No: 9

Tarih: 26/01/2015

Konu:

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, onaylı bilgilerin üç aylık dönemi takip eden 60 gün içerisinde, yıllık mali denetim raporunun her yılın haziran ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilmesi gerekiyor.


Özet: 12 Mart 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ile 4691 sayılı Kanun’un geçici 2’nci maddesinde yer alan istisnalara ilişkin açıklamalar yapılmıştı.

Yönetmelikte, üçer aylık dönemler halinde Bölge yönetici şirket ve Bölgede bulunan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin, kendi mali müşaviri veya yeminli mali müşavirince onaylı bilgilerin Bakanlığa söz konusu üçer aylık dönemleri takip eden 60 gün içerisinde gönderilmesi gerekmekte olduğu açıklanmıştır.

Yönetmelikte ayrıca, yönetici şirketlerin her türlü hesap ve işlemlerini yıllık olarak yeminli mali müşavire inceletilmesi amacıyla yeminli mali müşavirle her yılın ocak ayı sonuna kadar o yıla ilişkin sözleşmenin yapılması, yeminli mali müşavirin, Bakanlıkça belirlenecek Yeminli Mali Müşavir Rapor Formatına uygun olarak Yönetmelik kapsamında düzenlediği mali denetim raporunun her yılın haziran ayı sonuna kadar aynı süre içinde yönetici şirkete ve Bakanlığa gönderilmesi gerekmekte olduğu açıklanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik 1 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nda değişiklik yapan 02.03.2011 tarihli 6170 sayılı Kanun ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerine (Teknokent) ilave düzenlemeler ve teşvikler getirilmişti.

12 Mart 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ile 4691 sayılı Kanun'un geçici 2'nci maddesinde yer alan istisnalara ilişkin açıklamalar yapılmıştı.

Yönetmelik'te yer alan teknokentlerdeki vergi muafiyet ve istisnalarına ilişkin açıklamalara ise, 14.03.2014 tarih ve 23 Sayılı sirkülerimizde yer verilmiştir.

Yönetmeliğin,  "Muafiyet ve istisnalar" başlıklı 37'nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının g) bendinde;

"g) Bakanlıkça istenilen formata uygun olarak hazırlanmış, üçer aylık dönemler halinde Bölge yönetici şirket ve Bölgede bulunan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin, kendi mali müşaviri veya yeminli mali müşavirince onaylı bilgiler Bakanlığa üç aylık dönemi takip eden altmış gün içerisinde gönderilir. Bu süre içerisinde gönderilmemesi halinde, Bölgede sağlanan

muafiyetlerin devam edip etmeyeceğine yönelik inceleme yapılmasını sağlamak amacıyla Maliye Bakanlığı, Bakanlık tarafından bilgilendirilir." ,

ifadesine yer verilmiştir. Diğer taraftan, "Yönetici şirketin görev ve sorumlulukları" başlıklı 15'nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının ö) bendinde;

"ö) Bakanlıkça istenilen formata uygun olarak hazırlanmış, üçer aylık dönemler halinde kendisine ve Bölgede bulunan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin, kendi serbest muhasebeci mali müşaviri veya yeminli mali müşavirince onaylı bilgilerin üçer aylık dönemi takip eden atmış gün içerisinde Bakanlığa gönderilmesi, ayrıca aynı bilgilerin elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletilmesi, bu bende uygun hareket edilmemesi halinde aylık muafiyet belgelerinin onaylanmaması,",

açıklamalarına yer verilmiştir.

Yine aynı maddenin (1) numaralı fıkrasının s) bendinde ise;

"s) Her türlü hesap ve işlemlerini yıllık olarak 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetkilendirilmiş yeminli mali müşavire inceletilmesi amacıyla yeminli mali müşavirle her yılın ocak ayı sonuna kadar o yıla ilişkin sözleşmenin yapılması, yeminli mali müşavirin, Bakanlıkça belirlenecek Yeminli Mali Müşavir Rapor Formatına uygun olarak bu Yönetmelik kapsamında düzenlediği mali denetim raporunun birer örneğinin her yılın haziran ayı sonuna kadar aynı süre içinde kendisine ve Bakanlığa gönderilmesinin sağlanması,"'nın yönetici şirketin görev ve sorumlulukları arasında olduğu açıklanmıştır.

Yönetmelikte, üçer aylık dönemler halinde gönderilecek onaylı bilgilerin ve yıllık olarak gönderilecek mali denetim raporunun Bakanlıkça istenilen formata uygun olarak hazırlanmış olması gerektiği açıklanmış olup, istenilen formata yönelik henüz Bakanlıkça yapılmış bir açıklama bulunmamaktadır. Bu nedenle, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerek üçer aylık dönemler itibariyle onaylanması gereken bilgilerin, gerekse de yıllık olarak hazırlanması gereken mali denetim raporunun formatı, kapsamı ve içeriği ile ilgili bir belirleme yapılması beklenmektedir.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 1 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde;

- (212) 408 51 30 numaralı telefondan Serdar Altay (serdar.altay@tr.ey.com) veya

- (212) 408 58 75 numaralı telefondan Kutay Gün (kutay.gun@tr.ey.com)

ile temasa geçmenizi rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79