No: 40

Tarih: 15/02/2013

Konu:

2013/4288 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yatırım teşvik uygulamasında değişiklikler yapıldı.


Özet: 15 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/4288 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da bazı değişiklikler yapılmıştır.

Karar’ın 17. maddesinin birinci fıkrasına eklenen bentler ile;

- Asgari 300 milyon TL tutarındaki motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek yatırımlar,

- Asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları,

- Asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar,

- Turba, Linyit, Taşkömürü, kömüre bağlı metan gazı, Antrasit, Asfaltit, Bitümlü Şist, Bitümlü Şeyl, Kokolit ve Saprop madenlerinin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları,

öncelikli yatırım konuları arasına dahil edilmiştir.

Karar’ın 29. maddesine eklenen cümle uyarınca, bu kararda öngörülen destekler dışında bulunan ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar için, bu Karar kapsamında sağlanan faiz desteği hariç tüm desteklerden yaralanabilmek mümkün hale gelmektedir.

Karar’ın 4 numaralı ekinin I/B/4 sırasına eklenen parantez içi hüküm ile 19 Haziran 2012 tarihinden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisansı alınmış yatırımlar için söz konusu Karara göre teşvik belgesi alınması ve bu teşvik belgeli yatırımlarda kullanılacak makine ve teçhizatların alımında KDV ve gümrük vergisi muafiyeti uygulamasından yararlanılabilmesi mümkün hale gelmektedir.

- 2013/4288 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 19 Haziran 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere15 Şubat 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.15 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2013/4288 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

1. Belli şartları haiz motorlu kara taşıtları sanayi ve elektrik üretimi yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına alınmıştır.

2013/4288 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın 17. maddesinin birinci fıkrasında sayılan öncelikli yatırım konuları arasına aşağıda belirtilen yatırım konuları (ı) ve (j) bentleri olarak dahil edilmiştir.

"ı) Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilen asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar."

"j) Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanunu'nun 2. maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretim yatırımları."

Buna göre Karar'ın 17. maddesinin birinci fıkrasına eklenen yukarıdaki bentler ile;

a.   Asgari 300 milyon TL tutarındaki motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek yatırımlar,

b.   Asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları,

c.    Asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar,

d.   Turba, Linyit, Taşkömürü, kömüre bağlı metan gazı, Antrasit, Asfaltit, Bitümlü Şist, Bitümlü Şeyl, Kokolit ve Saprop madenlerinin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları,

öncelikli yatırım olarak kabul edilmektedir.

Yukarıda belirtilen yatırımların 1 ila 5. bölgelerde yapılması durumunda söz konusu yatırımlar, 5. bölge için uygulanan bölgesel desteklerden; 6. bölgede yapılması durumunda ise 6. bölge için uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecektir. Söz konusu yatırımlara sağlanan destekler aşağıda özet halinde verilmektedir.

 

Öncelikli yatırımlar

1 - 5. Bölge

6. Bölge

Gümrük vergisi muafiyeti

ü

ü

KDV muafiyeti

ü

ü

Yatırıma katkı oranı

% 40

% 50

Vergi indirim oranı

% 80

% 90

Yatırım / İşletme (*)

% 50 / % 50

% 80 / % 20

SGK işveren desteği

7 Yıl

10 Yıl

SGK işveren desteği sınırı

(Yatırım tutarı x %)

35

Sınırlama Yok

Faiz desteği puanı (TL / Döviz)

5 / 2

7 / 2

Faiz desteği üst sınırı (TL)

700.000

900.000

Yatırım yeri tahsisi

ü

ü

Gelir vergisi stopajı desteği

---

10 Yıl

SGK işçi payı desteği

---

10 yıl

 

(*)Yatırıma katkı tutarına mahsuben katkı tutarının % 50'si (6. bölgedeki yatırımlarda % 80'i) yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle geri alınabilecektir.

2. Sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanılan yatırımlar da Karar kapsamındaki desteklerden faydalanabilecektir.

15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın "Diğer Desteklerden Yararlanma" başlıklı 29. maddesinde; aşağıdaki hükme yer verilmişti.

"(1) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır."

Yukarıda belirtilen düzenlemede, kısaca diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca bu karar haricinde desteklenen yatırım harcamaları için bu karar kapsamındaki desteklerin uygulanamayacağı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklediği veya destekleyeceği yatırım harcamaları için bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Ekonomi Bakanlığına müracaat edilemeyeceği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, 15 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2013/4288 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yukarıda belirtilen hükme aşağıdaki ifade eklenmiştir.

"Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, bu Karar kapsamında faiz desteği dışındaki diğer destek unsurlarından yararlandırılabilirler."

Karar'a eklenen bu hüküm ile bu Karar'da öngörülen destekler dışında bulunan ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar için, bu Karar kapsamında sağlanan faiz desteği hariç tüm desteklerden yaralanabilme mümkün olacaktır.

3. 19.06.2012 tarihinden önce lisans alınmış doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımları genel teşvik uygulamaları kapsamında desteklerden faydalanabilecektir.

2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın Ek-4 sayılı ve "Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları" başlıklı ekinin I/B/4 sırasında aşağıdaki ifadeye yer verilmişti.

"4- Doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımları."

Buna göre, doğalgazı girdi olarak kullanan elektrik üretim yatırımları hiçbir şekilde bu Karar kapsamındaki desteklerden faydalanamıyordu.

Ancak, 15 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2013/4288 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yukarıda belirtilen "I/B/4" maddesine parantez içi hüküm eklenmiş ve ilgili madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"4- Doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımları (19.06.2012 tarihinden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisansı alınmış yatırımlar hariç)."

Söz konusu parantez içi hüküm ile 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın yayım tarihi olan 19 Haziran 2012 tarihinden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisansı alınmış yatırımlar için söz konusu Karara göre teşvik belgesi alınması ve bu teşvik belgeli yatırımlarda kullanılacak makine ve teçhizatların alımında KDV ve gümrük vergisi muafiyeti uygulamasından yararlanılabilmesi mümkün hale gelmektedir.

Ayrıca bu yatırımların 6. bölgede yapılmış olması halinde 10 yıl süre ile yatırım kapsamında istihdam edilen işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari ücrete tekabül eden kısmı devlet tarafından desteklenebilecektir.

4. Yürürlük

Karar kapsamında yukarıda detayına yer verilen değişiklikler 19 Haziran 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 15 Şubat 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 368 51 79 numaralı telefondan Serdar Altay (serdar.altay@tr.ey.com) ile temasa geçmenizi rica ederiz.

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ernst & Young ve Kuzey YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz..

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79