Skip to Content

Royalti ve lisans ödemelerinin gümrük idaresine beyanında yeni dönem

Yakup Güneş

Giriş

28 Haziran 2014 günlü Resmi Gazete'de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 2 seri numaralı Gümrük Genel Tebliği yayımlanmıştır. Tebliğ'in amacı, 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 24'üncü maddesi çerçevesinde yapılacak kıymet tespitlerine ilişkin olarak yine aynı Kanun'un 27'nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan royalti veya lisans ücretlerinin gümrük kıymetine ilave edilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Tebliğ ile özellikle royalti ve lisans ücretlerinin gümrük idaresine beyan edilmesine ilişkin özel beyan yöntemlerinin belirlenmiş olması ve Dünya Gümrük Örgütünün konuya ilişkin Teknik Komite Kararlarının da Tebliğ'de yer almış olması karşısında, söz konusu Tebliğ'in uygulamaya derinlik kazandırılması açısından önemli olacağı düşüncesindeyiz.

Bu çalışmamızda royalti ve lisans ücretlerine ilişkin genel gümrük mevzuatı ile bu Tebliğ'le yürürlüğe konulan yeni düzenlemeler ele alınacaktır.

İthal eşyanın gümrük kıymeti ve royalti - lisans ücretleri

Eşyanın gümrük kıymetinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 23 ila 31'inci maddelerinde düzenlenmiştir. Kanun'un 24'üncü maddesinde eşyanın gümrük kıymetinin eşyanın satış bedeli olduğu, satış bedelinin ise Türkiye'ye ihraç amacıyla yapılan satışta, Kanun'un 27 ve 28'inci maddelerine göre gerekli düzeltmelerin de yapıldığı, fiilen ödenen veya ödenecek fiyat olduğu belirtilmiştir.

Gümrük Kanunu'nun 27'nci maddesinde; Kanun'un 24'üncü maddesine göre gümrük kıymeti belirlenirken, ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına yapılacak ilaveler düzenlenmiş; anılan maddenin 1'inci fıkrasının (c) bendinde kıymeti belirlenecek eşyanın satış koşulu gereği, alıcının doğrudan veya dolaylı olarak ödemesi gereken, satış bedeline dahil edilmemiş royalti ve lisans ücretlerinin eşyanın gümrük kıymetine dahil edilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları düzenlemek ve uygulamaya yön verecek hususlara açıklık getirmek amacıyla yayımlanan Gümrük Yönetmeliği'nin 43'üncü maddesinde "royalti ve lisans ücreti" deyimi; "ithal eşyasının imalatı, ihraç edilmek üzere satışı veya kullanımı ya da yeniden satışı ile ilgili olarak patent, dizayn, know-how, model, marka, tescilli tasarım, telif hakkı ve imalat prosesleri gibi adlar altında yapılan ödemeler" olarak tanımlanmıştır.

Yönetmeliğin 56'ncı maddesinde de royalti bedellerinin hangi koşullarda satış bedeline ekleneceği, başka bir ifadeyle ithal eşyanın gümrük kıymetine dahil edileceği, belirtilmiştir. Bu bağlamda iki koşul söz konudur:

 • Royalti ödemesi kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olmalıdır.
 • Royalti ödemesi bu eşyanın satış koşulu olarak yapılmalıdır.

Royalti veya lisans ücretinin ithal edilen eşya ile ilgili olması koşulu

Royalti ödemesinin hangi koşullarda kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olduğu konusu bugüne dek tartışmalı konulardan birini teşkil etmekte idi. 2 seri numaralı Tebliğ ile bu konuya açıklık getirilmiştir.

Tebliğ'e göre; lisans veya royalti sözleşmesi kapsamında devredilen haklar ithal konusu eşyada cisim buluyorsa veya ithal eşya söz konusu haklar kullanılarak imal ediliyorsa veya ithal eşya royalti veya lisans ücreti ödenen marka ile bağlantılı ise bu ücretin ithal eşya ile ilgili olduğu kabul edilmektedir.

Özellikle royalti veya lisans ücreti,

a) İthal edilen eşyanın fiyatı, miktarı veya tutarına bağlı olarak belirleniyorsa,

b) Aynı durumda ithal edilip satılan eşyanın yeniden satışına bağlı olarak hesaplanıyorsa,

c) İthal edildikten sonra sulandırma, ambalajlama veya montaj gibi küçük işlem gören eşyada işlem sonrası elde edilen ürüne bağlı olarak hesaplanıyorsa,

ithal edilen eşya ile ilgili olduğu kabul edilmektedir.

