No: 93

Tarih: 07/10/2016

Konu:

Yatırım teşvik uygulamasına ilişkin 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişiklikler yapıldı.


Özet: Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 2016/9139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

- Sabit yatırım tutarı 10 milyon TL tutarını aşmayan bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan yatırımlar için yatırımın yapılacağı yerdeki yerel birimlere de müracaat edebilme hakkı tanınmıştır.

- Stratejik yatırımların faiz desteğinden yararlanabilmesinin şartlarından olan 31.12.2016’ya kadar teşvik belgesi için müracaat edilmesi şartı kaldırılmıştır.

- Sigorta primi işveren hissesi desteği ile yatırıma katkı tutarı ve vergi indirimi uygulamasında, yatırım teşvik belgesi müracaat tarihine göre değişen destek süre ve oranları uygulamasına son verilmiştir. Buna ilave olarak, yatırım döneminde diğer kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması suretiyle bölgelere ve yatırım cinslerine göre değişen kullanılabilecek katkı tutarı oranlarındaki farklılığa son verilmiş, söz konusu oran tüm yatırımlar için % 80 olarak belirlenmiştir.

- Öncelikli yatırımlar için geçerli olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlarda, "birim ürün başına en az % 20 enerji tasarrufu sağlama" şartı kaldırılmış, "mevcut durumuna göre en az % 20 enerji tasarrufu sağlaması" şartı getirilmiştir.

- Endüstri Bölgesi’nde imalat sanayine yönelik yatırımlara da bir alt bölge teşviklerinden yararlanma hakkı tanınmıştır.

- 2012/3305 sayılı BKK’ya eklenen Ek-6 ile belirlenen OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımların İstanbul ili hariç olmak üzere 1, 2 ve 3. bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4. bölgede uygulanan, 4, 5 ve 6. bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanacağı ifade edilmiştir. Söz konusu yatırımlara ilişkin asgari sabit yatırım tutarının 1 ve 2. bölgelerde 1 milyon TL, diğer bölgelerde ise 500 bin TL’dir.

- Daha önceki Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere, otel yatırımlarından, yatırım tamamlama vizesi esnasında turizm işletme belgesi ibraz edilemeyen, ancak otel işletmesi olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan yatırımlara ait teşvik belgelerinin tamamlama vizelerinin, belgenin genel teşvik sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılabileceği ifade edilmiştir.

- Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç) yatırımları 4. ve 5. bölgedeki tüm illerde bölgesel yatırım kapsamına alınmıştır.

-"İstanbul ili hariç olmak üzere, asgari 2 milyon TL tutarındaki ‘demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlarının imalatı’ ile bunların aksam ve parçaları konusundaki yatırımlar." bulunduğu bölgenin bölgesel desteklerinden yararlanması ile ilgili hüküm kapsamından çıkartılmıştır.5 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da (BKK) aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

1- Yatırım teşvik belgesi müracaatlarına ilişkin değişiklikler yapılmıştır.

Sabit yatırım tutarı 10 milyon TL tutarını aşmayan bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan yatırımlar için yatırımın yapılacağı yerdeki yerel birimlere de müracaat edebilme hakkı tanınmıştır.

Bu kapsamda, teşvik belgesi müracaatlarını değerlendirebilecek yerel birimler 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in Ek-3'ünde, yerel birimlerce teşvik belgesi düzenlenebilecek sektör ve konular ilgili Tebliğ'in Ek-4'ünde belirlenmiştir.

2- Stratejik yatırımlar ile ilgili faiz desteği uygulamasında son müracaat tarihi şartı kaldırılmıştır.

Stratejik yatırımlarla ilgili olarak 31.12.2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak müracaatlara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında faiz desteği öngörülmekteydi. 2016/9139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile stratejik yatırımların faiz desteğinden yararlanabilmesi için gerekli olan son müracaat tarihi şartı (31.12.2016) kaldırılmıştır.

3- Sigorta primi işveren hissesi desteği ile ilgili yatırıma başlama süresine bağlı olarak gerçekleştirilen farklı süre uygulamalarına son verilmiştir.

Değişiklik öncesi, 01.01.2017 tarihinden itibaren başlayan yatırımlarda 1. ve 2.bölgede gerçekleştirilen büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteği öngörülmemekteydi ve diğer bölgeler için ilgili desteğin uygulanma süresinde azalma meydana gelmekteydi.

2016/9139 sayılı BKK ile 31.12.2016 tarihine kadar başlayan yatırımlar için bu tarihten sonra başlayan yatırımlara göre sigorta primi işveren hissesi desteğinden daha avantajlı şartlarda (süre açısından) faydalanılması uygulamasına son verilmiştir. Tüm yatırımlar için yüksek olan süreden faydalanabilme düzenlemesi getirilmiştir. Bu kapsamda, büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlarda yatırıma başlama tarihine bağlı olmaksızın yatırımlara ilişkin söz konusu destek aşağıda belirtilen sürelerde uygulanır.

