No: 35

Tarih: 08/04/2015

Konu:

Yatırım teşvik uygulamasına ilişkin 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişiklikler yapıldı.


Özet: 8 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da bazı değişiklikler yapılmıştır:

- Henüz teşvik belgesine bağlanmamış yatırımlar kapsamında gerçekleştirilecek makine ve teçhizat ithalatlarına ilişkin gümrük vergisi istisnası uygulamasında verilen teminat uygulaması ile ilgili değişiklik yapılmıştır.

- 31.12.2014 tarihine kadar başlayan bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlara daha yüksek yatırıma katkı oranı, kurumlar vergisi indirim oranı ve daha uzun süreli sigorta primi işveren hissesi desteği sağlayan uygulama, 31.12.2015 tarihine kadar başlayan yatırımlar için de geçerli hale getirilmiştir.

- Maden arama yatırımlarında sigorta primi işveren hissesi desteğinden faydalanmaya tamamlama vizesi yapılmadan önce de başlanabileceği hüküm altına alınmıştır.

- Öncelikli yatırım konularına yeni yatırım konuları eklenmiş, mevcut bazı yatırım konularında değişiklik yapılmış ve bazı yatırım konuları çıkartılmıştır.

- Yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanmasında kapsam genişletilmiştir.

- Bölgesel desteklerden yararlanabilecek sektör alanlarında değişiklik ve eklemeler yapılmış ve bazı sektörlere ilişkin asgari yatırım tutarlarında değişiklik yapılmıştır.8 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/7496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

1- Henüz teşvik belgesine bağlanmamış yatırımlar kapsamında gerçekleştirilecek makine ve teçhizat ithalatlarına ilişkin gümrük vergisi istisnası uygulamasında verilen teminat uygulaması ile ilgili değişiklik yapılmıştır.

2012/3305 sayılı Karar'ın 9. maddesinin altıncı fıkrasında teminatla gerçekleştirilecek ithalatta teminat süresi içinde teşvik belgesinin düzenlenmemiş olması durumunda süre uzatımı için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesi gerektiğine yer verilmekteydi. 2015/7496 sayılı Karar ile yapılan değişiklik sonucunda, ek süre müracaatının teminat süresinin bitimini müteakip 3 ay içinde yapılması gerekliliği getirilmiştir. Ayrıca, anılan ek sürenin başlangıç tarihi eşyanın serbest dolaşıma giriş tarihi iken, Karar ile bu süre bir önceki teminat süresinin bitimi olarak değiştirilmiştir.

Öte yandan, Karar'a eklenen geçici madde 4 kapsamında, öngörülen süre içerisinde süre uzatımı için müracaat edilmemiş ve teminatı henüz irat kaydedilmemiş yatırımlar için, bu maddenin yayımını müteakip iki ay içerisinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na süre uzatımı talebinde bulunulabileceği; ayrıca bu maddeyi ihdas eden Karar'ın lehte olan hükümlerinin, talep edilmesi halinde 1/1/2012 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanabileceği hükme bağlanmıştır.

2- 31.12.2014 tarihine kadar başlayan bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlara daha yüksek yatırıma katkı oranı, kurumlar vergisi indirim oranı ve daha uzun süreli sigorta primi işveren hissesi desteği sağlayan uygulama, 31.12.2015 tarihine kadar başlayan yatırımlar için de geçerli hale getirilmiştir.

2015/7496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 2. maddesi ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın 11. maddesinin beşinci fıkrası, 12. maddesinin ikinci fıkrası ve 15. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "31.12.2014" ibareleri "31.12.2015" şeklinde, 12. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "01.01.2015" ibaresi ise "01.01.2016" şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre yapılan değişikliklere göre;

a. Stratejik yatırımlarla ilgili olarak 31.12.2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak müracaatlara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında faiz desteği öngörülmektedir.

b. Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteği aşağıda belirtilen sürelerde uygulanacaktır:

Bölgeler

31.12.2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) başlanılan yatırımlar

01.01.2016 tarihinden itibaren başlanılan yatırımlar

1

2 yıl

-

2

3 yıl

-

3

5 yıl

3 yıl

4

6 yıl

5 yıl

5

7 yıl

6 yıl

6

10 yıl

7 yıl


c. Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32/A maddesi çerçevesinde, 31.12.2015 tarihine kadar yatırıma başlanılmış olması halinde kurumlar vergisi veya gelir vergisine uygulanacak indirim oranları ile yatırıma katkı oranları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.