Ayrıca, ithal eşyanın, küçük işlemler haricindeki imalat nedeniyle bir başka eşyanın bünyesindeki maddelerden biri veya bir parçası olması, royalti veya lisans ücretinin ithal edilen bu eşya ile ilgisinin kurulmasına engel teşkil etmemektedir. Royalti veya lisans ücretinin ithal edilen eşyanın yanında diğer eşya, hak veya hizmetleri de kapsaması durumunda, toplam ücretin sadece nesnel ve ölçülebilir verilere dayanılarak eşya ile ilgisi kurulup hesaplanabilen kısmı ithal edilen eşyanın gümrük kıymetine dahil edilmelidir.

Burada önemli olan, ödenen veya ödenecek royalti veya lisans ücretinin hesaplanabilmesi halinde nesnel ve ölçülebilir verilerin bulunduğu kabul edilmektedir.

Diğer taraftan, royalti veya lisans ücreti ödemesi;

a) Patent hakkına ilişkin ödemelerde; patentli buluşlar, patentli bir metotla üretilen eşyalar, patentin tamamı veya bir parçası kullanılarak Türkiye'de üretilecek eşyaların parçaları, hammaddeleri veya bileşenleri veya patentli metodun hayata geçirilmesi için dizayn edilen araç, makine ve aparat (eşyaya esas karakterini veren parçaları ve diğerleri dahil) için yapılıyor ise,

b) Dizayn hakkına ilişkin ödemelerde; ithal eşyası söz konusu dizayn hakkının tümü veya bir bölümünü içeriyor ve Türkiye'de üretilecek eşyaların dizayn, parça veya bileşenlerini ifade ediyorsa,

c) Marka için ödemelerde; söz konusu marka ithal eşyasına eklenmiş veya seyreltme, karıştırma, sınıflandırma, basit montaj gibi önemsiz bir işçilik sonrası eklenmiş ise,

ç) Telif hakkına ilişkin ödemelerde; ithal eşyası buna ilişkin kelime, melodi, resim, bilgisayar yazılımını ve benzerlerini içeriyorsa,

d) Faydalı model hakkı veya ticari sıra ilişkin ödemelerde; söz konusu faydalı model hakkı veya ticari sır ithal edilen eşyalar ile ilgiliyse,

ithal eşyası ile ilgili olduğu değerlendirilmektedir. 

Royalti veya lisans ücretinin ithal eşyasının satış koşulu olması

Royalti veya lisans ücretinin kıymeti belirlenecek eşyanın satış koşulu olması, ithal edilen eşyaya ilişkin olarak ithalatçı tarafından yapılan veya yapılacak royalti veya lisans ödemesinin ihracatçı ve ithalatçı arasındaki alım-satımın gerçekleşmesinde vazgeçilmez ve esaslı bir unsur olmasını ifade etmektedir.

Alıcının royalti veya lisans ücretini satış koşulu olarak ödeyip ödemediğinin tespitinde belirleyici unsurlardan biri, alıcının söz konusu eşyaları royalti veya lisans ödemesi yapmadan alıp alamayacağıdır. Royalti veya lisans ücreti satışın koşulu olarak ödendiği sürece üçüncü kişiye ödeme yapılmasının satıcıya yapılan ödemeden bir farklılığı yoktur. Üçüncü taraflara ödenen royalti veya lisans ücretleri de dahil olmak üzere royalti veya lisans ödemesinin ithal edilen eşyaların satış koşulu olarak yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi için her olay bazında, satış ve lisans anlaşmaları ile diğer ilgili bilgiler arasındaki bağlantı da dahil olmak üzere satış ve ithalatı ilgilendiren tüm faktörlerin değerlendirilmesi gerekmektedir.

