No: 47

Tarih: 12/05/2014

Konu:

Yatırım teşvik uygulamasına ilişkin 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 2012/1 sayılı Tebliğ’de değişiklikler yapıldı.


Özet: 8 Mayıs 2014 ve 9 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetelerde yayımlanan 2014/2 sayılı Tebliğ ve 2014/6058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da ve bu Karara ilişkin usul ve esasları düzenleyen 2012/1 sayılı Tebliğ’de bazı değişiklikler yapılmıştır:

1) 31.12.2013 tarihine kadar başlayan bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlara daha yüksek yatırıma katkı oranı, kurumlar vergisi indirim oranı ve daha uzun süreli sigorta primi işveren hissesi desteği sağlayan uygulama, değişiklik kapsamında 31.12.2014 tarihine kadar başlayan yatırımlar için de geçerli kılınmış olup, bu avantajlı uygulamada süre uzatımına gidilmiştir. Buna göre;

a) 1. ve 2. bölgelerde 2014 yılında başlanan yatırımlara da (31.12.2014 tarihine kadar -bu tarih dahil- başlanılan yatırımlar) sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılması imkanı getirilmektedir. Aynı şekilde 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde 2014 yılında başlanılan yatırımlara da (31.12.2014 tarihine kadar -bu tarih dahil- başlanılan yatırımlar) bu destekten sırasıyla 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl ve 10 yıl yararlanma imkanı sağlanmış olmaktadır.

b) Yatırıma 31.12.2014 tarihine kadar başlanılmış olması halinde; 1. bölgeden 6. bölgeye doğru olmak üzere yatırıma katkı oranları, bölgesel uygulama kapsamında sırasıyla % 15, % 20, % 25, %30, %40 ve % 50, büyük ölçekli yatırımlar için sırasıyla % 25, %30, % 35, %40, % 50 ve % 60, olarak uygulanacaktır. Kurumlar vergisi indirim oranları ise gerek bölgesel uygulama kapsamında gerekse büyük ölçekli yatırımlar için sırasıyla % 50, %55, % 60, %70, % 80 ve % 90 olarak uygulanacaktır.

c) Stratejik yatırımlarla ilgili olarak 31.12.2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak müracaatlara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında faiz desteği öngörülmektedir.

2) Öncelikli yatırım konularına aşağıdaki yeni yatırım konuları eklenmiştir:

a) Yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az % 20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar.

k) Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğal gaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç)

l) Asgari 50 Milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları.

Yukarıdaki değişiklikler 19.06.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 9 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca 2012/3305 sayılı Karar’a ilişkin usul ve esasların yer aldığı 2012/1 sayılı Tebliğ’de de bazı değişiklik yapılmıştır.9 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/6058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da değişiklikler yapılmıştır:

1. 31.12.2013 tarihine kadar başlayan bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlara daha yüksek yatırıma katkı oranı, kurumlar vergisi indirim oranı ve daha uzun süreli sigorta primi işveren hissesi desteği sağlayan uygulama, 31.12.2014 tarihine kadar başlayan yatırımlar için de geçerli kılınmış olup, bu avantajlı uygulamada süre uzatımına gidilmiştir.

2014/6058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 1. maddesi ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın 11. maddesinin beşinci fıkrası, 12. maddesinin ikinci fıkrası ve 15. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "31.12.2013" ibareleri "31.12.2014" şeklinde, 12. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "01.01.2014" ibaresi ise "01.01.2015" şeklinde değiştirilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm doğrultusunda oluşan gelişmelere aşağıda yer verilmiştir:

a. Stratejik yatırımlarla ilgili olarak 31.12.2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak müracaatlara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında faiz desteği öngörülmektedir.

b. 2012/3305 Sayılı Karar'ın "Sigorta primi işveren hissesi desteği" başlıklı 12. maddesinin 2. fıkrasında yapılan değişiklik uyarınca, büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteği aşağıda belirtilen sürelerde uygulanacaktır:

 Bölgeler

31.12.2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) başlanılan yatırımlar

01.01.2015 tarihinden itibaren
başlanılan yatırımlar

 1

2 yıl

-

 2

3 yıl

-

 3

5 yıl

3 yıl

 4

6 yıl

5 yıl

5

7 yıl

6 yıl

6

10 yıl

7 yıl


Bu değişiklik ile 1. ve 2. bölgelerde 2014 yılında başlanan yatırımlara da sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılması imkanı getirilmektedir. Aynı şekilde 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde 2014 yılında başlanılan yatırımlara da bu destekten sırasıyla 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl ve 10 yıl yararlanma imkanı sağlanmış olmaktadır.

Değişiklik öncesi uygulamada ise büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteği aşağıda belirtilen sürelerde uygulanmaktaydı.

