Skip to Content

İthal eşyasında kullanılan yazılımların gümrük kıymeti açısından değerlendirilmesi

Aret Kutlu

1. Giriş

Teknolojinin hayatımızın her noktasına temas ettiği 21. yüzyılda, “yazılım” kavramı gittikçe önem kazanmış ve gündelik hayatımızda kullandığımız her aygıt temel işlevlerini yerine getirmek için bir yazılıma ihtiyaç duyar hale gelmiştir. Bunun sonucunda, çoğu eşyanın fiyatında yazılım, o eşyayı oluşturan fiziki parçalardan daha değerli hale gelmiştir.

Yazılım kavramı, TDK’ya göre “bir bilgisayarda donanıma hayat veren ve bilgi işlemde kullanılan programlar, yordamlar, programlama dilleri ve belgelemelerin tümü” olarak, IBM’e göre ise “bir bilgisayara yapması gerekenleri söyleyen talimat ve programlar grubu”1 olarak tanımlanmıştır.

Yazılım kavramının bu kadar önem kazanması da ithal edilen eşyalardaki yazılımların kıymetinin, ithal eşyanın kıymetine dahil edilip edilmeyeceği ve dahil edilmesi halinde, ne şekilde ekleneceğine yönelik tartışmaların ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

İş bu yazımızın konusunu, ithal eşyasının bünyesindeki yazılımların, eşyanın gümrük kıymeti karşısındaki durumu teşkil edecektir.

2. İthal eşyasının gümrük kıymeti

Gümrük kıymetinin belirlenmesi konusunda, günümüzde uluslararası ticarete katılan ülkelerde en yaygın şekilde kabul görmüş ve uygulanmakta olan hukuki düzenleme, GATT’ın VII Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaşma2 (“DTÖ3 Kıymet Anlaşması”) olup hem ülkemiz hem de Avrupa Birliği (“AB”) söz konusu Anlaşmanın tarafları olup, bu Anlaşma hükümlerini iç mevzuatlarına da aktarmıştır (T.C. Ticaret Bakanlığı, 2022).

Buna göre, DTÖ Kıymet Anlaşması çerçevesinde ülkemiz mevzuatında eşyanın gümrük kıymeti, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun (“Kanun”) 23 ila 31’inci maddelerinde düzenlenmektedir.

Buna göre, temel olarak, ithal eşyasının gümrük kıymeti, eşyanın satış bedelidir. Satış bedeli ise, Türkiye'ye ihraç amacıyla yapılan satışta gerekli düzeltmelerin de yapıldığı, fiilen ödenen veya ödenecek fiyattır.

Söz konusu düzeltmeler ise Kanun’un 27 ve 28’inci maddelerinde belirtilmiştir. Bu meyanda, gümrük kıymeti belirlenirken, ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına, 27’nci maddede belirlenen şartları karşıladığı takdirde, aşağıdaki ilaveler yapılmaktadır:

  • Satın alma komisyonları dışındaki komisyonlar ve tellâliye,
  • Gümrük işlemleri sırasında söz konusu eşya ile tek eşya muamelesi gören kapların maliyeti,
  • İşçilik ve malzeme giderleri dahil ambalaj bedeli;
  • Eşyaya katılan malzeme, aksam, parça ve benzerleri,
  • Eşyanın üretimi sırasında kullanılan araç, gereç, kalıp ve benzeri aletler
  • Eşyanın üretimi sırasında tüketilen maddeler,
  • Eşyanın üretimi için gereken ve Türkiye dışında gerçekleştirilen mühendislik, geliştirme, sanat ve çizim çalışmaları, plan ve taslak hazırlama hizmetleri;
  • Royalti ve lisans ücretleri
  • Eşyanın tekrar satışı veya diğer herhangi bir şekilde elden çıkartılması ya da kullanımı sonucu doğan hâsılanın, doğrudan veya dolaylı olarak satıcıya intikal eden kısmı;
  • Eşya için Türkiye'deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye ve sigorta giderleri ile yükleme ve elleçleme giderleri.