Tebliğe göre, royalti veya lisans ödemesinin satış koşulu olup olmadığının tespitinde;

a) Satış sözleşmesi veya ilgili dokümanlarda royalti veya lisans ödemesine bir atıfta bulunulması,

b) Royalti veya lisans sözleşmesinde eşyaların satışına ilişkin bir atıfta bulunulması,

c) Satış sözleşmesi veya royalti veya lisans sözleşmesi şartlarına göre; satış sözleşmesinin, royalti veya lisans ücretinin lisans verene ödenmemesi sebebiyle söz konusu sözleşmeye aykırı davranıştan dolayı sona ereceği şeklinde bir hüküm içerip içermediği,

ç) Royalti veya lisans sözleşmesinde royalti veya lisans ücretinin ödenmemesi durumunda imalatçının lisans verenin hakları ile ilişkili eşyayı imal etmesini veya satmasını yasaklayan bir hüküm bulunması,

d) Royalti veya lisans sözleşmesinin, kalite kontrolünü aşan, lisans verenin imalatçı ve ithalatçı arasındaki üretim veya satışı kontrol edebilmesine imkan veren hükümler içermesi,

hususları dikkate alınır. Söz konusu şartlardan en az birinin bulunması halinde royalti veya lisans ödemesi eşyanın satış koşuludur.

Nesnel ve ölçülebilir verilere dayanma koşulu

Gümrük Kanunu'nun 27'nci maddesinde; bu maddeye göre fiilen ödenen veya ödenecek fiyata yapılacak ilaveler için nesnel ve ölçülebilir verilerin esas alınacağı belirtilmiştir.

Mer'i Gümrük Yönetmeliği'nin 56'ncı maddesinde; eğer royalti veya lisans ücretleri kısmen ithal edilen eşya ile kısmen de ithal edilmelerinden sonra eşyaya eklenen unsur ya da parçalarla veya ithalat sonrası faaliyetler veya hizmetler ile ilgiliyse, uygun bir paylaştırmanın sadece nesnel ve ölçülebilirverilere dayalı olarak yapılacağı belirtilmektedir.

Bugüne kadar uygulamada, ithal eşyanın gümrük kıymetine eklenmesi gereken royalti ve lisans ücretlerinin nesnel ve ölçülebilirverilere dayalı olarak hesaplanamadığı hallerde; bu rayalti ve lisans bedellerinin ithalatta gümrük kıymetine dahil edilmemesi yönünde işlem tesis edilmekteydi.

Yürürlüğe giren son Tebliğ ile bu konuda da düzenleme yapılmıştır. Anılan Tebliğ'e göre; "Royalti veya lisans ücretlerine ilişkin alınacak kararlar nesnel ve ölçülebilir verilere dayanmalıdır. Bu tür verilerin olmadığı anlaşıldığında satış bedeli 24'üncü madde hükümlerine göre belirlenemez. Bu durumda eşyanın gümrük kıymeti Gümrük Kanunu'nun 25 ve 26'ncı maddelerine göre tespit edilir."

Gümrük Kanunu'nun 25 ve 26'ncı maddelerinde; ithal eşyanın gümrük kıymetinin satış bedeli yöntemine göre belirlenemediği hallerde, uygulanacak olan diğer kıymet belirleme yöntemleri düzenlenmekte olup bu yöntemler şunlardır:

 • Aynı Eşyanın Satış Bedeli: Türkiye'ye ihraç amacıyla satılarak, kıymeti belirlenecek eşya ile aynı veya yakın bir tarihte ihraç edilen aynı eşyanın satış bedeli,
 • Benzer Eşyanın Satış Bedeli: Türkiye'ye ihraç amacıyla satılarak, kıymeti belirlenecek eşya ile aynı veya yakın bir tarihte ihraç edilen benzer eşyanın satış bedeli,
 • İndirgenmiş Kıymet: İthal eşyasının veya aynı ya da benzer eşyanın Türkiye içinde satıcılardan müstakil kişilere yapılan en büyük miktardaki satışına ait birim fiyata dayalı kıymet,
 • Hesaplanmış Kıymet: İthal eşyasının üretiminde kullanılan malzeme ve imalat veya diğer imal işlemlerinin bedel veya kıymetleri ile Türkiye'ye ihraç edilmek üzere ihraç ülkesindeki üreticiler tarafından üretilen, kıymeti belirlenecek eşya ile aynı sınıf veya cins eşyanın satışında mutat olan kâr ve genel giderlere eşit bir tutar ve ithal eşyası için Türkiye'deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye ve sigorta giderleri ile eşyanın giriş liman veya yerine kadar nakliyesi ile ilgili olarak yapılan yükleme ve elleçleme giderleri,
 • Son Yöntem: Yukarıdaki yöntemlere göre belirlenemeyen kıymetin; 1994 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının VII'nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşmanın, 1994 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının VII'nci Maddesinin ve Gümrük Kanunu'nun ilgili hükümlerinin prensip ve genel hükümlerine uygun yöntemlerle ve Türkiye'de mevcut veriler esas alınarak belirlenmesi.

