teknolojik ürünle ilgili tüm hakların başvuru sahibine devredilmiş olması ve noter tasdiki ile belgelendirilmesi halinde destek kapsamında değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır.

Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde/altyapılarında gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerle ilgili hakları devralan hak sahiplerinin;

a) Tüzel kişilik olması ve bu haklarını daha küçük ölçekli işletmelere devretmesi durumunda, taraflar arasında işletme ölçeği daha büyük olan tarafın ölçeği esas alınarak,

b) Gerçek kişi olması ve bu haklarını tüzel kişiliklere devretmesi durumunda, gerçek kişilerin mikro ölçekli işletme sınıfına denk tutulup taraflar arasında işletme ölçeği daha büyük olan tarafın ölçeği esas alınarak, söz konusu teknolojik ürünlerin yatırım desteği kapsamında değerlendirileceği belirtilmiştir.

6. maddeyle getirilen değişiklikler:

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik'in 6. maddesinin adı "Başvuru şekli" olarak değiştirilmiş olup, söz konusu madde ile başvuru formu ve Bakanlık tarafından istenen ek belgelerin, işletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanarak yazılı ve/veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe başvuru yapılabileceği ve başvuruların sürekli olarak da kabul edilebileceği belirtilmiştir.

7. maddeyle getirilen değişiklikler:

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik'in 8. maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kalkarak, söz konusu düzenleme ile "Ön Değerlendirme"  aşamasında Yönetmelik hükümlerine uygun başvuruların Değerlendirme Komisyonuna sunulmadan yapılabilmesinin önü açılmıştır.

8. maddeyle getirilen değişiklikler:

Söz konusu madde ile başvuruların değerlendirmesine yönelik düzenlemelerde bulunulmuş olup, yatırım projesini yerinde incelemek üzere Genel Müdürlükten görevlendirilen personel sayısı en az bir personel olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Genel Müdürlüğün gerekli gördüğünde yatırım projesi ile ilgili, alanında uzman kurum, kuruluş ve tüzel kişilik veya gerçek kişilere yerinde inceleme yaptırıp rapor hazırlatabileceği belirtilmiştir.

Değerlendirme Komisyonu üyelerinin sayısı düşmüş olup, söz konusu sayı en az dört olarak belirlenmiştir. Ek olarak, başvuruların değerlendirilmesindeki süre de düşmüş olup, başvuruların Değerlendirme Komisyonu tarafından en geç 45 iş günü içerisinde değerlendirilip karara bağlanacağı belirtilmiştir.

Söz konusu maddenin 13. fıkrasında, Değerlendirme Komisyonu tarafından desteklenmesi uygun bulunan başvurular ile desteklenmesi uygun görülmeyen başvuruların, karar tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde gerekçesi belirtilerek Genel Müdürlükçe başvuru sahibine yazılı olarak bildirilmesi gerektiği konusunda değişiklik yapılmıştır.

9. maddeyle getirilen değişiklikler:

Söz konusu Yönetmelik'in 4. bölümünün adı "Destek Süresi, Makine ve Teçhizat Desteği ile İşletme Gideri Desteği" olarak değiştirilerek, "Kredi Faiz Desteği" çıkarılmıştır.

10. maddeyle getirilen değişiklikler:

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik'in 10. maddesinde yer alan "veya kredi faiz desteği" ibaresi yürürlükten çıkarılmıştır.

11. maddeyle getirilen değişiklikler:

Söz konusu madde ile Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik'in makine ve teçhizat desteğine yönelik destek oran ve üst sınırlarında değişiklikler yapılmış olup, mikro işletmeler de destek kapsamına alınmıştır.

Öte yandan, yatırım projesine konu satın alınacak makine ve teçhizatın, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 63'üncü maddesi kapsamında Bakanlıkça hazırlanan usul ve esaslara uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile belgelendirilmesi durumunda, belirtilen destek oranlarına ilave edilen puan 10'dan 20'ye çıkarılmıştır. İşletmenin talep etmesi halinde makine ve teçhizat desteği için belirlenen destek üst limitinin % 25'ine kadar teminat karşılığında ön ödeme yapılabilecektir.

Her bir yatırım projesi için işletmelere sağlanacak makine ve teçhizat desteği tutarı ile işletme gideri desteği tutarı toplamının yerli malı ilave puanı dahil 10.000.000 TL'yi geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

12. maddeyle getirilen değişiklikler:

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik'in kredi faiz desteğine yönelik açıklamalara yer verildiği 12. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

13. maddeyle getirilen değişiklikler:

Yönetmelik'in 13. maddesinin 1, 2 ve 6. fıkralarında yer alan "küçük işletmeler" ibaresi "mikro ve küçük işletmeler" olarak değiştirilmiştir.

14. maddeyle getirilen değişiklikler:

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik'in 5. bölümünün adı "Yatırım Proje Tutarını Oluşturan Harcama Kalemleri, Desteklenmeyen Harcamalar ve Yatırımın Desteklendiği Diğer Kaynaklar" olarak değiştirilmiştir.

15. maddeyle getirilen değişiklikler:

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik'in 14. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde yer alan "yatırım projesi için hazırlanacak fizibilite raporu gideri" yatırım proje tutarını oluşturan harcama kalemlerinden çıkarılmıştır.

