No: 18

Tarih: 06/02/2017

Konu:10 seri numaralı Tebliğ’le, indirimli orana tabi teslimlerden kaynaklanan iade talepleriyle ilgili yeni düzenlemeler yapıldı.

Özet: 3 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10 seri numaralı KDV Tebliği ile indirimli orana tabi teslimlerden kaynaklanan iade talepleriyle ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre;

  • İndirimli orana tabi konut teslimleri nedeniyle doğan KDV iade alacakları ile ilgili olarak yılı içerisinde nakden iade imkanı sağlanmıştır.
  • İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacaklarında, 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nca iadesi yapılmayan tutar, 2016 ve 2017 takvim yılları için 10.000 TL (yıllık) olarak belirlenmiştir.


3 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 10 seri numaralı Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliği'nin (III/B-3 "İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması" başlıklı bölümünde aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır:

1. İndirimli orana tabi konut teslimlerinde yılı içerisinde nakden iade imkanı getirilmiştir.

Bilindiği üzere KDV Kanunu'nun 29. maddesinin (2) numaralı fıkrasında 6770 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle, indirimli orana tabi teslimlerden doğan KDV iade alacaklarının yılı içerisinde nakden iadesiyle ilgili olarak, sektörler, mal ve hizmet grupları, dönemler itibariyle belirleme yapma konusunda Bakanlığa yetki verilmiştir.

Bakanlık bu yetkisini 10 seri numaralı KDV Tebliği ile kullanmıştır. Buna göre; indirimli orana tabi konut teslimlerinden doğan KDV iadelerinin yılı içinde vergilendirme dönemleri itibarıyla talep edilmesi kaydıyla nakden yapılması uygun görülmüştür.

2. Bakanlar Kurulu Kararı ile indirimli orana tabi teslimlerde iade edilmeyen KDV tutarı yeniden belirlenmiştir.

Mevcut Tebliğ'in (III/B-3) bölümünün ikinci ve üçüncü paragrafları yürürlükten kaldırılmış, 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'yla yapılan düzenleme kapsamında aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır:

"19/4/2006 tarihli ve 2006/10379 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile indirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili sınır, 2006 yılında gerçekleşecek işlemler için geçerli olmak üzere 10.000 TL olarak belirlenmiş, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan hesaplamaya göre; indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilmeyen KDV tutarının iade konusu yapılmayacak kısmıyla ilgili sınır; 2006 yılı için 10.000 TL, 2007 yılı için 10.800 TL, 2008 yılı için 11.600 TL, 2009 yılı için 13.000 TL, 2010 yılı için 13.300 TL, 2011 yılı için 14.300 TL, 2012 yılı için 15.800 TL, 2013 yılı için 17.000 TL, 2014 yılı için 17.700 TL, 2015 yılı için 19.500 TL, 2016 yılı için 20.600 TL olarak belirlenmiştir.

İndirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili bu sınır 31/01/2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2017 yılı için 10.000 TL olarak belirlenmiştir. 2016 yılında yapılan indirimli orana tabi işlemlerle ilgili 2017 yılında yapılacak yıllık iadelerde de bu tutar dikkate alınır.

2018 ve izleyen takvim yılları için bu sınır, bir önceki yıldaki tutarın, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamada, 50 TL ve daha düşük tutarlar dikkate alınmaz, 50 TL'den fazla olan tutarlar ise 100 TL'nin en yakın katına yükseltilir".

Bu düzenlemelere göre, 2017 takvim yılı için daha önce 21.400 TL olarak belirlenen sınır 10.000 TL'ye düşürülmüştür. Aynı tutar, 2016 yılında gerçekleşen indirimli orana tabi işlemler nedeniyle 2017 yılında yapılacak yıllık iade talepleri için de geçerli olacaktır. 2016 ve 2017 takvim yıllarında gerçekleşen indirimli orana tabi işlemlerle ilgili yapılan hesaplamalar sonucunda tespit edilen iade edilebilir KDV tutarının 10.000 TL‘lik sınır üzerindeki kısmı iade edilecektir.

3. KDV Genel Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklikler:

Tebliğin (12),(13),(14) ve (15)'inci maddeleri ile KDV Genel Uygulama Tebliği'nin;

  • (III/B-3.1.2) bölümünün ikinci,
  • (III/B-3.3) numaralı bölümün başlığı, birinci ve on birinci,
  • (III/B-3.5.1) numaralı bölümün birinci,
  • (III/B-3.5.2) numaralı bölümün birinci,

paragraflarında değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler ile yeni bir uygulama getirilmemiş, Tebliğ'in bu bölümlerindeki bazı ifadelerin, yeni getirilen ve yukarıda belirttiğimiz nakden iade uygulamasıyla uyumlu hale getirilmesi sağlanmıştır.

Ayrıca (III/B-3.2.4) bölümünden sonra gelmek üzere (3.2.5) numaralı bölüm eklenmiştir. Eklenen bu bölümde, 5.000 TL ve üzerindeki iade taleplerinin, teminat verilmeden vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılmasının tercih edilmesi halinde, iadenin vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihte yapılacağı ifade edilmiştir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Hüseyin F. Saltık
(huseyin.saltik@tr.ey.com)
(212) 408 51 70 

Özlem Kudun
(ozlem.kudun@tr.ey.com)
(212) 408 51 70