Bölgeler

Uygulama Süresi

1

2 Yıl

2

3 Yıl

3

5 Yıl

4

6 Yıl

5

7 Yıl

6

10 Yıl


4- Vergi indirim desteği uygulaması ile ilgili yatırıma başlama süresine bağlı olarak gerçekleştirilen farklı oran uygulamalarına son verilmiştir.

Değişiklik öncesi, 01.01.2017 tarihinden itibaren başlayan büyük ölçekli ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlarda yatırıma katkı oranında azalma meydana gelmekteydi.

2016/9139 sayılı BKK ile 31.12.2016 tarihine kadar başlayan yatırımlar için bu tarihten sonra başlayan yatırımlara göre vergi indirim desteğinden daha avantajlı şartlarda (yatırıma katkı oranı açısından) faydalanılması uygulamasına son verilmiştir. Tüm yatırımlar için yüksek olan orandan faydalanabilme düzenlemesi getirilmiştir. Bu kapsamda, büyük ölçekli ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yatırıma başlama tarihine bağlı olmaksızın uygulanacak vergi indirim oranları ile yatırıma katkı oranları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.

 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler

 

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

1

15

50

25

50

2

20

55

30

55

3

25

60

35

60

4

30

70

40

70

5

40

80

50

80

6

50

90

60

90


Ayrıca yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği gelirlere indirimli vergi uygulanması suretiyle kullanabileceği yatırıma katkı tutarının sınırı, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak üzere, tüm bölgeler için toplam yatırıma katkı tutarının % 80'i olacak şekilde belirlenmiştir. Daha önce bu oran bölgeler itibariyle farklı oranlara belirlenmekteydi.

Yukarıda yer verilen düzenleme kapsamında, 01.01.2015 ile 31.12.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamalarına ilişkin yatırım döneminde kullanılabilecek katkı oranlarına ilişkin farklı uygulamaya da son verilmiştir.

5- Enerji verimliliğine yönelik öncelikli yatırım konularında değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

Öncelikli yatırımlar maddesinin (j) bendinde yer alan enerji verimliliğine yönelik yatırımlarda, "birim ürün başına en az % 20 enerji tasarrufu sağlama" şartı kaldırılmış, "mevcut durumuna göre en az % 20 enerji tasarrufu sağlaması" şartı getirilmiştir.

6- Endüstri Bölgesi'nde imalat sanayine yönelik yatırımlara sağlanan desteklerde düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.

Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen yatırımlara ek olarak Endüstri Bölgesi'nde imalat sanayine yönelik yatırımlara da bir alt bölge teşviklerinden yararlanma hakkı tanınmıştır. Bu kapsamda, büyük ölçekli yatırımlar veya bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenen yatırımlar, Endüstri Bölgesi'nde gerçekleştirilmesi halinde vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilir.

7- OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlara özel teşvik düzenlemeleri belirlenmiştir.

2012/3305 sayılı BKK'ya eklenen Ek-6 ile belirlenen OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımların İstanbul ili hariç olmak üzere 1, 2 ve 3. bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4. bölgede uygulanan, 4, 5 ve 6. bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanacağı ifade edilmiştir. Söz konusu yatırımlara ilişkin asgari sabit yatırım tutarının 1 ve 2. bölgelerde 1 milyon TL, diğer bölgelerde ise 500 bin TL'dir.

Ek-6 ile belirlenen OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

2411.2.07

B.Y.S. Boyayıcı Maddeler; Luminofor Olarak Kullanılan İnorganik Ürünler

2411.3.08

Sülfit ve Sülfatlar

2411.3.09

Fosfinatlar, fosfanatlar, fosfatlar ve polifosfatlar, nitrallar

2411.4

Diğer Organik Ana Kimyasal Maddelerin İmalatı

2412

Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşiklerin İmalatı

2413

Sentetik Kauçuk ve Plastik Hammaddeleriİmalatı

2429.2

Tutkal ve Jelatin İmalatı

2429.6.07

Modelleme Macunları; Dişçi Mumu, Dişçilikte Kullanılan Alçı Esaslı Müstahzarlar; Yangın Söndürme Aletleri için Dolgu Maddeleri ve Bileşimler; Mikro- Organizmaların Geliştirilmesinde Kullanılan Müstahzar Kültür Ortamları; B.Y.S.

