No: 10

Tarih: 27/01/2017

Konu:

6770 sayılı Kanun’la teşvik belgeli yatırımlara ilişkin KDV ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler.


Özet: 27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6770 sayılı Kanun’la teşvik belgeli yatırımlara ilişkin KDV ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre;

► Teşvik belgeli yatırımlara ilişkin olarak belge kapsamında gerçekleştirilen yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları KDV’den istisna edilmiştir.

2017 yılı için, imalat sanayiine yönelik teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılan inşaat işleri harcamaları nedeniyle yüklenilen ancak indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV tutarlarına ilişkin iade hakkı getirilmiştir.

► İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2017 yılında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için indirimli kurumlar vergisi uygulamasına yönelik olarak Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/a maddesi doğrultusunda Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler genişletilmiştir.

► Maliye Bakanlığı’na, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ), Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, devir şeklinde birleşmeleri durumunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına uygulanmak üzere kurumlar vergisi oranını % 75’e kadar indirimli uygulatma yetkisi verilmiştir.27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6770 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile vergi mevzuatında yapılan değişikliklere ilişkin genel açıklamalar 27 Ocak 2017 tarihli ve 009 numaralı sirkülerimizde yapılmıştı.


Bu sirkülerimizde ise 6770 sayılı Kanun'la teşvik belgeli yatırımlara ilişkin olarak KDV ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında gerçekleştirilen değişiklikler hakkındaki açıklamalarımız dikkatinize sunulmaktadır:

1. Teşvik belgeli yatırımlara ilişkin olarak belge kapsamında yapılan yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları KDV'den istisna edilmiştir.

Değişiklik öncesi, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere sadece belge kapsamında yapılan makine ve teçhizat teslimleri KDV'den istisna edilmiş idi. 6770 sayılı Kanun kapsamında, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 13'üncü maddesinin (d) bendine eklenen hüküm ile yatırım teşvik belgeli yatırımlar için belge dahilinde gerçekleştirilecek yazılım ve gayri maddi hak teslimleri de KDV istisnası kapsamına dahil edilmiştir.

Bu değişiklik Kanun'un yayım tarihi olan 27 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2. İmalat sanayiine yönelik teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılan inşaat işleri harcamaları nedeni ile yüklenilen ancak indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV tutarlarına ilişkin iade hakkı getirilmiştir.

Katma Değer Vergisi Kanunu'na eklenen "Geçici Madde-37" ile imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgeli yatırımlara ilişkin olmak şartı ile;

a) Asgari 50 milyon Türk lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,

b) 50 milyon Türk lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin ise izleyen yıl içerisinde

talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iadesi hakkı getirilmiştir.

Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergilerin, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır. Bu vergiler ve cezalarda zamanaşımının, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılında başlayacağı belirtilmiştir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Bu madde kapsamında yapılan düzenleme, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayım tarihi olan 27 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

3. İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2017 yılında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için indirimli kurumlar vergisi uygulamasına yönelik olarak Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32/a maddesi doğrultusunda Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler genişletilmiştir.

6770 sayılı Kanunu'nun 30'uncu maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu'na geçici 9'uncu madde eklenmiş olup bu madde doğrultusunda; imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2017 yılında gerçekleştirilen yatırım harcamaları için;

a) Teşvik belgeli yatırımlara sağlanan maksimum yatırıma katkı oranının, ilave 15 puana kadar artırılarak, yatırım tutarı 50 milyon Türk Lirasını aşan büyük ölçekli yatırımlarda %65'ten %80 oranına, diğer yatırım türlerinde %55'ten %70 oranına kadar artırmak

b) Kazanca yüzde 100'e kadar indirimli kurumlar vergisi uygulatmak ve

c) Yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazanca indirimli kurumlar vergisi uygulanması suretiyle kullanılabilecek katkı oranı kanuni üst sınırını %50'den %100'e kadar artırmak

konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.

Buna göre, imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2017 yılında gerçekleştirilen yatırım harcamaları için söz konusu KVK 32/A maddesinin 2/b ve 2/c fıkraları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

"2/b: Her bir il grubu, stratejik yatırımlar veya (a) bendinde belirtilen yerler için yatırıma katkı oranını % 70'i, yatırım tutarı 50 milyon Türk Lirasını aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise % 80'i geçmemek üzere belirlemeye, kurumlar vergisi oranını % 100'e kadar indirimli uygulatmaya,"

"2/c: Yatırıma başlanan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %100'ünü ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il grubu, bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için sıfıra kadar indirmeye veya %100'e kadar artırmaya,"

Bu madde kapsamında yapılan düzenleme 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayım tarihi olan 27 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

4. Maliye Bakanlığı'na, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ), Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, devir şeklinde birleşmeleri durumunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına uygulanmak üzere kurumlar vergisi oranını %75'e kadar indirimli uygulatma yetkisi verilmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32'nci maddesine eklenen fıkra ile sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden KOBİ'lerin aynı Kanun'un 19'ncu maddesi uyarınca devir hükmünde gerçekleştirilen birleşmelerinde;

- Birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları ile

- Bu kapsamda birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere üç hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına

uygulanmak üzere kurumlar vergisi oranını % 75'e kadar indirimli uygulatmaya ve bu indirim oranını, sektörler, iş kolları, üretim alanları, bölgeler, hesap dönemleri itibarıyla ya da orta ve yüksek teknolojili ürün üreten veya imalatçı ihracatçı kurumlar için ayrı ayrı veya birlikte farklılaştırmaya ilişkin Bakanlar Kurulu'na, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı'na yetki verilmiştir.

Bu madde kapsamında yapılan değişiklik Kanun'un yayım tarihi olan 27 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

6770 sayılı Kanun 27 Ocak 2017 tarihli ve 009 numaralı sirkülerimiz ekinde yer almaktadır. Ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Serdar Altay
serdar.altay@tr.ey.com
(212) 408 58 75

 

Ayşe Cebe
ayse.cebe@tr.ey.com
(212) 408 58 75