Kıymete ilave edilmesi gereken yukarıda sayılan unsurlar incelendiğinde, Kanun’un 27/1-b-i alt bendinde sayılan “ve benzerleri” ifadesinden, Kanun Koyucunun ithal eşyasına katılan unsurlarda kapsamı geniş tuttuğu anlaşılmaktadır.

Buna göre, “ithal eşyasına katılan malzeme, aksam, parça ve benzerlerine” yönelik olarak, eşyanın üretiminde ve ihraç amacıyla satışında kullanılmak üzere, alıcı tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, bedelsiz veya düşük bedelle sağlanan, fiilen ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmemiş olan bu unsurların kıymetinden verilecek uygun miktardaki pay, eşyanın kıymetine dahil edilecektir.

Son olarak, Gümrük Yönetmeliği 54. maddesine göre, bilgisayarlarda kullanılmak üzere ithal edilen veri ya da komutlar yüklü bilgi taşıyıcılarının gümrük kıymetinin belirlenmesinde, sadece taşıyıcı ortamın kendisinin maliyeti veya kıymeti esas alınır. Bu nedenle, taşıyıcı ortamın maliyet veya kıymetinden ayırt edilebilmesi koşuluyla, gümrük kıymeti, veri veya komutların maliyet veya kıymetini içermez.

Söz konusu 54. maddede geçen,

a) Taşıyıcı ortam deyimi, entegre devreler, yarı iletkenler ve bu tür devre veya cihazlarla bütünlük oluşturan benzeri araç ve aletleri,

b) Veri veya komutlar deyimi, ses, sinematografik veya video kayıtlarını,

kapsamamaktadır.

3. AB gümrük kıymeti yorumları ve ilgili AB mahkeme kararları

3.1 Türkiye ve AB mevzuatının kıymet hükümleri

Her ne kadar Türk gümrük idaresi, veri taşıyıcı ortamlar haricinde ithal eşyasının bünyesindeki yazılımların kıymete dahil edilip edilmeyeceğine yönelik olarak bugüne dek bir görüş yayımlamamış olsa da Avrupa Birliğindeki (“AB”) gümrük ve yargı otoritelerinin konuyu geçtiğimiz dönemlerde irdelediği anlaşılmaktadır. AB düzenlemeleri ülkemizde doğrudan uygulanabilir olmasa da ülkemiz ile AB arasında tesis edilen Gümrük Birliği çerçevesinde mevzuatımızın AB mevzuatı ile uyumlaştırılmış olması ve hem Türk hem de AB gümrük mevzuatındaki kıymet hükümlerinin temel olarak aynı hukuki metne (DTÖ Kıymet Anlaşması) dayanıyor olması karşısında, söz konusu düzenleme ve kararların ülkemiz açısından yol gösterici nitelikte olduğu söylenebilir.

Bu noktada, Kanun’un ilgili hükümleri ile AB Gümrük Kodu’nun (UCC4 ) ilgili hükümlerinin birbirleriyle paralel olduğu müşahede edilmektedir:

4458 sayılı Gümrük Kanunu Madde 27

AB Gümrük Kodu Madde 71

MADDE 27- 1. 24 üncü madde hükümlerine göre gümrük kıymeti belirlenirken, ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına aşağıdaki ilaveler yapılır:

Article 71 - 1.  In determining the customs value under Article 70, the price actually paid or payable for the imported goods shall be supplemented by:

b) İthal eşyasının üretiminde ve ihraç amacıyla satışında kullanılmak üzere, alıcı tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, bedelsiz veya düşük bedelle sağlanan, fiilen ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmemiş olan aşağıda sayılan mal ve hizmetlerin kıymetinden verilecek uygun miktardaki pay;

(b)               the value, apportioned as appropriate, of the following goods and services where supplied directly or indirectly by the buyer free of charge or at reduced cost for use in connection with the production and sale for export of the imported goods, to the extent that such value has not been included in the price actually paid or payable:

i) İthal eşyasına katılan malzeme, aksam, parça ve benzerleri,

(i) materials, components, parts and similar items incorporated into the imported goods;

iv) İthal eşyasının üretimi için gereken ve Türkiye dışında gerçekleştirilen mühendislik, geliştirme, sanat ve çizim çalışmaları, plan ve taslak hazırlama hizmetleri

