No: 85

Tarih: 04/10/2016

Konu:

6728 ve 6745 sayılı Kanunlar ile yatırım teşvik sisteminde yapılan değişiklikler.


Özet: 6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ve 6745 sayılı “Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yatırım teşvik sisteminde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler ile yatırım desteğinin kapsamı genişletilmiş, ilave vergisel destekler getirilmiştir. En önemlisi ise 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve ilgili Tebliği’nde yer verilen sınırlamaların dışına çıkılmış, Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun görülen yatırım projelerinin farklı şartlar altında desteklenebilmesi sağlanmıştır. Projelere sağlanacak teşvik ve desteklerin sınırı konusunda ise Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. Böylece yatırımların desteklenmesi müessesesi daha esnek bir yapıya kavuşturulmuştur.- 9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6728 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ve

- 7 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6745 sayılı "Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

ile yapılan ve yatırım teşvik sistemini ilgilendiren değişiklikler aşağıdaki gibidir:

Yatırım döneminde kullanılabilecek azami katkı tutarı oranının belirlenmesinde Bakanlar Kuruluna tanınan üst sınırın %100'e çıkarılması

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun "İndirimli Kurumlar Vergisi" başlıklı 32/A maddesinde değişiklik yapılarak, hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanmasında Bakanlar Kurulu yetkisine verilen üst sınır, yatırıma katkı tutarının % 80'inden % 100'üne çıkarılmıştır.

Düzenlemeyle ayrıca söz konusu yetkinin, bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için yatırım yapılan bölgelerden bağımsız olarak da farklı kullanılmasına olanak sağlanmaktadır.

Devreden yatırım indiriminin endekslemeye tabi tutulması

İlgili hesap döneminde kullanılamayan yatırıma katkı tutarı, ilgili ürünün üretimine devam edildiği sürece katkı tutarı tüketilinceye kadar sonraki hesap dönemlerinde kullanılabilmektedir. Mevcut uygulamada sonraki yıllara devreden katkı tutarına yönelik herhangi bir endeksleme imkânı bulunmamaktaydı.

Yeni düzenleme ile işletme döneminde, önceki dönemlerde kullanılamayan devreden yatırıma katkı tutarının yeniden değerleme oranı ile değerlenmesi ve hesaplanan tutarın sonraki dönemlere devreden katkı tutarı olarak dikkate alınması yönünde değişiklik yapılmıştır. Böylece yıllar itibarıyla katkı tutarının enflasyon nedeni ile aşınması önlenmiştir.

Yatırımların proje bazlı olarak desteklenmesi

2012 yılında yayımlanan 3305 sayılı Karar ile yatırımların teşviki sistemine yeni bir bakış açısı kazandırılmıştı. Örneğin Türkiye gelişmişlik düzeyine göre bölgelere ayrılmış, her bir bölge için farklı oranlar ve sürelerde destekler belirlenmişti. Yeni değişikliğe göre, bölgesel farklılıklara göre farklı destek unsurları anlayışı devam etmekle birlikte, ayrıca bölgesel unsurlardan bağımsız olarak Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun görülen projeler için aşağıdaki destek unsurlarını belirleme konusunda Bakanlar Kurulu'na yetki verilmiştir.

- Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32/A maddesine göre kurumlar vergisi oranını % 100'e kadar indirimli uygulatma ve yatırıma katkı oranını % 200'ü geçmemek üzere belirleme veya yatırımın işletmeye geçmesinden itibaren 10 hesap dönemine kadar, yatırımdan elde edilen kazançla sınırlı olmak üzere kurumlar vergisi istisnası tanıma.

- Gelir vergisi stopajı teşviki.

- Gümrük vergisi muafiyeti.

- 49 yıl süre ile yatırım yeri tahsisi, yatırımın bitmesini takiben öngörülen istihdamın 5 yıl boyunca sağlanması halinde taşınmazın yatırım sahibine bedelsiz teslim edilmesi.

- 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesinin karşılanması.