 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

1

15

50

25

50

2

20

55

30

55

3

25

60

35

60

4

30

70

40

70

5

40

80

50

80

6

50

90

60

90


Öte yandan 01.01.2016 tarihinden itibaren yatırıma başlanılmış olması durumunda kurumlar vergisi veya gelir vergisine uygulanacak indirim oranları ile yatırıma katkı oranlarına aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.
 

 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

1

10

30

20

30

2

15

40

25

40

3

20

50

30

50

4

25

60

35

60

5

30

70

40

70

6

35

90

45

90


3- Maden arama yatırımlarında sigorta primi işveren hissesi desteğinden faydalanmaya başlama süresi ile ilgili değişiklik yapılmıştır.
 

3305 sayılı Karar'ın 12. Maddesi uyarınca sigorta primi işveren hissesi desteğinden teşvik belgesi tamamlama vizesi yapıldıktan sonra faydalanmak mümkün bulunmaktadır.

2015/7496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na istinaden anılan maddenin yedinci fıkrasına eklenen cümle ile maden arama yatırımlarında bu desteğin uygulanmasına belirlenen faydalanma süreleri de dikkate alınarak tamamlama vizesi yapılmadan önce de başlanabileceği belirtilmiştir.

4- Öncelikli yatırım konularına yeni yatırım konuları eklenmiş, mevcut bazı yatırım konularında değişiklik yapılmış ve bazı yatırım konuları çıkartılmıştır.

2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 17. maddesinde öncelikli yatırım konuları sayılmıştır. 2015/7496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 4. maddesi ile söz konusu öncelikli yatırım konuları arasına aşağıda belirtilen yatırım konuları (n) ve (o) bentleri olarak dahil edilmiştir:

"n) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (US 97 Kodu:2423, 30, 32, 33 ve 353). (Eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünler, büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri, radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları, tıbbi aletler, hassas ve optik aletler ile saatler, hava ve uzay taşıtları)

o) Maden Kanunu'na istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları."

Buna göre yukarıdaki yatırımlar öncelikli yatırım konuları arasına dahil edilmiştir.

Diğer taraftan, aynı maddenin birinci fıkrasının (f) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

" (f) Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek savunma alanındaki yatırımlar."

Böylece, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar (n) bendi içinde sayılmış olduğundan (f) bendinden çıkarılmıştır. Ayrıca bu yatırımlar için asgari 20 milyon TL tutarındaki yatırım şartı da kaldırılmıştır.

Ayrıca aynı maddenin birinci fıkrasının (e) bendi olan, Sağlık Bakanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek ve asgari yirmi milyon Türk Lirası tutarındaki biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar (n) bendinde sayılmış olduğundan, (e) bendi öncelikli yatırım konuları arasından çıkarılmıştır. Buna göre ilaç yatırımlarındaki 20 M TL asgari yatırım şartı da kaldırılmış olmaktadır.

Yukarıda belirtilen yatırımların 1 ila 5. bölgelerde yapılması durumunda söz konusu yatırımlar, 5. bölge için uygulanan bölgesel desteklerden; 6. bölgede yapılması durumunda ise 6. bölge için uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecektir. Söz konusu yatırımlara (31.12.2015 tarihine kadar başlamış olması durumunda) sağlanan desteklere aşağıda özet halinde verilmektedir.

 

Öncelikli yatırımlar

1 - 5. Bölge

6. Bölge

 Gümrük vergisi muafiyeti

Var

Var

 KDV muafiyeti

Var

Var

 Yatırıma katkı oranı

% 40

% 50

 Vergi indirim oranı

% 80

% 90

 Yatırım Dönemi / İşletme Dönemi (*)

% 50 / % 50

% 80 / % 20

 SGK işveren desteği

7 Yıl

10 Yıl

 SGK işveren desteği sınırı
 (Yatırım tutarı x %)

35

Sınırlama Yok

 Faiz desteği puanı (TL / Döviz)

5 puan / 2 puan

7 puan / 2 puan

 Faiz desteği üst sınırı (TL)

700.000

900.000

 Yatırım yeri tahsisi

Var

Var

 Gelir vergisi stopajı desteği

---

10 Yıl

SGK işçi payı desteği

---

10 yıl


(*)Yatırıma katkı tutarına mahsuben katkı tutarının % 50'si (6. bölgedeki yatırımlarda % 80'i) yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle geri alınabilecektir.