Tebliğ ile getirilen yeni düzenlemenin, ithalatçı firmalar üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğini; daha evvel nesnel ve ölçülebilir verilere göre paylaştırma yapılamadığı gerekçesiyle gümrük kıymetine dahil edilmeyen royalti ve lisans ödemelerinin, yeni dönemde Tebliğ'in anılan maddesine dayanılarak Gümrük İdaresince satış bedeli yönteminin terki için gerekçe oluşturabileceği; bu yolla ithal eşyanın gümrük kıymetinin firmalar açısından belirsizlik oluşturacağı; diğer kıymet belirleme yöntemlerine göre belirlenen gümrük kıymetin, satış bedelinden yüksek olması durumunda, bunun firmaya ilave gümrük vergisi olarak yansıyacağı; ayrıca, satış bedelinin terk edilerek diğer kıymet belirleme yöntemlerine başvurulmasının hem ithalat sürecinin uzaması, hem de ithalatçı ve/veya ihracatçı firmadan ilave bilgi ve belge talep edilmesi anlamına geldiği; bu durumunun da ithalatçılar açısından külfet oluşturacağı tarafımızca değerlendirilmektedir.

Royalti veya lisans ücretinin beyan edilmesi

Royalti ve lisan ücretlerinin gümrük idaresine beyan edilmesine ilişkin tüm usul ve esaslar da Tebliğ'de düzenlenmiştir. Çalışmamızın bu bölümünde, beyan yöntemleri üzerinde durulacaktır.

a) İthal anında beyan

İthal eşyasının gümrük kıymetine dahil edilmesi gereken royalti veya lisans ücretinin ithal anında belirli olması durumunda, söz konusu ücret ithal anında gümrük kıymetine dahil edilerek gümrük idaresine beyan edilir.

b) İstisnai kıymetle beyan uygulaması

İthal eşyasının gümrük kıymetine dahil edilmesi gereken, ancak tutarı ithalattan sonra belli olacak royalti ve lisans ücretleri ile ilgili olarak, Gümrük Yönetmeliği'nin 53'üncü maddesi çerçevesinde istisnai kıymetle beyanda bulunulabilir. Mer'i Gümrük Yönetmeliği'nin 53'üncü maddesinde istisnai kıymetle beyan uygulaması yer almaktadır. Anılan maddeye göre ithal eşyasının gümrük kıymetinin satış bedeli yöntemine göre yapıldığı hallerde; gümrük kıymetine ilave edilmesi gereken, ancak ihracatçı ve ithalatçı arasındaki sözleşme gereği söz konusu kıymet unsurları gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten sonra belli olacak eşyanın gümrük kıymetinin tespitinde, beyan sahibinin talebi üzerine, gümrük idaresince basitleştirilmiş usuller uygulanır.

Bu durumda yükümlülerin, anılan kıymet unsurlarının mevcudiyetini gösteren sözleşmelerin örneği ve onaylı çevirisini gümrük idarelerine sunmaları gerekir.

İstisnai kıymetle beyanda, vergi tahakkuku mevcut belgelerde belirtilen kıymet esas alınarak yapılır. Tamamlayıcı beyana göre gözden geçirilmiş kıymetin daha yüksek olması halinde ek vergi tahakkuku yapılır. Daha düşük olması halinde ise; farka isabet eden kıymetin iade alındığının tevsiki ve satış sözleşmesine göre kıymetin yeniden belirlenmesini gerektiren işleme ait tahlil raporu gibi bir belgenin onaylı örneğinin sunulması koşullarıyla ve gümrük idaresince yapılacak inceleme sonucunda söz konusu hususların tespiti üzerine Gümrük Kanunu'nun 211'inci maddesi çerçevesinde geri verme veya kaldırma işlemi yapılır.