(iv) engineering, development, artwork, design work, and plans and sketches undertaken elsewhere than in the Union and necessary for the production of the imported goods;

 

3.2 AB gümrük kıymeti kompendyumu

Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan ve AB Gümrük Kodu Komitesi5 ile Gümrük Uzmanları Grubu’nun6 gümrük kıymetine ilişkin değerlendirmeleri ile sair konuya müteallik mahkeme kararlarını içeren Gümrük Kıymeti Kompendyumu (“Compendium of Customs Valuation Texts – Edition 2021”) incelenmiştir.

Söz konusu Kompendyumda, iki farklı başlık altında yazılım konusuna yer verildiği görülmektedir.

26 No.lu Yorum7 : UCC’nin 71/1-b-i maddesi çerçevesinde yazılım ve ilgili teknolojilerin değerlendirilmesi

Bu Yorumda konu, ithal eşyasının üretimi ve satışıyla bağlantılı olarak, ithal eşyanın alıcısı tarafından satıcıya bedelsiz olarak sağlanan yazılım/teknolojilerin, ithal eşyasının gümrük kıymetine ilave edilip edilmeyeceği ile ilgilidir.

Değerlendirilen vakalarda, söz konusu yazılım, AB’de geliştirilmiş olup internet ya da veri depolama ünitesi ile üreticiye temin edilmektedir. İthal eşyanın bünyesindeki bu yazılımlar ya ithal eşyanın çalışması için ya da çalışmasını iyileştirmek için gereklidir.

Çoğu zaman, bu yazılımlar eşyaya üretim sürecinde yüklenmiş olup (örneğin otomobil veya otomobil ekipmanı sektörlerinde olduğu gibi), ithal eşyanın nihai tüketiciye satılmasının ardından tüketicinin talebi doğrultusunda bu özellikler aktifleştirilmektedir

Kompendyumda yapılan yorumda ise:

1) İthal eşyasının üretimi için gerekli olmayan, eşyanın çalışabilirliğinin sağlanması için eşyaya takılan ve maddi olmayan bu parçalara yönelik olarak, bunların nihai ürünün ayrılmaz bir parçası olduğu, eşya ile bağlantılı veya eşyanın bir parçası olduğu, eşyanın çalışmasının mümkün kıldığı veya eşyayı geliştirdiği, ilaveten, eşyaya işlevsel olarak yeni bir özellik eklediği ve dolayısıyla eşyanın kıymetine önemli miktarda katkıda bulunduğundan bahisle, bu unsurların UCC 71(1)(b)(i) UCC maddesi (Gümrük Kanunu’nun 27/1-b-i maddesinin muadili) çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği,

2) İthal eşyasının üretimi için gerekli olan, alıcı tarafından eşyanın üretilmesi için temin edilen yazılım ve teknolojilere yönelik olarak (örneğin know-how veya dizayn) ise, bu unsurların eşyanın üretim sürecinde gerekli bir adım olduğundan bahisle, bunların UCC’nin 71(1)(b)(iv) (Gümrük Kanunu’nun 27/1-b-iv maddesinin muadili) çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği,

ifade edilmiştir.

37 No.lu Yorum8 : İthal eşyanın serbest dolaşıma girişinin ardından ilave yazılımların aktifleştirilmesine yönelik ödemelerin değerlendirilmesi

Üçüncü bir ülkede yerleşik X üreticisi, AB’de yerleşik distribütör Y firmasına araç ihracatı yapmaktadır. Söz konusu araçlarda, üretim aşamasında; yağmur sensörü, koltuk ısıtma, dijital radyo, navigasyon sistemi gibi önceden kurulmuş yazılım işlevleri mevcuttur. Araçların AB gümrük bölgesine ithalatı sırasında ise, yalnızca AB mevzuatına uyum için gerekli yazılımlar aktifleştirilmektedir.

