No: 23

Tarih: 03/03/2016

Konu:

Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine ilişkin 6676 sayılı Kanun 1 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe girdi.


Özet: 26 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6676 sayılı Kanun ile 5746 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” ile 4691 sayılı “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu”nda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

- Tasarım faaliyetleri ile bu faaliyetlerde çalışan personel, 5746 ve 4691 Sayılı Kanunlarda yer alan Ar-Ge faaliyetlerine yönelik teşvik ve destekler kapsamına alınmıştır.

- 5746 sayılı Kanun kapsamında doktora, yüksek lisans ve lisans mezunları ile temel bilimler (matematik, fizik, kimya, biyoloji) alanlarından mezun Ar-Ge ve tasarım personeli için farklı oranlarda gelir vergisi istisnası düzenlenmiştir

- Ar-Ge projeleri kapsamında yurt dışından ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisna edilmiştir.

- Teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında faaliyetler ile ilgili olarak geçirilen sürelere ilişkin ücretlerin gelir vergisi stopajı istisnası kapsamında değerlendirilmesine yönelik Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiştir.

- Ar-Ge ve tasarım personelinin hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile ulusal bayramlar ve genel tatil günlerine isabet eden ücretlerinin istisna karşısındaki durumuna ilişkin daha önce özelgeler vasıtasıyla verilen görüşler Kanun metnine dahil edilmiştir.

- Ar-Ge ve tasarım merkezleri için siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerinin destek kapsamına alınıp alınmayacağı konusuna açıklık getirilmiştir.

- Temel bilimler alanında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerince bu personelin her birine ödenen ücretin, asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, 2 yıllığına Bakanlık tarafından karşılanacaktır.

Yukarıdaki düzenlemeler 1 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6676 sayılı "Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 26 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu Kanun ile başta 5746 sayılı "Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun" ile 4691 sayılı "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu" olmak üzere birçok kanunda değişiklikler yapılmıştır.

1 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6676 sayılı Kanun'da öne çıkan değişiklik ve düzenlemeler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:

 • Tasarım faaliyetleri ile bu faaliyetlerde çalışan personel, 5746 ve 4691 Sayılı Kanunlarda yer alan Ar-Ge faaliyetlerine yönelik teşvik ve destekler kapsamına alınmıştır.
 • 5746 sayılı Kanun kapsamında doktora, yüksek lisans ve lisans mezunları ile temel bilim alanlarından mezun Ar-Ge ve tasarım personeli için farklı oranlarda gelir vergisi istisnası düzenlenmiştir. Buna göre söz konusu personelin ücretlerinin;
  • Doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için % 95'i,
  • Yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için % 90'ı
  • Diğerleri için % 80'i

gelir vergisinden istisna olarak değerlendirilecektir.

 • 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'na, aynı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dahil alt sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerin yer aldığı tematik teknoloji bölgeler olarak tanımlanan "ihtisas teknoloji geliştirme bölgeleri" dahil edilmiştir.
 • Bakanlar Kurulu, Ar-Ge Merkezi kurmak için gerekli en az Ar-Ge personeli sayısını sektörler itibarıyla farklılaştırmaya ve 30 olarak belirlenmiş personel sayısını 15'e düşürmeye yetkili kılınmıştır.
 • Ar-Ge projeleri kapsamında yurt dışından ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisna edilmiştir.
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında faaliyetler ile ilgili olarak geçirilen sürelere ilişkin ücretlerin gelir vergisi stopajı istisnası kapsamında değerlendirilmesine yönelik Bakanlar Kurulu'na yetki verilmiştir.
 • Ar-Ge ve tasarım personelinin hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile ulusal bayramlar ve genel tatil günlerine isabet eden ücretlerinin istisna karşısındaki durumuna ilişkin daha önce özelgeler vasıtasıyla verilen görüşler Kanun metnine dahil edilmiştir.
 • Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyette bulunanlar ile teknogirişim sermayesi desteğinden faydalananlara uygun görülen alanlarda gerçekleştirecekleri projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye destekleri, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının % 10'unu ve öz sermayenin % 20'sini aşmamak üzere kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. İndirim konusu yapılacak tutar yıllık olarak 500.000 Türk Lirasını aşamayacaktır.
 • Ar-Ge merkezleri ile tasarım merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri faaliyetlerinin indirim, destek ve teşviklerden yararlanabileceği öngörülmektedir. Ancak yapılan harcamaların sadece % 50'si Ar-Ge merkezi veya tasarım merkezi tarafından indirim olarak dikkate alınabilecek, kalan % 50'si ise siparişi veren kurumlar vergisi veya gelir vergisi mükellefi tarafından indirilebilecektir.

Siparişi verenin mükellefiyeti olmaması durumunda harcamanın tamamı Ar-Ge merkezi tarafından indirilebilecektir.

Diğer yandan, siparişi veren mükellefler, Ar-Ge veya tasarım indirimi ile siparişe ilişkin kağıtlara ait damga vergisi istisnası dışındaki teşvik ve desteklerden yararlanamayacaklardır.

 • Teknoloji geliştirme bölgelerindeki uygulama projelerinin onaylanması, ruhsat ve izinlerinin verilmesi görevi organize sanayi bölgesi yönetimine verilmiştir.
 • Teknoloji geliştirme bölgelerindeki yönetici şirketlere, Kanun uygulaması ile ilgili düzenlenen kağıtlar yönünden damga vergisi ve işlemler yönünden harç, bölge içinde sahip olduğu taşınmazlar yönünden emlak vergisi muafiyeti getirilmiştir.
 • Eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye'deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi önemli olan yabancılara süresiz çalışma izninin kapsamı genişletilmiştir.
 • Ar-Ge faaliyetlerinin önceki yıla göre artışının % 50'sine kadarının ayrıca indirim yapılabilmesi için gerekli olan "500 kişi" şartı kaldırılarak, Ar-Ge ve tasarım merkezleri için ilave indirim hakkı Bakanlar Kurulunca belirlenecek kriterlere bağlanmıştır.
 • Rekabet öncesi işbirliği projelerine, proje bedelinin yüzde ellisine kadar olan kısmı için hibe desteği getirilmektedir.
 • Temel bilimler alanında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerince bu personelin her birine ödenen ücretin, asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, 2 yıllığına Bakanlık tarafından karşılanacaktır. Ancak bu kapsamda her bir Ar-Ge merkezine sağlanacak destek ilgili ayda Ar-Ge merkezinde istihdam edilen toplam personel sayısının % 10'unu geçemeyecektir.

Söz konusu Kanuna ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde, (212) 408 53 73 numaralı telefondan Kutay Gün (kutay.gun@tr.ey.com) ile temasa geçmenizi rica ederiz.

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79