- İşletme döneminde yatırıma ilişkin enerji tüketim harcamalarının % 50'sine kadarının en fazla 10 yıl karşılanması.

- Sabit yatırım tutarının finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz desteği sağlanması.

- Belirlenen sayıda personel için 5 yıla kadar ücretin % 20'si oranında destek verilmesi.

- Yatırıma ortak olunması (Maksimum % 49'una kadar 10 yıl içinde halka arz veya yatırımcıya geri satış şartı ile).

- Yatırım konusu ürünler için alım garantisi verilebilmesi.

- Yatırıma konu projenin desteklenmesi için çeşitli yasal sınırlamaların kaldırılması ayrıca ek gerekli altyapı çalışmalarının yapılması.

Teşvik belgeli yatırımlara ek vergisel destekler getirilmiştir

Teşvik belgeli yatırımlar için kurumlar vergisi, KDV, gümrük vergisi, gelir vergisi ve SGK istisnalarının yanı sıra damga vergisi, emlak vergisi ve harç istisnaları da getirilmiştir. Bu istisnalar şöyle sıralanabilir:

- Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak belge sahibi yatırımcılar ile bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve Harçlar Kanunu'nda yer alan harçlardan istisna edilmiştir.

- Münhasıran yatırım döneminde Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden ve Harçlar Kanunu'nda yer alan harçlardan istisna edilmiştir.

- Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik olarak düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kağıtlar damga vergisinden ve Harçlar Kanunu'nda yer alan harçlardan istisna edilmiştir.

- Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden ve Harçlar Kanunu'nda yer alan harçlardan istisna edilmiştir.

- Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlarla belirlenen yüksek ve orta yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına ilişkin olarak imalatçılar ile tedarikçiler arasında mal ve hizmet alımı nedeniyle düzenlenen kağıtlar damga vergisinden ve Harçlar Kanunu'nda yer alan harçlardan istisna edilmiştir.

- Yatırım amaçlı olarak iktisap edilen araziler ve teşvik belgesi kapsamında inşa edilen binalar için emlak vergisi muafiyeti getirilmiştir. Bu kapsamda, yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen binalar inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süreyle; Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya bu yatırımlar için tahsis edilen araziler, yatırım teşvik belgesi süresince emlak vergisinden muaf olacaktır.

- Yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen binalar, yapı ve tesisler yatırım döneminde bina inşaat harcı ile diğer belediye harçlarından istisna edilmiştir.

Teşvik belgeli yatırımların inşaat harcamalarına ilişkin KDV iadesi

KDV Kanunu'nda yapılan değişiklikle, yatırım teşvik belgesi kapsamında bulunan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV'nin izleyen yıl talep edilmesi halinde iade edilmesini öngören geçici 30. maddesindeki "stratejik yatırım" olma şartı kaldırılmış olup asgari yatırım tutarı şartı olan 500 milyon Türk Lirasının 50 milyon Türk Lirasına kadar indirilmesi veya iki katına çıkarılması hususunda Bakanlar Kurulu'na yetki verilmiştir.

Kaçakçılık suçunu işlemiş veya suça iştirak etmiş olanların teşvikten faydalanamayacaklarına ilişkin sınırlama kaldırılmıştır

Vergi Usul Kanunu'nun "Kaçakçılık Suçları ve Cezaları" başlıklı 359. maddesinde yer alan fiilleri işledikleri veya bu fiillere iştirak ettikleri vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen raporla tespit edilenlerden bu durumları kesinleşenlerin, fiilin işlendiği tarihten itibaren altı yıl süreyle vergi teşvik ve desteklerinden yararlanamayacakları hakkındaki Vergi Usul Kanunu'nun 153/A maddesindeki hüküm kaldırılmıştır.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde;

- (212) 408 51 30 numaralı telefondan Serdar Altay (serdar.altay@tr.ey.com) veya
- (212) 408 58 75 numaralı telefondan Nurdan Celep (nurdan.celep@tr.ey.com)

ile temasa geçmenizi rica ederiz.

 

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79