Aynı Yönetmeliğin 150'nci maddesine göre tamamlayıcı beyan, eksik kıymet unsurunun mahiyet ve tutar itibariyle tahakkuk ettiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar verilir ve vergileri de aynı süre içinde ödenir.

i- Tahmini olarak ithal anında beyan

Royalti veya lisans ücreti tutarının net veya brüt satış hasılatı veya kâr üzerinden hesaplanması gereken durumlarda, yükümlülerin talebi ve gümrük idaresinin uygun bulması şartıyla, ithal eşyasının gümrük kıymetine dahil edilecek royalti veya lisans ücreti, eşyanın FOB bedeli esas alınarak sözleşme gereği net veya brüt satış hasılatı veya kârına uygulanacak royalti oranına göre yapılacak uygun bir paylaştırma sonucunda hesaplanır. Bu durumda, Gümrük Yönetmeliği'nin 53'üncü maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkralarına göre işlem yapılır. Tamamlayıcı beyan, royalti veya lisans ücreti ödemesinin tahakkuk ettiği ayı takip eden ayın 26. günü akşamına kadar verilir ve vergileri de aynı süre içinde ödenir.

ii- Dönemsel olarak beyan:

Royalti veya lisans ücreti ödemelerinin dönemsel olarak belirlendiği durumlarda, yükümlünün talep etmesi ve gümrük idaresinin izin vermesi şartıyla; royalti veya lisans ücretlerinin dönemsel olarak beyan edilmesi 2 seri numaralı Tebliğ ile mümkün kılınmıştır.

İzin talebinde Tebliğ ekindeki 1 no.lu form kullanılacaktır. İlgili sözleşmeler ve onaylı çevirileri de talebe eklenerek izin verilmesi halinde bölge müdürlüğü ilgili gümrük idarelerini bilgilendirilecektir.

Bu izin kapsamında yapılacak her bir ithalat için ayrıca başvuru yapılmasına gerek kalmayacaktır. Tamamlayıcı beyan, Tebliğ eki 2 no.lu form kullanılarak royalti veya lisans ücretinin tahakkuk ettiği ayı takip eden ayın 26. günü akşamına kadar ilgili gümrük idarelerine verilecek ve vergileri de aynı süre içinde ödenecektir.

Netice olarak, şirketler her bir ithalat beyannamesi ile royalti ve lisans ücretleri ödemesini gümrük idaresine beyan etmeyecek; dönemsel başvurular ile bu ilave kıymet unsurlarının gümrük idaresine beyan edilerek daha az bürokrasi ile vergilendirmeler gerçekleşmiş olacaktır.

Royalti ve lisan ücretlerinin gümrük idaresi yerine vergi dairesine beyan edilmesi

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2011/48 sayılı Genelgesi'nde, gümrük idaresine ödenmesi gerekirken, 2 no.lu KDV beyannamesi ile vergi dairesine beyan edilerek KDV'si ödenen bazı gümrük kıymet unsurlarına ilişkin işlemler düzenlenmiştir. Buna göre, Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği hükümleri uyarınca ithal eşyasının gümrük kıymetine dahil edilmesi gereken, ancak ihracatçı ve ithalatçı arasındaki sözleşme gereği miktarı gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten sonra belli olacak royalti ve lisans ücretlerinin gümrük idaresine beyan edilmemesi durumunda; beyan edilmeyen royalti ve lisans ücretine ilişkin fark Gümrük Vergisi, ÖTV ve KDV'nin ilgili gümrük idaresince yükümlüsünden gümrük mevzuatı hükümleri uyarınca takip ve tahsil edilmesi gerekmektedir.

Genelge'de gümrükte ödenmeyen royalti bedeline ilişkin KDV'nin 1 veya 2 no.lu KDV beyannamesi ile vergi dairesine ödenmesi durumunda, bu tutara ilişkin KDV ek tahakkuku yapılmaması gerektiği belirtilmiştir. Bu şekilde mükerrer KDV ödemesinin önüne geçilmesi planlanmıştır.

Ayrıca sonradan kontrol denetimleri neticesinde tespit edilen, Gümrük Yönetmeliği'nin 53'üncü maddesi kapsamında istisnai kıymet uygulaması ile beyan edilmesi mümkün olduğu halde bu şekilde beyan edilmeyen gümrük kıymeti unsurları ile ilgili KDV'nin, 2 No.lu KDV beyannamesi ile vergi dairelerine yatırıldığının tespit edildiği durumlarda da, aynı şekilde ek KDV tahakkuku yapılmaması gerektiği belirtilmiştir.