X ile Y arasında belirlenen araç bedeli ise, tüm yazılımların ekipman bedeli ile AB mevzuatına uyum için gerekli opsiyonların aktifleştirilmesine yönelik bedeli içermektedir. Ancak, nihai tüketicinin talebi doğrultusunda ilave olarak satılan ve yalnızca ek ödeme yapılması durumunda aktifleştirilen bazı işlevler de mevcuttur. Bu ilave yazılımların aktifleştirme bedeli ise, X ile Y arasında belirlenen araç fiyatına yansımamıştır.

AB’de yerleşik bir Z tüketicisi, Y distribütöründen, yağmur sensörü ve koltuk ısıtma sistemi gibi ilave opsiyonlara sahip bir araç sipariş eder.

Z'nin siparişinin ardından, halihazırda iki işlevi etkinleştirilmiş olan motorlu araç için, satıcı/imalatçı X ile alıcı/distribütör Y arasında bir satış sözleşmesi yapılır. Satış sözleşmesi, aracın AB gümrük bölgesine ithalinden önce akdedilir. Nihai müşterinin talep etmesi muhtemelen diğer tüm ilave işlevler ise aktifleştirilmemektedir.

Y, eşyayı AB gümrük bölgesinde serbest dolaşıma sokar, eşyanın serbest dolaşıma girişinin ardından ise Z nihai tüketicine araç satılır.

Daha sonrasında ise Z, dijital radyo gibi ilave bir işlevi aktive etmeye karar verir. Bunun için, Y’den (veya X’ten), belirli bir ücret ödeyerek kendisine e-posta vasıtasıyla iletilen bir yazılım anahtarı satılır. Söz konusu yazılım anahtarı, bir kağıt üzerine yazılarak veya USB ile de iletilebilmektedir. Aktivasyon ise, Z tarafından veya yetkili bir tamirhane eliyle yapılabilmektedir.

Soru: Dijital radyo gibi bir ilave yazılımın aktivasyonu için Z tarafından Y’ye (veya X’e) yapılan ödeme, ithal eşyanın gümrük kıymetinin bir unsuru mudur?

Söz konusu vakada, ihracatçı ile ithalatçı arasındaki satış sözleşmesi, eşyanın AB gümrük bölgesine ithali sırasında esas teşkil etmektedir. Verilen bilgilere göre, tüketici tarafından sipariş edilen, yağmur sensörü ve koltuk ısıtma ile mücehhez araç, AB gümrük bölgesinde ithalatçı tarafınca serbest dolaşıma sokulmuştur. Bu minvalde, belirtilen ilave işlemlere sahip araç için ithalatçı tarafından ihracatçıya fiilen ödenen veya ödenecek fiyat, gümrük kıymetinin satış bedeli yöntemine göre belirlenmesi sırasında esas teşkil edecektir.

Nihai tüketici tarafından araca yönelik ilave bir yazılım (dijital radyo) satın alınması ise, eşyanın serbest dolaşıma girişinin ardından, tüketici ile ithalatçı (veya ihracatçı) arasında yapılan ilave bir sözleşmenin sonucudur.

Sonuç: Söz konusu iki sözleşme, birbirinden bağımsız olarak görülmelidir. Buna göre, tüketici tarafından ithalatçıya (veya ihracatçıya), ilave yazılım için ödenen bedel, gümrük kıymetinin bir unsurunu teşkil etmeyecektir.

3.3 İlgili mahkeme kararları

Avrupa Komisyonunca yayımlanan ve yukarıda detaylarına yer verilen kıymet yorumlarının yanı sıra AB yargı içtihadı nezdinde de konuya ilişkin iki adet önemli mahkeme kararı bulunmaktadır. Bunlardan ilkinde konu içerisinde yazılım bulunan bilgisayarlar, diğerinde ise araç kontrol üniteleridir.

