No: 1

Tarih: 02/01/2017

Konu:Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan reeskont işlemlerinde kullanılacak oran % 9,75 olarak belirlendi.

Özet: T.C. Merkez Bankası tarafından hazırlanan Tebliğ ile vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılan reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 8,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 9,75 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ’in Resmi Gazete’de yayımlandığı 31 Aralık 2016 tarihinden itibaren, Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285. maddeleri kapsamındaki reeskont hesaplamalarında (senetteveya vadeli çekte faiz oranı açıklanmamış ise) yıllık % 9,75 oranının dikkate alınması gerekmektedir.Vergi Usul Kanunu'nun 281 ve 285. maddelerinde alacak ve borçların değerleme esasları hüküm altına alınmıştır. Buna göre, alacak ve borçların mukayyet değerleriyle değerlenmesi gerekmektedir. Mevduat veya kredi sözleşmelerine müstenit alacak ve borçlar ise değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınacaktır.

Senetli veya senetsiz alacak ve borçların reeskontuna ilişkin hüküm de yine Vergi Usul Kanunu'nun aynı maddelerinde yer almaktadır. Bu hükümler uyarınca, vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacak ve borçlar değerleme gününün kıymetine irca olunabilir. Bu takdirde, senette faiz nispeti açıklanmış ise bu nispet, açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto haddinin kullanılması gerekmektedir.

30 Nisan 2013 tarihli ve 64 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri'nde vadeli olarak düzenlenen çeklerin de reeskont uygulamasından yararlanabileceği kabul edilmiştir.

Alacak senetleri ve alınan vadeli çeklerin reeskonta tabi tutulması durumunda, borç senetleri ve verilen vadeli çeklerin de reeskonta tabi tutması zorunludur.

Bankalar ve bankerler ile sigorta şirketleri ise senetli veya senetsiz bütün alacak ve borçlarını reeskonta tabi tutmak zorundadırlar. Bu kurumların reeskont işlemi sırasında, ya Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto haddini yada muamelelerinde uyguladıkları faiz haddini kullanmaları gerekmektedir.

238 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde, reeskont hesaplamasının, iç iskonto yöntemine göre yapılacağı belirtilmektedir. Reeskont uygulamasında iç iskonto formülü aşağıdaki gibidir.

 

         A * 360

F=

A - -----------------

 

      360 + (m * t)

 

F= Reeskont tutarı

A= Senedin nominal değeri

m= İç iskonto faiz oranı

t = Vade (Değerleme günü itibariyle kalan gün sayısı)

T.C. Merkez Bankası tarafından hazırlanan Tebliğ ile vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılan reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 8,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 9,75 olarak belirlenmiştir.

238 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde ayrıca reeskont işlemlerinde Merkez Bankasınca belirlenen avans işlemlerine ilişkin faiz oranının esas alınacağı da belirtilmektedir. Yukarıda da yer verildiği üzere bu oran 31 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan T.C. Merkez Bankası Tebliği ile % 9,75 olarak belirlenmiştir.

Tebliğde, belirlenen bu oranın yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildiğinden, Vergi Usul Kanunu'nun 281 ve 285. maddeleri kapsamında 31 Aralık 2016 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek olan reeskont işlemlerinde, senette veya vadeli çekte faiz nispetinin açıklanmadığı durumlarda % 9,75 oranının kullanılması gerekmektedir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 408 51 79 numaralı telefondan M. Fatih Köprü (fatih.kopru@tr.ey.com) ile temasa geçmenizi rica ederiz.

 

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79