Netice olarak, gümrük idareleri ve gümrük incelemelerinde ithalat işlemlerinde sadece KDV söz konusu ise bu eşyaya ilişkin royalti ödemelerinin 2 nolu KDV beyannamesi ile KDV'sinin ödenmesinin kabul edildiği bilinmektedir.

Ancak bu Tebliğ ile ithal eşyasının gümrük kıymetinin bir parçası olmasına karşın gümrük idaresine beyan edilmeyen royalti veya lisans ücreti ödemesine ilişkin KDV'nin 1 veya 2 nolu KDV beyannamesi ile vergi dairesine ödenmesi durumunda, gümrük idaresine beyan edilmeyen ve sadece KDV'ye tabi her bir beyan için Gümrük Kanunu'nun 241'inci maddesi uyarınca usulsüzlük cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Böylece, ithalatta sadece KDV olması durumunda royalti ve lisan ücretlerinin vergi dairesine ödenmesinin önüne geçilmesi adına 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 241'nci maddesi uyarınca usulsüzlük cezası tatbik edilmesi öngörülmüştür. Bu getirilen ilave cezai uygulama mevcut royalti ve lisan ücretlerinin vergilendirilme yöntemlerinin tekrar gözden geçirilmesine neden olacaktır.

Değerlendirme ve sonuç

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yayımlanan 2 seri numaralı Gümrük Genel Tebliği'nin (Gümrük Kıymeti) royalti ve lisans bedellerinin ithalatta gümrük kıymetine dahil edilmesine ilişkin Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve çeşitli tebliğ ve genelgelerde yer alan düzenlemeler bir araya getirmenin yanı sıra, bunlardan farklı olarak bazı önemli düzenleme ve değişiklikler getirdiği görülmektedir. Örneğin Tebliğ ile;

 • Birçok firma açısından tartışma konusu teşkil eden royalti ve lisans bedellerinin ithalatta gümrük kıymetine dahil edilip edilmemesi konusunda somut kriterler getirildiği,
 • Royalti/lisans bedelinin ithal eşyanın satış koşulu olması konusunun açıklığa kavuşturulduğu;
 • Royalti/lisans bedeli ile ithal eşya arasında hangi şartlarda ilişki bulunduğunun kabul edileceğine açıklık getirildiği;
 • İthal eşyaya ilişkin royalti/lisans bedelinin nesnel ve ölçülebilir verilere dayanılarak belirlenememesi durumunda, ithal eşyanın gümrük kıymetinin satış bedeli yöntemine göre değil, diğer kıymet belirleme yöntemlerine göre belirlenmesi yönteminin benimsendiği;
 • Royalti/lisans bedelinin istisnai kıymetle beyanının ilk kez Genel Tebliğ düzeyinde düzenlendiği;
 • Royalti/lisans bedellerinin dönemsel olarak beyan edilmesinin önünün açıldığı;
 • Royalti ve lisan ücretlerinin gümrük idaresi yerine vergi dairesine beyan edilmesi halinde her bir beyan için Gümrük Kanunu'nun 241'inci maddesi çerçevesinde usulsüzlük cezası tatbik edilmesinin öngörüldüğü; 
 • Dünya Gümrük Örgütü Gümrük Kıymeti Teknik Komitesinin royalti veya lisans ücretlerinin değerlendirilmesine ilişkin bazı Tavsiye Kararlarının, karşılaşılacak durumların değerlendirilmesinde yönlendirici mahiyette dikkate alınması amacıyla Tebliğe eklendiği;

görülmektedir.

Söz konusu Tebliğ yürürlüğe girmiş olup; Tebliğdeki yeni düzenlemelerin ithalatçı firmalar açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği de dikkate alınarak, firmalarca ödenen royalti ve lisans bedellerinin özellikle gümrük kıymetine dahil edilmesi ve bu bedellerin gümrük idaresine beyan edilmesi konularının yeni düzenlemeler çerçevesinde bir kez daha ele alınmasında yarar görmekteyiz.

 

 

 

 

 

Bu makalede yer alan açıklamalar, yazarının konu hakkındaki kişisel görüşünü yansıtmaktadır. Makaledeki bilgi ve açıklamalardan dolayı EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.