3.3.1 Hollanda, 2006: Case C-306/04 – Compaq Computer International Corporation vs. Inspecteur der Belastingdienst – Douanedistrict Arnhem

Dava konusu olay:

• Hollanda’da yerleşik CCIC unvanlı firma, ABD’de yerleşik Compaq Computer Company (“CCC”) firmasına bağlı olup, Avrupa’da veri işleme ekipmanı satışı ile iştigal etmektedir. CCIC’nin Hollanda’da bir dağıtım merkezi bulunmaktadır.

• CCC ile Microsoft Corporation (“Microsoft”) arasında imzalanan sözleşme kapsamında, Compaq markalı bilgisayarlara Microsoft’a ait işletim sistemleri kurulabilmektedir. Söz konusu işletim sistemi için Microsoft’a bilgisayar başına 31 ABD doları ödenmesi gerekmektedir.

• CCC, Tayvan’da yerleşik iki adet bilgisayar üreticisinden dizüstü bilgisayar satın almıştır. Söz konusu satış kapsamında, bilgisayarlar teslim edildiği sırada, işletim sistemlerinin halihazırda bilgisayarlara yüklenmiş olması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda CCC, bahse konu işletim sistemlerini üreticilere bedelsiz olarak temin etmiş ve üreticiler de bu yazılımları bilgisayara yüklemiştir.

• Sonrasında CCC, bilgisayarlar Tayvan’dan Hollanda’ya sevk halindeyken ürünleri CCIC’ye satmış, eşyanın varışının ardından ise ürünler CCIC tarafından serbest dolaşıma sokulmuştur. Gümrük kıymetinin tespiti sırasında ise, AB’de o gün itibariyle yürürlükte olan düzenlemeler uyarınca Tayvanlı üreticiler ile CCC arasında belirlenen fiyat esas alınmış, ancak CCC tarafından üreticilere bedelsiz sağlanan işletim sistemlerinin bedeli eşyanın gümrük kıymetine ilave edilmemiştir.

• Hollanda gümrük idaresi ise eşyanın serbest dolaşıma girişinin ardından yapılan denetimlerde, söz konusu yazılım bedellerinin gümrük kıymetine dahil edilmesi gerektiğinden bahisle eksik kıymet beyanında bulunulduğu yönünde eleştiri yapmış ve her bilgisayarın kıymetini ilgili yazılım bedeli kadar artırmış ve buna göre eksik gümrük vergilerinin ödenmesini talep etmiştir.

Soru:

• İçerisine işletim sistemi yüklenmiş bilgisayar cinsi eşya ithal edildiği sırada, alıcı tarafından satıcıya bedelsiz olarak sağlanan yazılımın kıymeti, satış bedeline dahil edilmemiş ise, gümrük kıymetine dahil edilmeli midir?

Mahkemenin kararı:

• Söz konusu bilgisayarlar, birbirini takip eden iki farklı satış sözleşmesinin konusudur: Bunlardan birincisi Tayvanlı üreticiler ile CCC arasında, ikincisi ise CCC ile CCIC ile arasındadır.

• İlk olarak, uygulama yönetmeliğinin9 167. Maddesi çerçevesinde, entegre devreler, yarı iletkenler ve bu tür devre veya cihazlarla bütünlük oluşturan benzeri araç ve aletler ilgili madde kapsamında değildir. (Burada, Türk Gümrük Yönetmeliğinin 54. maddesindeki hükmünün paraleli mevzuata atıf yapılmıştır.)

• Bilgisayarın asıl işlevi veri işlemek olup, bu kapsamda yalnızca bilgi taşıyıcı olarak değerlendirilememektedir.

• Yazılım şeklindeki işletim sistemleri, ithal bilgisayarların donanımlarına yüklenmiş olup, söz konusu bilgisayarların ayrılmaz bir parçasıdır. İlaveten, işletim sistemleri tek başına ithal eşyasını oluşturmamaktadır.

• Eşyanın gümrük rejimine tabi tutulduğu sırada, AB’de olay tarihi itibariyle yürürlükte olan düzenlemeler uyarınca CCIC eşyanın gümrük kıymeti olarak CCC ile Tayvanlı üreticiler arasındaki satış bedelini beyan etmiştir.

