No: 23

Tarih: 13/02/2017

Konu:VUK’un “Teminat uygulaması” başlıklı 153/A maddesinin uygulama usul ve esasları açıklandı.

Özet: 11 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 478 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile VUK’un “Teminat uygulaması” başlıklı 153/A maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

Yayım tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğ sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır.Vergi Usul Kanunu'nun "Teminat uygulaması" başlıklı 153/A maddesinin birinci fıkrası uyarınca, başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilmesi ve mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediğinin raporda belirtilmesi üzerine, bu kişiler işi bırakmış addolunmakta ve mükellefiyet kayıtları vergi dairesince terkin edilmektedir. Bu kapsamda olanların işe başlama bildiriminin alınması durumunda tüm vergi borçlarını ödemiş olmaları beklenmekte aynı zamanda Kanun'da belirtilen tutarda teminat vermeleri istenmektedir.

Maddenin 4. fıkrası uyarınca, mevcut faaliyetlerinin yanında VUK'un 359. maddesinde (Kaçakçılık suçları ve cezaları) yer alan sahte belge düzenleme fiilini işledikleri vergi incelemesine yetkili olanlarca yapılan inceleme neticesinde düzenlenen raporla tespit edilenlerden, bu durumları kesinleşenlerin de Kanun'da belirtilen tutarda teminat göstermesi gerekmektedir.

Aynı maddenin 5. fıkrasında ise 3568 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan meslek mensuplarından (SM, SMMM ve YMM'ler) maddenin 1. fıkrası kapsamda mükellefiyeti re'sen terkin edilenlerin bu fiillerine iştirak ettiği inceleme raporuyla tespit edilenler ve bu durumu kesinleşenlerden tekrar faaliyete başlamak için istenecek olan teminata ilişkin hüküm yer almaktadır.

11 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 478 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yukarıda ana hatlarıyla değinilen VUK'un 153/A maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

Yayım tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız...Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 


 Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79