No: 72

Tarih: 16/08/2016

Konu:

Ar-Ge uygulamasında değişiklikler yapan Bakanlar Kurulu Kararları yayımlandı.


Özet: 1 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6676 sayılı Kanun ile 5746 sayılı "Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun" ve 4691 sayılı "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu"nda önemli değişiklikler yapılmıştı. Söz konusu Kanun ile ayrıca Bakanlar Kurulu’na bazı konularda düzenleme yapma yetkisi verilmişti.

Bu yetki kapsamında Bakanlar Kurulu tarafından aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

- 11 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilebilecek en az tam zaman eş değer Ar-Ge personeli sayısı 30’dan 15’e düşürülmüştür.(Yürürlük: 11 Ağustos 2016)

- 11 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9094 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması’na (NACE Rev.2) göre bazı yenilikçi faaliyetlerin (Sinema filmi, video ve televizyon programları yapım/çekim sonrası faaliyetler tasarım faaliyeti, gösteri sanatlarını destekleyici faaliyetler gibi) tasarım faaliyeti olarak dikkate alınacağı kararlaştırılmıştır. (Yürürlük: 11 Ağustos 2016)

- 11 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9091 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile; Ar-Ge veya tasarım personelinin bu merkezlerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla bazı faaliyetlerin (Laboratuvar analiz, test ve deney çalışmaları, saha araştırması, prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler gibi) Ar-Ge veya tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda belli onayların alınması kaydıyla, merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerin % 100’ünün gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirileceği kararlaştırılmıştır. (Yürürlük: 1 Eylül 2016)

- 10 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, aşağıdaki göstergelerden herhangi birinde bir önceki yıla göre en az % 20 artış sağlayan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde Ar-Ge harcamalarının bir önceki yıla göre artan kısmının % 50’si kadar ilave indirim hakkı kazanılacaktır. (Yürürlük: 10 Ağustos 2016)

-       Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı.

-       Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı.

-       Uluslararası destekli proje sayısı.

-       Lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı.

-       Toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oram.

-       Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı.26 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6676 sayılı Kanun ile başta 5746 sayılı "Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun" ile 4691 sayılı "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu" olmak üzere birçok kanunda değişiklikler yapılmıştı.

1 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe giren bu Kanun ile bazı konularda Bakanlar Kurulu'na düzenleme yapma yetkisi verilmişti. Bu yetki çerçevesinde 10 ve 11 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete'lerde yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları (BKK) ile aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

Ar-Ge personeli istihdam sayısı (2016/9093 sayılı BKK

Daha önce, 19.02.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6518 sayılı Kanun ile 5746 sayılı Kanun'a eklenen fıkra ile; Ar-Ge Merkezi kurulabilmesi için gereken elli tam zamanlı Ar-Ge personel sayısını otuza kadar indirme veya sektörler itibarıyla farklılaştırma konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmişti. Bakanlar Kurulu, bu yetkisini kullanarak, 18 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/6400 sayılı Karar ile Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilebilecek en az tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısını 50'den 30'a indirmişti.

1 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6676 sayılı Kanun ile Bakanlar Kurulu, Ar-Ge Merkezi kurmak için gerekli en az Ar-Ge personeli sayısını sektörler itibarıyla farklılaştırmaya ve 30 olarak belirlenmiş personel sayısını 15'e düşürmeye yetkili kılınmıştır.

11 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/9093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilebilecek en az tam zaman eş değer Ar-Ge personeli sayısı 15'e düşürülmüştür.