16. maddeyle getirilen değişiklikler:

Söz konusu Yönetmelik'in 15. maddesine, finansal kiralama şirketleri aracılığıyla temin edilen makine ve teçhizatın destek kapsamında değerlendirilmeyeceği eklenmiş olup, yatırım projesi için hazırlanacak fizibilite raporu gideri, teknolojik ürüne yönelik yatırım projesinde, destek kapsamında değerlendirilmeyecek harcama kalemi olarak belirlenmiştir.

17. maddeyle getirilen değişiklikler:

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik'in 16. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "başvuru dokümanında" ifadesi "başvuru formunda" olarak değiştirilmiştir.

18. maddeyle getirilen değişiklikler:

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik'in 17. maddesinin "g" maddesinden "diğer" ibaresi çıkartılmış olup "ğ" maddesi aşağıdaki şekilde değişmiştir:

  • g) "İdari ve mali konulardaki hükümler ile diğer hususlar"
  • ğ) "Sözleşme ekinde, yapılacak yatırımlar ile ilgili yatırım iş-zaman planı, taahhütname ve onaylı bütçe"

19. maddeyle getirilen değişiklikler:

Söz konusu değişiklik kapsamında, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik'in 18. maddesinde, işletme yetkilisi, işletmenin tüzel kişiliğindeki değişiklikler ve yatırım projesinde öngörülemeyen makine ve teçhizat ile ilgili talebini gerekçeli olarak Genel Müdürlüğe bildirmekle sorumlu tutulmuştur.

Değişiklik taleplerine yönelik, "sözleşmede belirtilen destek tutarını aşmamak kaydıyla yatırım proje bütçesine yeni harcama kalemlerinin eklenmesi" ibaresi ilave edilmiştir.

Genel Müdürlük tarafından yerinde yapılan ya da yaptırılan inceleme sonucunda öngörülen amaç ve çalışma programına uygun biçimde yürütülmediği tespit edilen yatırımlarla ilgili nihai kararı Değerlendirme Komisyonu verir.

Yatırım konusunda, mücbir sebeplerden kaynaklanan değişiklikler, işletme temsilcisi tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir. Bu durumda, yapılacak işlemler Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

20. maddeyle getirilen değişiklikler:

Teknolojik ürün yatırım destek programından yararlanılarak alınan makine ve teçhizatın; Bakanlıkça Tamamlanma Belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren 3 yıl süre ile satılamayacağı, başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamayacağı, kullanım hakkının her ne ad ve suretle olursa olsun devredilemeyeceği, rehin gösterilemeyeceği, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tedbiri haciz konulması halinde durumun 7 gün içinde tüm belgeleriyle birlikte Bakanlığa yazılı olarak bildirileceği hüküm altına alınmıştır.

21. maddeyle getirilen değişiklikler:

Söz konusu Yönetmelik'in "İdari yaptırım" ile ilgili olan 20. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "destekler" ibaresi "destek" şeklinde değiştirilmiştir.

22. maddeyle getirilen değişiklikler:

Yönetmelik'in 21. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"(2) Sonuç Raporu doğrultusunda Bakanlıkça, alanında uzman en az bir öğretim üyesi ile Genel Müdürlükten en az bir personel yatırımı yerinde incelemek, yapılan harcamaları denetlemek ve içeriği Genel Müdürlükçe belirlenen yatırım tamamlama belgesini düzenlemek üzere görevlendirilir.

(3) Bakanlıkça Tamamlama Belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren işletmeler, 3 yıl boyunca yıllık olarak yatırım desteği verilen ürünle ilgili satış bilgileri ve sağlanan gelişmelerin yer aldığı, içeriği Genel Müdürlükçe belirlenen gelişme raporunu Genel Müdürlüğe yazılı ve/veya elektronik ortamda sunar."

23. maddeyle getirilen değişiklikler:

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik'in 21. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Kamu personeli hariç Değerlendirme Komisyonu üyesi olarak veya izleme ve denetim için görevlendirilecek alanında uzman kişilere ikinci fıkra kapsamında yapılacak ödemeler Bakanlık bütçesinden karşılanır.

(2) Başvuru değerlendirme, izleme ve denetimde komisyon üyesi veya izleyici olarak görevlendirilen alanında uzman kişilerin ücretleri her bir görevlendirme için 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında Bakanlıkça ödenir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında destek unsurlarına yönelik yapılacak ödemelerle ilgili hususlar Bakanlıkça hazırlanan uygulamaya ilişkin usul ve esaslarda belirtilir."

24. maddeyle getirilen değişiklikler:

Yönetmelik'in, "izleme ve denetim yetkisi" ile ilgili olan 23. maddesinin birinci fıkrasına "denetimi," ibaresinden sonra gelmek üzere "alanında uzman" ibaresi eklenerek, söz konusu ifade "Bakanlık gerekli görülen hallerde yatırım yerinde tespit yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir. Bakanlık yatırımın yerinde tespitine ilişkin izleme ve denetimi, alanında uzman yükseköğretim kurumu öğretim üyeleri ile sanayi kurum ve kuruluş personeline yaptırabilir." şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu Yönetmelik yayım tarihinde (8 Nisan 2017) yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Serdar Altay
serdar.altay@tr.ey.com
(212) 408 58 75

Ece Ünlü
ece.unlu@tr.ey.com
(212) 408 58 75