Bölgeler

31.12.2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) başlanılan yatırımlar

01.01.2014 tarihinden itibaren 
başlanılan yatırımlar

1

2 yıl

-

2

3 yıl

-

3

5 yıl

3 yıl

4

6 yıl

5 yıl

5

7 yıl

6 yıl

6

10 yıl

7 yıl


c. 2012/3305 Sayılı Karar'ın "Vergi indirimi" başlıklı 15. maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik sonrasında; büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32/A maddesi çerçevesinde, kurumlar vergisi veya gelir vergisine uygulanacak indirim oranları ile yatırıma katkı oranlarına aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir:

31.12.2014 tarihine kadar yatırıma başlanılmış olması halinde aşağıdaki tabloda belirtilen indirim oranları ile yatırıma katkı oranları uygulanacaktır. Aşağıda yer verilen oranlar 31.12.2013 tarihine kadar yatırıma başlanılması halinde uygulanabilmekteydi ancak yapılan değişiklik kapsamında ilgili süre 31.12.2014 olarak uzatılmıştır.

 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

1

15

50

25

50

2

20

55

30

55

3

25

60

35

60

4

30

70

40

70

5

40

80

50

80

6

50

90

60

90


Değişiklik öncesinde 01.01.2014 tarihinden itibaren yatırıma başlanılmış olması durumunda kurumlar vergisi veya gelir vergisine uygulanacak indirim oranları ile yatırıma katkı oranlarına aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.
 

 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

1

10

30

20

30

2

15

40

25

40

3

20

50

30

50

4

25

60

35

60

5

30

70

40

70

6

35

90

45

90


2. Öncelikli yatırım konularına yeni yatırım konuları eklenmiş ve mevcut bazı yatırım konularında değişiklik yapılmıştır.

2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 17. maddesinde öncelikli yatırım konuları sayılmış ve bu yatırımların 1 ila 5. bölgeler arasında yapılması durumunda 5. bölge için sağlanan bölgesel desteklerden, 6. bölgede yapılması durumunda ise 6. bölge için sağlanan bölgesel desteklerden faydalanabileceği belirtilmiştir.

2014/6058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 2. maddesi ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın 17. maddesinin birinci fıkrasında sayılan öncelikli yatırım konuları arasına aşağıda belirtilen yatırım konuları (j), (k) ve (l) bentleri olarak dahil edilmiştir:

"j) EK-4'te yer alan "Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar" hariç olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az % 20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar.

k) Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğal gaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç)

l) Asgari 50 Milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları."

Ayrıca, 2014/6058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 2. maddesi ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın 17. maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"ç) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya terminal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikte turizm konaklama yatırımları."

"ğ) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları."

Buna göre Karar'ın 17. maddesinin birinci fıkrasına eklenen yukarıdaki bentler ve mevcut betlerde yapılan değişiklikler doğrultusunda;

a. EK-4'te yer alan "Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar" hariç olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az % 20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar,

b. Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğal gaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç),

c. Asgari 50 Milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları,

d. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya terminal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikte turizm konaklama yatırımları,

e. Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları,

öncelikli yatırım olarak kabul edilmektedir.

Yukarıda belirtilen yatırımların 1 ila 5. bölgelerde yapılması durumunda söz konusu yatırımlar, 5. bölge için uygulanan bölgesel desteklerden; 6. bölgede yapılması durumunda ise 6. bölge için uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecektir. Söz konusu yatırımlara (31.12.2014 tarihine kadar başlamış olması durumunda) sağlanan desteklere aşağıda özet halinde verilmektedir.

 

Öncelikli yatırımlar

1 - 5. Bölge

6. Bölge

 Gümrük vergisi muafiyeti

ü

ü

 KDV muafiyeti

ü

ü

 Yatırıma katkı oranı

% 40

% 50

 Vergi indirim oranı

% 80

% 90

 Yatırım / İşletme (*)

% 50 / % 50

% 80 / % 20

 SGK işveren desteği

7 Yıl

10 Yıl

 SGK işveren desteği sınırı

 (Yatırım tutarı x %)

35

Sınırlama Yok

 Faiz desteği puanı (TL / Döviz)

5 / 2

7 / 2

 Faiz desteği üst sınırı (TL)

700.000

900.000

 Yatırım yeri tahsisi

ü

ü

 Gelir vergisi stopajı desteği

---

10 Yıl

 SGK işçi payı desteği

---

10 yıl


(*)Yatırıma katkı tutarına mahsuben katkı tutarının % 50'si (6. bölgedeki yatırımlarda % 80'i) yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle geri alınabilecektir.

3. "Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yeraltı doğalgaz depolama yatırımları" bölgesel yatırım konuları arasından çıkarılarak öncelikli yatırımlar arasına dahil edilmiştir.