• Eşyanın gümrük kıymetinin, ithal eşyasının gerçek ekonomik değerini yansıtması gerekmekte olup, eşyanın ekonomik değere sahip tüm unsurlarını dikkate alması gerekmektedir.

• Alıcı tarafından alıcıya bedelsiz olarak sağlanan işletim sistemleri ile donatılmış bilgisayarların gümrük kıymetinin belirlenmesi esnasında, bilgisayar için fiilen ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmemiş ise, yazılımın kıymetinin de bilgisayarın gümrük kıymetine dahil edilmesi gerekmektedir.

• Son olarak mahkeme kararında ifade edildiği üzere, mahkemeden bu konuda talepte bulunulmadığından bahisle, yazılımların UCC’nin 32(1)(b)(i) maddesi kapsamında ithal eşyasına katılan malzeme, aksam, parça ve benzerleri olarak mı, yahut UCC’nin 32(1)(b)(iv) maddesi kapsamında ithal eşyasının üretimi için gereken ve AB dışında gerçekleştirilen mühendislik, geliştirme hizmetleri olarak mı sınıflandırılması gerektiğine ilişkin bir yorum yapılmamış olup, sadece yazılımların kıymete dahil edilmesi gerektiğine yönelik karar verilmiştir.

3.3.2 Almanya, 2020: Case C- 509/19-BMW Bayerische Motorenwerke AG versus Hauptzollamt München

Dava konusu olay:

• Bayerische Motorenwerke AG (“BMW”), içerisinde kontrol üniteleri bulunan araçlar üretmektedir. Söz konusu kontrol üniteleri muhtelif üçüncü ülkelerden ithal edilmekte olup, aracın içerisindeki fiziki aygıtları kontrol eden ve aracın içerisinde yer alan bir sistemdir.

• BMW, araçtaki uygulama ve sistemlerin düzgün bir şekilde iletişim kurabilmesini sağlayan ve kontrol ünitesi tarafından gerçekleştirilecek muhtelif teknik işlemleri yapabilmesi için gerekli olan bir yazılım geliştirmiş – veya yazılımların AB’deki müteşebbisler tarafından geliştirilmesini sağlamıştır. BMW yazılımın sahibi olduğundan, lisans ücreti ödemesine gerek bulunmamaktadır.

• Bu yazılım, kontrol ünitesi üreticilerine bedelsiz olarak sağlanmıştır. Yazılım vasıtasıyla üreticiler, kontrol ünitesinin tesliminden önce bir işlevsellik testi gerçekleştirmektedir. Test protokolü ise, kontrol ünitesi ile yazılım işlevlerinin düzgün bir biçimde etkileşim kurduğunu belgelemektedir. İlaveten testler, yazılımın aktarımı veya uygulanması sırasında herhangi bir hatanın meydana gelip gelmediğinin öğrenilmesini sağlamaktadır. Tüm bu süreç, BMW ve kontrol ünitesi üreticileri arasındaki sözleşmeler kapsamındadır.

• BMW, AB dışındaki üretici tarafından yüklenmiş yazılımları içeren kontrol ünitelerini ithal etmiş ve eşyayı AB’de serbest dolaşıma sokmuştur.

• Alman gümrük idaresince yapılan bir teftişte, BMW’nin kontrol ünitesinin gümrük kıymeti olarak, üreticilere ödenen bedeli beyan ettiği, ancak bu bedelin yazılıma yönelik geliştirme masraflarını dikkate almadığı anlaşılmıştır. Bu bedelin de gümrük kıymetine dahil edilmesi kanaatinde olan gümrük idaresi, ilgili bedele tekabül eden ithalat vergilerinin ödenmesine ilişkin bir tebligatta bulunmuştur.