Söz konusu sayı, Avrupa Topluluğuna Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması'na (Nace Rev.2) göre aşağıda belirtilen sınıflarda yer alan sektörler için otuz olarak uygulanacaktır.

a) C – İmalat başlığı altında yer alan:

29 – Motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı bölümü altındaki tüm sınıflar

30 – Diğer ulaşım araçlarının imalatı bölümü altındaki aşağıdaki sınıflar

30.30 – Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı

30.40 – Askeri savaş araçlarının imalatı

30.91 – Motosiklet imalatı

30.99 – Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı

Söz konusu Karar 11 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tasarım faaliyeti alanlarının belirlenmesi (2016/9094 sayılı BKK)

6676 sayılı Kanun ile sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz,  ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümü tasarım faaliyetleri olarak tanımlanmış ve 5746 ile 4691 sayılı Kanun'larda yer alan Ar-Ge faaliyetlerine yönelik teşvik ve destekler kapsamına alınmıştı.

11 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/9094 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması'na (NACE Rev.2) göre aşağıda belirtilen alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümü tasarım faaliyeti olarak dikkate alınacağı kararlaştırılmıştır.

a) J – Bilgi ve İletişim başlığı altında yer alan;

59.11 – Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programları Yapım Faaliyetleri

59.12 - Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programları Çekim Sonrası Faaliyetleri

b) M – Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler başlığı altında yer alan;

74.10 – Uzmanlaşmış Tasarım Faaliyetleri (74.10.03 hariç)

c) R – Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor başlığı altında yer alan;

- Gösteri Sanatlarını Destekleyici Faaliyetler

Söz konusu Karar 11 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Dışarıda geçirilen süreler (2016/9091 sayılı BKK)

6676 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler kapsamında, Ar-Ge, tasarım merkezleri alanı ile teknoloji geliştirme bölgeleri dışında geçirilen süreye isabet eden ve Bakanlar Kurulunca belirlenen sınırlar dahilinde gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilen ücretlerin de Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edileceği düzenlenmişti.

Dışarıda geçirilen sürelerin sınırlarının kararlaştırılmasına yönelik olarak 2016/9091 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 11 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, söz konusu karar kapsamında; Ar-Ge veya tasarım merkezleri veya teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin bu merkezlerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla aşağıda belirtilen faaliyetlerin Ar-Ge veya tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, Ar-Ge ve Tasarım merkezi yönetiminin veya teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketinin onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerin % 100'ü gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecektir.

a) Laboratuvar analiz, test ve deney çalışmaları,

b) Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar,

c) Saha araştırması,

ç) Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler,

d) Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinlikler.

5746 sayılı "Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun" kapsamında kurulan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde veya 4691 sayılı "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu" kapsamında kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerde en az 1 yıl süreyle çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek kaydıyla merkez veya bölge dışında geçirdiği sürelere (aylık ders saati kadar) ilişkin ücretlerin % 100'ü Ar-Ge ve tasarım merkezi yönetiminin veya teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketinin onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bilgilendirilmesi kaydıyla, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecektir.

Söz konusu Karar 1 Eylül 2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

İlave indirim hakkı (2016/9092 sayılı BKK)

Bakanlar Kurulunca belirlenen kriterleri haiz Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artışının yüzde ellisine kadarı indirim konusu yapılacağı belirtilmiş olup, belirlenen kriterler doğrultusunda faaliyet raporu ve ekinde Bakanlıkça istenen belgelerin ibraz edilmesinin esas olduğu açıklamıştır.

Söz konusu kriterlere yönelik, 10 Ağustos 2016 tarihinde 2016/9092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve belirlenen aşağıdaki göstergelerden herhangi birinde bir önceki yıla göre en az % 20 artış sağlayan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde Ar-Ge harcamalarının bir önceki yıla göre artan kısmının % 50'si kadar ilave indirim hakkının mümkün olacağı kararlaştırılmıştır:

-       Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı.

-       Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı.

-       Uluslararası destekli proje sayısı.

-       Lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı.

-       Toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oram.

-       Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı.

Söz konusu Karar 10 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde

- (212) 408 51 30 numaralı telefondan Emin Serdar Altay (serdar.altay@tr.ey.com) veya
- (212) 408 58 75 numaralı telefondan Kutay Gün (kutay.gun@tr.ey.com)

ile temasa geçmenizi rica ederiz.

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79