Laboratuvarda veya Teşhiste Kullanılan Karma Reaktifler

2429.6.08

Disk, pul vb. Şekillerde, Elektronikte Kullanılmak Üzere Dope Edilmiş Kimyasal Elementler

2429.6.11

Metal Satıhların Temizlenmesinde Kullanılan Müstahzarlar; Vulkanizasyon Çabuklaştırıcı Maddeler; BYS Kauçuk ve Plastikler için Plastifiyan ve Stabilizatör Bileşikler; B.Y.S. Reaksiyon Başlatıcılar, Hızlandırıcılar, Katalizörler, B.Y.S. Karışım Halinde Alkalibenzenler ve Alkalinaftalinler.

2911

İçten Yanmalı Motor ve Türbin İmalatı; Uçak, Motorlu Taşıt ve Motosiklet Motorları Hariç

2912.1

Pompa ve Kompresör İmalatı

2913

Mil Yatağı, Dişli, Dişli Takımı ve Tahrik Tertibatı İmalatı

2914

Sanayi Fırını, Ocak ve Ocak Ateşleyicilerin İmalatı

2915

Kaldırma ve Taşıma Teçhizatı İmalatı

2919

Diğer Genel Amaçlı Makinelerin İmalatı

2921

Tarım ve Orman Makineleri İmalatı

2922

Takım Tezgâhları İmalatı

2923

Metalurji Makineleri İmalatı

2924

Maden, Taş Ocağı ve İnşaat Makineleri İmalatı

2925

Gıda, İçecek ve Tütün İşleyen Makinelerin İmalatı

2926

Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri İşlemede Kullanılan Makinelerin İmalatı

2927

Silah ve Mühimmat İmalatı (Av Tüfekleri, Av Tüfeklerine Yönelik Fişekler ve Av Tüfeği Aksam ve Parçaları Hariç)

2929

Diğer Özel Amaçlı Makinelerin İmalatı

2930

B.Y.S.  Ev Aletleri İmalatı

3110

Elektrik Motoru, Jeneratör ve Transformatörlerin İmalatı

3120

Elektrik Dağıtım ve Kontrol Cihazları İmalatı

3140.0.03

Starter Pistonlu Motorlar İçin Kurşun Asitli Akümülatörler

3140.0.05

Nikel-Kadmiyum, Nikel-Demir ve Diğer Elektrik Akümülatörleri

3190

B.Y.S. Elektrikli Teçhizat İmalatı

34

Motorlu Kara Taşıtları İmalatı

352

Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı

3591

Motosiklet İmalatı

3592.2

Sakat Taşıyıcıları İmalatı


8- Demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlarının imalatı yatırımlarına sağlanacak destekler ile ilgili düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.

"Demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlarının imalatı" yatırımları yukarıdaki maddede yer verilen OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar kapsamında sayıldığından, "İstanbul ili hariç olmak üzere, asgari 2 milyon TL tutarındaki ‘demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlarının imalatı' ile bunların aksam ve parçaları konusundaki yatırımlar"ın bulunduğu bölgenin bölgesel desteklerinden yararlanması ile ilgili hüküm 3305 sayılı BKK'nın Ek-2/b'sinde yer alan dipnotların kapsamından çıkartılmıştır.

9- 2016/9139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında teşvik belgeli yatırımlara sağlanan destekler ile ilgili gerçekleştirilen diğer düzenlemeler aşağıdaki şekildedir.

a) Daha önceki Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere; asgari yatırım tutarı ve yatırımın büyüklüğü açısından yatırım süresi içerisinde tamamlanamayan yatırımlar kapsamında tamamlama vizesi aşamasına kadar yapılan yatırım harcamalarının, teşvik belgesi kapsamında yer alan destek unsurlarından yararlandırılmamak kaydıyla, tamamlama vizesi esnasında teşvik kapsamında değerlendirilebileceği ifade edilmiştir.

b) Daha önceki Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere, otel yatırımlarından, yatırım tamamlama vizesi esnasında turizm işletme belgesi ibraz edilemeyen, ancak otel işletmesi olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan yatırımlara ait teşvik belgelerinin tamamlama vizelerinin, belgenin genel teşvik sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılabileceği ifade edilmiştir.

c) Talep edilmesi halinde 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri de dahil olmak üzere, aynı işyeri sicil numarasına ait sigorta primi işveren hissesi desteklerinin birleştirilebileceği belirtilmiştir.

d) Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç) yatırımları 4. ve 5. bölgedeki tüm illerde bölgesel yatırım kapsamına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen değişiklikler 2016/9139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın yayım tarihi olan 5 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız...

 


Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 408 58 75 numaralı telefondan; Serdar Altay (serdar.altay@tr.ey.com) veya Ayşe Cebe (ayse.cebe@tr.ey.com) ile temasa geçmenizi rica ederiz.

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79