Diğer taraftan, 1/1/2015 ile 31/12/2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırım döneminde diğer kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle kullanılabilecek yatırıma katkı tutarları 1 ila 5 inci bölgede yapılan yatırımlar için toplam yatırıma katkı tutarının %70'i, 6'ncı bölgede yapılan yatırımlar için ise %80'i oranında uygulanabilecektir.

5- Yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanmasında bazı değişiklikler yapılmıştır.

Karar'a eklenen geçici madde 5 ile bu karara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2015 ile 31/12/2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için indirimli gelir veya kurumlar vergisi, hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmayacak şekilde ve toplam yatırıma katkı tutarının;

a)   Büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel yatırımlarda, 1'inci bölgede %50'sini, 2'nci bölgede %55'ini, 3'üncü bölgede %60'ını, 4'üncü bölgede %65'ini, 5'inci bölgede %70'ini ve 6'ncı bölgede %80'ini,

b)   Stratejik yatırımlarda ise 6'ncı bölgede %80'ini, diğer bölgelerde %70'ini,

geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına da uygulanabileceği konusunda düzenleme getirilmiştir.

Söz konusu değişiklik ile 2012/3305 Sayılı BKK kapsamında hâlihazırda düzenlenmiş olan ve yatırım dönemi devam eden teşvik belgeli yatırımlar da faydalanabilecek olup, bu uygulama sadece 2015 ve 2016 yılında yapılacak harcamalar ile sınırlı olacaktır.

6- Bölgesel desteklerden yararlanabilecek sektör alanlarında değişiklik ve eklemeler yapılmış ve bazı sektörlere ilişkin asgari yatırım tutarlarında değişiklik yapılmıştır.

3305 sayılı Karar'ın EK-2A sayılı, "Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları veya Kapasiteleri" başlıklı tablosunda değişiklikler yapılmıştır. Anılan değişiklikler kapsamında;

•        İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı

•        Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı

•        Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı

•        Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı

sektörlerinde asgari yatırım tutarları 1'inci ve 2'nci bölgeler için 1 milyon TL; 3, 4 ve 5'inci bölgeler için 500 bin TL olarak değiştirilmiştir. Böylece değişiklik öncesi daha yüksek olan asgari yatırım tutarları azaltılmıştır.

Ayrıca, Karar'ın EK-2B sayılı, "İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları" başlıklı tablosunun 10 numaralı dipnotunun (c) bendi değiştirilmiş ve dipnota (e) bendi eklenmiştir.

Yapılan değişiklik ve ekleme sonucunda (c) bendinde yer alan hava ve uzay taşıtları imalatı konulu yatırımlar bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanabilecek yatırım konuları arasından çıkarılmıştır. Değişiklik sonucunda, İstanbul ili hariç olmak üzere, asgari 2 milyon TL tutarındaki demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlarının imalatı ile bunların aksam ve parçaları konusundaki yatırımları, bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanabilecektir.

İlgili maddeye eklenen (e) bendi kapsamında ise 4'üncü ve 5'inci bölgelerde gerçekleştirilecek cam ve cam ürünleri imalatı (çok katlı yalıtım camları hariç) konusundaki yatırımlar, bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanabilecek yatırım konuları arasına dahil edilmiştir.

7- Teşvik edilmeyecek doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımları ile ilgili değişiklikler yapılmıştır.

Karar'ın EK-4 sayılı Teşvik Edilemeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları başlıklı ekinin 1/B bölümünde teşvik edilemeyecek yatırımlar arasında sayılan doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımlarına getirilen istisnada değişiklik yapılmış olup bu değişiklik kapsamında; 19/6/2012 tarihinden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisansı alınmış komple ve yeni tevsi yatırımlar ile özgül yakıt tüketimini asgari %15 oranında azaltmaya yönelik modernizasyon cinslerindeki yatırımların bu kapsamda olmadığı belirtilmiştir. Bu doğrultuda, anılan yatırımların da genel teşvik uygulamasından yararlanması mümkün kılınmıştır.

Yukarıda yer verilen değişiklikler 2015/7496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın yayım tarihi olan 8 Nisan 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karar'a ulaşmak için tıklayınız...

 


Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 408 58 75 numaralı telefondan;

- Serdar Altay (serdar.altay@tr.ey.com) veya

- Ayşe Cebe (ayse.cebe@tr.ey.com)

ile temasa geçmenizi rica ederiz.

 

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79