Soru:

• AB’de üretilen, alıcı tarafından satıcıya bedelsiz olarak sağlanmış ve ithal kontrol ünitesine yüklenmiş yazılımın geliştirme bedelleri, ithal eşyası için fiilen ödenen veya ödenecek bedele dahil edilmemiş ise, söz konusu bedelin UCC’nin 71(1)(b) çerçevesinde ithal eşyanın satış bedeline dahil edilmesi gerekmekte midir?

Mahkemenin kararı:

• İlk olarak, UCC’nin 71(1)(b) maddesi, ithal eşyasının üretiminde ve ihraç amacıyla satışında kullanılmak üzere, alıcı tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, bedelsiz veya düşük bedelle sağlanan, fiilen ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmemiş olan belirli mal ve hizmetlerin kıymetinin, ithal eşyası için fiilen ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmesini gerektirmektedir.

• İkinci olarak, UCC’nin 71(3) maddesi gümrük kıymetinin düzeltilmesini yalnızca ilgili maddede belirtilen unsurlar ile kısıtlamasına rağmen, 71(1)(b)(i) ila (iv) alt bentlerinde “yazılım” ifadesinin yer almamasından bahisle, bu ihtilaf kapsamında 71(1)(b) maddesinin uygulanabilir olmadığı argümanı kabul edilememektedir.

• Buna göre, başvurucu tarafından iddia edilenin aksine, UCC’nin ithal eşyasına katılan malzeme, aksam, parça ve benzerleri”ni kapsayan 71(1)(b)(i) maddesinin maddi olmayan varlıkları hariç tuttuğu yorumlanamaz. Bu yorum gerek 71(1)(b)’nin lafzına gerek de hükmün yapısına uymamaktadır. Hükmün yapısında ithal eşyasının gümrük kıymetine, ilgili şartları karşılayan eşyanın ve hizmetlerin kıymetleri ilave edilmektedir.

• İlaveten, yazılımın 71(1)(b)(i) veya 71(1)(b)(iv) alt bentlerinden hangisinin kapsamında olduğunun belirlenmesinde, Gümrük Kıymeti Kompendyumu’nun 26 no.lu Yorumunda, eşyanın üretimi için gerekli fikri hizmetler ile ithal eşyanın üretimi için gerekli olmayan ancak eşyanın faaliyet göstermesini mümkün kılar maddi olmayan parçalar arasında bir ayrım gözetilmiştir. Gümrük Kodu Komitesine göre, bu parçalar nihai ürünün ayrılmaz bir parçasıdır, zira eşya ile bağlantılı veya eşyanın bir parçası olup eşyanın çalışmasını mümkün kılmakta veya eşyayı geliştirmekte, ilaveten, eşyaya işlevsel olarak yeni bir özellik ekleyerek eşyanın kıymetine önemli miktarda katkıda bulunmaktadır. Buradan bahisle, bu unsurların UCC 71(1)(b)(i) çerçevesi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

• Üçüncü olarak, belirtilmelidir ki, her ne kadar ilk derece mahkemesi AB’deki bir ithalatçı ile üçüncü taraf bir üretici arasındaki sözleşmeleri dikkate alsa da bunu yalnızca “alıcının” belirlenmesi amacıyla yapmıştır. Ancak, gümrük kıymetinin ithal eşyasının gerçek ekonomik değerini yansıtmasını ve ekonomik değeri olan eşyaların tüm unsurlarını dikkate almasını gerektiren içtihadı göz ardı etmeksizin, tarafların, UCC’nin 71(1)(b) maddesi kapsamında kıymette yapılacak düzeltmeler için yalnızca sözleşme hükümlerine istinat etmesi kabul edilememektedir. Sonuç olarak, UCC’nin 71(1)(b) maddesi uyarınca, gümrük kıymetinde yapılacak düzeltmeler, nesnel kriterlere bağlıdır ve sözleşme hükümlerinden etkilenemez.

• Yukarıda belirtilen tüm bu değerlendirmeler ışığında söz konusu sorunun yanıtı; UCC’nin 71(1)(b) maddesinin, ithal eşyasının gümrük kıymetinin belirlenmesinde, AB’de tasarlanan ve alıcı tarafından üçüncü ülkede yerleşik bir satıcıya bedelsiz olarak sağlanan yazılımın ekonomik değerinin, ithal eşyasının gümrük kıymetine dahil edilmesi gerektiği yönündedir.