9 Mayıs 2014 tarihli ve 2014/6058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 3. maddesi ile 2012/3305 sayılı Karar'ın 2/B sayılı ekinde yer verilen "İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları" başlıklı tablosunun (12) numaralı dipnotunda yer alan "Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yeraltı doğalgaz depolama yatırımları ile" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre, sirkülerimizin (2) numaralı bölümünde belirtilen değişikliğe paralel olarak, değişiklik öncesi 2. bölgeye sağlanan desteklerden yararlanan asgari 50 milyon TL tutarındaki doğalgaz depolama yatırımları öncelikli yatırımlar arasına dahil edilmiş bulunmaktadır.

4. Teşvik edilmeyecek veya teşviki belli şartlara bağlı yatırım konuları başlıklı Ek 4'te değişiklik yapılmıştır.

Bilindiği üzere, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 4 numaralı ekinde, teşvik edilmeyecek veya teşviki belli şartlara bağlı yatırım konuları sayılmıştır. Bu ekte belirtilen yatırım konuları ya hiçbir şekilde, ya da belirlenen şartları sağlamamaları durumunda adı geçen Karar'da belirtilen desteklerden faydalanamamaktadır.

Söz konusu Ek 4'ün I/A/1 sırasında,

"Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), nişasta ve nişasta bazlı şeker." yatırımları sayılmış ve belirtilen bu yatırımların hiçbir destekten faydalanamayacağı belirtilmiştir. 2014/6058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 4. maddesi ile söz konusu sıra aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir:

"I- Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker." yatırımları.

Buna göre, ilgili maddede yer alan nişasta ifadesinin başına mısır kelimesi eklenerek mısır nişastası yatırımlarının teşvik edilmeyecek yatırımlar arasında sayıldığı belirginleştirilmiştir.

5. Yürürlük

9 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/6058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar"da yapılan değişiklikler19.06.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 9 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2012/1 Sayılı Tebliğ'de yapılan değişiklikler

8 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/2 sayılı Tebliğ ile yatırım teşvik uygulamasının usul ve esaslarını düzenleyen 2012/1 sayılı Tebliğ'de bazı değişiklikler yapılmıştır.

2014/2 sayılı Tebliğ ile 2012/1 sayılı Tebliğ'in 20. maddesine; teşvik belgesi kapsamında temin edilmiş olan makine ve teçhizatın tamamı veya bir kısmının, finansal kiralama şirketi tarafından bizzat kiracıdan satın alınarak da finansal kiralama işlemine konu edilebileceği (sat ve geri kirala); ancak, tamamlama vizesi yapılmış olmakla birlikte satış için asgari süreleri doldurmayan veya tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgeleri kapsamındaki makine ve teçhizat için Genel Müdürlüğün izninin gerekeceği yönünde bir fıkra eklenmiştir.

Anılan değişiklikle ayrıca 2012/1 sayılı Tebliğ'in 2 sayılı eki "Yatırımın Karakteristiğine Bağlı Olarak Teşvik Belgesi Talebinde Bulunulmadan Önce İlgili Mevzuatı Gereği Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alınması Gereken Bilgi ve Belgeler" listesinde değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre;

a. Eğitim yatırımlarında:Komple yeni yatırımlarda Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen ön izin belgesi, diğer yatırım cinslerinde Kurum Açma Belgesinin tasdikli suretinin talep edilmesi uygulamasından vaz geçilmesine;

b. Havalimanlarında yapılacak komple yeni yer hizmetleri yatırımında:Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınacak izin yazısının Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü yerine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden alınmasına; 

c. Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığı yatırımlarında:Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan alınacak olan ve teknik yönden uçağın ithalinde sakınca olmadığını belirten yazının Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü yerine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınmasına;

d. Madencilik ve enerji yatırımlarında:Kömür istihraç yatırımlarında kömürün, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun uluslararası kodifikasyon sistemine göre "düşük C" kategorisinde olduğuna dair Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yazı alınmasına;

e. Atıkların bertaraf edilmesine veya geri kazanımına yönelik yatırımlarda:Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bertaraf veya geri kazanım konusunda düzenlenmiş "çevre lisansı" ya da "çevre izin ve lisansı" tasdikli suretinin ibrazına (komple yeni yatırımlarda bu belge tamamlama vizesi aşamasında aranır),

f. Hastane ve tıp merkezi yatırımlarında:Komple yeni yatırımlarda Sağlık Bakanlığından alınmış olan ön izin yazısı, diğer yatırım cinslerinde ise işletme ruhsatının onaylı sureti  (3359 sayılı Kanunun Ek 7 nci maddesi kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine kiralama karşılığı yaptırılacak olan sağlık yatırımları hariç)

g. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamına giren depolama tesisi yatırımlarında: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan alınacak lisansın onaylı suretinin komple yeni yatırımlarda belge tamamlama vizesi aşamasında ibrazına;

h. Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı yatırımlarında:Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden alınan izin yazısının tasdikli suretinin ibrazına;

karar verilmiştir.

Yukarıda yer verilen değişiklikler Tebliğin yayım tarihi olan 08 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 368 53 25 numaralı telefondan Ayşe Cebe (ayse.cebe@tr.ey.com) ile temasa geçmenizi rica ederiz.

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79