No: 21

Tarih: 10/02/2017

Konu:687 sayılı KHK ile işverenlere, 2017 sonuna kadar yeni işe aldıkları sigortalılar için gelir vergisi stopajı teşviki getirildi.

Özet: 9 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 31.12.2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere işverenlere gelir vergisi stopajı teşviki getirilmiştir.

Buna göre, özel sektör işverenleri tarafından 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren işe alınan sigortalıların;

- İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından olması,

- İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları,

- 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları,

gerekmektedir.

Yukarıdaki şartlarla yeni işe alınan sigortalıların işe alındıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2017 tarihine kadar uygulanmak üzere ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının (1.777,50 TL) prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir.

Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı da beyan edilmeyecek ve ödenmeyecektir.

687 sayılı KHK yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.9 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 3. maddesiyle İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenen geçici 18. madde ile 31.12.2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere işverenlere gelir vergisi stopajı teşviki getirilmiştir.

Buna göre, özel sektör işverenleri tarafından 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren işe alınan sigortalıların;

- İŞKUR'a kayıtlı işsizler arasından olması,

- İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları,

- 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları,

gerekmektedir.

Yukarıdaki şartlarla yeni işe alınan sigortalıların işe alındıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2017 tarihine kadar uygulanmak üzere ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının (1.777,50 TL) prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir.

Bu teşvikten yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamaz.

Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.

Bu teşvik; kamu idarelerine ait işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar ile Kanun'da sayılan diğer kurum ve kuruluşlar hakkında uygulanmaz.

Yayım tarihinde (9 Şubat 2017) yürürlüğe girmiş olan 687 sayılı KHK'nin 3. maddesiyle İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenen geçici 18. madde metni aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.

"GEÇİCİ MADDE 18– 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamaz.

Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.

Bu madde hükümleri; kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şeklini ve dönemini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

  

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79