4. Sonuç

Yukarıda yer verilen yargı kararları ve teknik yorumlar incelendiğinde, gerek AB yargı mercileri gerekse AB Gümrük Kodu Teknik Komitesi nezdinde UCC’nin 71. maddesindeki şartları karşılayan – diğer bir deyişle ithal eşyasının üretiminde ve ihraç amacıyla satışında kullanılmak üzere, alıcı tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, bedelsiz veya düşük bedelle sağlanan, fiilen ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmemiş olan – nihai ürünün ayrılmaz bir parçası olarak, eşya ile bağlantılı veya eşyanın bir parçası olarak değerlendirilebilen, eşyanın çalışmasını mümkün kılan veya eşyayı geliştiren veya eşyaya işlevsel olarak yeni bir özellik ekleyen ve dolayısıyla eşyanın kıymetine önemli miktarda katkıda bulunan yazılımların, “ithal eşyasına katılan malzeme, aksam, parça ve benzerleri” olarak gümrük kıymetine ilave edilmesi yönünde bir yaklaşım bulunduğu anlaşılmaktadır.

Tüm bu bahsedilenler muvacehesinde, ülkemizdeki ithalatçı firmaların kendi ithal eşyaları bünyesinde yazılım bulunup bulunmadığını, bulunması halinde ise bu yazılımların eşyaya hangi aşamada yüklendiğini ve gümrük kıymetine dahil edilip edilmemesi gerektiğini analiz etmesi isabetli olacaktır. İthal eşyasında yazılım bulunması ve bunun gümrük kıymetine dahil edilmesi gerektiği yönünde bir karar alınması halinde ise, bu kıymet unsurlarının gümrüğe beyan edilmesinde yarar görülmektedir.


[2] Agreement on Implementation of Article VII of The General Agreement On Tariffs And Trade 1994

[3] Dünya Ticaret Örgütü – World Trade Organization

[4] Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code

[5] Customs Code Committee

[6] Customs Expert Group

[7] Conclusion No. 26: Software and related technology: treatment under Article 71 (1)(b) Union Customs Code (UCC) 

[8] Conclusion No 37: Treatment of payment for activating an additional software function of goods after release for free circulation

[9] Article 147 of Commission Regulation (EEC) No 2454/93 of 2 July 1993 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 (OJ 1993 L 253, p. 1) as amended by Commission Regulation (EC) No 1762/95 of 19 July 1995 (OJ 1993 L 171, p. 8

 

Kaynakça:

4458 sayılı Gümrük Kanunu. (1999, October 04). T.C. Resmî Gazete.

BMW Bayerische Motorenwerke AG versus Hauptzollamt München, Case C–509/19 (The Court (First Chamber) September 10, 2020).

Compaq Computer International Corporation vs. Inspecteur der Belastingdienst – Douanedistrict Arnhem, Case C-306/04 (The Court (Eighth Chamber) November 16, 2006).

Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code. (1992, October 19). The Official Journal of the European Union.

European Commission. (2021). Compendium of Customs Valuation Texts. European Commission.

Gümrük Yönetmeliği. (2009, October 07). T.C. Resmî Gazete, Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı).
Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of The Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code. (2013, October 10). The Official Journal of the European Union. Retrieved from EUR-Lex Web site.

T.C. Ticaret Bakanlığı. (2022, June 12). Gümrek Rehberi. Retrieved from Gümrük Rehberi web page: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiF7pbAuKj4AhVWSvEDHU1EBXAQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fgumrukrehberi.gov.tr%2FGenerals
%2FPagePdf%2F11690&usg=AOvVaw0r3dNjoaKRU5dnsZsQgn1o

 

Bu makalede yer alan açıklamalar, yazarının konu hakkındaki kişisel görüşünü yansıtmaktadır. Makaledeki bilgi ve açıklamalardan dolayı EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.