Skip to Content

Birleşik Arap Emirlikleri’nde KDV uygulanmaya başladı[1]

Kaan Yılmaz

Bilindiği üzere, Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti Katma Değer Vergisi Kanunu’nu[2] onaylamış ve Kanun 27 Ağustos 2017 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştı. Bu makalemizde, söz konusu Kanun’da öne çıkan hususlar özetlenmiştir.

 

Yürürlüğe giriş tarihi

 

Kanun’un 85’inci maddesi uyarınca, Kanun 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Verginin konusu

 

Kanun’un 2’nci maddesinde, her türlü mal teslimi ve hizmet ifası (teslim ve hizmet sayılan haller de dahil olmak üzere) ile teslimi istisna edilmemiş her türlü ithalatın KDV’ye tabi olduğu belirtilmiştir. Teslimi istisna edilmiş mallara ilişkin hükümler bu Kanun’a istinaden yayımlanan İdari Yönetmelikle[3] belirlenmiştir.

 

Oran

 

Kanun’un 3’üncü maddesinde, ithalatın yanı sıra mal ve hizmetlerin tedarik edilmesine uygulanacak KDV oranının %5 olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte, istisnaya tabi işlemler olduğu gibi %0 orana tabi işlemler de bulunmaktadır.

 

KDV mükellefiyeti

 

Kanun’un 13’üncü maddesi kapsamında, gerçekleştirdikleri mal teslimi ve hizmet ifalarının toplam değeri, İdari Yönetmelikle belirlenen sınırı aşan (veya aşacak olan) Birleşik Arap Emirlikleri mukimlerinin KDV mükellefiyeti tesis ettirmeleri zorunlu kılınmıştır. Diğer taraftan, KDV’nin yürürlüğe gireceği Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Üye Ülkelerinde mukim olmayan gerçek veya tüzel kişiler, Birleşik Arap Emirliklerinde mal teslimi veya hizmet ifası gerçekleştirmeleri durumunda, eğer işleme taraf olan başka bir kişinin bu mal teslimi veya hizmet ifasından doğan KDV’yi ödeme yükümlülüğü bulunmuyorsa, KDV mükellefiyeti tesis ettirmek durumundadırlar. Öte yandan, yalnızca yüzde sıfır orana tabi işlemleri yapan gerçek veya tüzel kişiler KDV mükellefiyeti gerekliliğinden muaf olmak için vergi otoritelerine başvurabilirler. 

 

Gönüllü mükellefiyet tesisi hususu Kanun’un 17 inci maddesinde belirlenmiştir. Buna göre, İdari Yönetmelikle belirlenen gönüllü mükellefiyet tesisi sınırını aşan veya 12 ay içinde aşması beklenen gerçek veya tüzel kişiler gönüllü olarak KDV mükellefiyeti tesis edebilirler.

 

Birleşik Arap Emirlikleri’nde iş yapan iki veya daha fazla kişi, tarafların ilişkili kişi olması, her bir tarafın Birleşik Arap Emirlikleri’nde yerleşik olması ve tarafların ortak kontrole tabi olması durumunda “grup mükellefiyeti” tesis edebilirler.

 

İlişkili kişiler arasında yapılan işlemler

 

Bedelin, normal piyasa koşullarının altında bulunduğu ve alıcının tam KDV indirim hakkını haiz olmadığı işlemlerde, ilişkili kişiler arasında yapılan işlemlerin bedeli piyasa bedeli olarak değerlendirilmektedir.

 

Reklamlarda KDV’nin gösterimi

 

İdari Yönetmelikle belirlenen koşulların karşılanmadığı durumlarda reklamlarda belirtilen fiyatların KDV dahil gösterilmesi zorunludur.

 

%0 orana tabi olan işlemler

 

Kanun’un 45’inci maddesi %0 orana tabi işlemleri 14 fıkra altında açıklamıştır. Bunlar; ihracat işlemleri, uluslararası taşımacılık, yatırım metalleri, mesken amaçlı konutların ilk teslimi (inşaat tamamlandıktan sonra üç yıl içinde teslim etmesi koşuluyla), ham petrol ve doğal gaz olarak özetlenebilir. Eğitim hizmetleri ile temel ve önleyici sağlık hizmetleri ve ilgili mal ve hizmetler de İdari Yönetmelik’te belirtilen koşulları sağlamaları durumunda %0 orana tabi olacaklardır.

 

Serbest bölgeler

 

Belirlenmiş serbest ticaret bölgeleri BAE’nin dışında sayılacaktır. Mallar belirlenmiş bölgeler arasında KDV’ye tabi olmaksızın teslim edilebilir. Uygulamanın usul ve esasları İdari Yönetmelik’le belirlenmiştir.

 

İstisna kapsamındaki işlemler

 

Boş arsa teslimleri, yerel yolcu taşıma işlemleri ile mesken amaçlı konutların satışı ve kiralaması KDV’den istisna edilmiştir. Öte yandan, İdari Yönetmelik ile belirlenmiş finansal hizmetler de KDV’den istisnadır.

 

Vergi faturaları

 

Vergi faturaları mal teslimi veya hizmet ifasını müteakip 14 gün içerisinde düzenlenmelidir. İşlem bedelinin BAE dirhemi (AED) olarak belirlenmediği durumlarda bedel Merkez Bankasının mal teslimi veya hizmet ifasının gerçekleştirildiği günün kuru kullanılarak BAE dirhemine (AED) dönüştürülmeldir.

 

Tahsili olanaksız duruma gelen alacaklar

 

KDV mükellefiyeti bulunan bir kişi, tahsili olanaksız duruma gelen bir alacağını, aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi şartıyla hesaplanan KDV’den düşebilir:

 

 • Mal teslimi ve/veya hizmet ifasının gerçekleşmiş olması ve buna ilişkin KDV’nin tahakkuk etmiş ve ödenmiş olması;
 • İlgili işleme ilişkin ödemenin, tedarikçinin muhasebe kayıtlarına kısmen veya tamamen tahsili olanaksız duruma gelen alacaklar olarak intikal ettirilmesi;
 • Mal tesliminin ve/veya hizmet ifasının üzerinden altı ay geçmiş olması;
 • Tedarikçinin alıcıyı ilgili borç tahakkukunun silindiğine dair bilgilendirmesi.

 

Kanun, çeşitli konular hakkında daha spesifik düzenlemeler için İdari Yönetmelik’e atıfta bulunmuştur. Bu konular aşağıdaki başlıklardaki gibi özetlenebilir:

 

 • KDV mükellefiyeti eşikleri,
 • İşlemin gerçekleştiği yere ilişkin özellikli hususlar,
 • Kar marjı yöntemi,
 • Sorumlu sıfatıyla beyana ilişkin koşullar ve şartlar,
 • Belirlenmiş serbest bölgelerin tanımlanması,
 • İstisna finansal hizmetler,
 • Vergi faturalarının içeriği,
 • Beyannamelerinin içeriği ve düzeni,
 • Vergi faturalarında ve beyannamelerde yapılan düzeltme işlemleri,
 • Vergilendirme dönemleri,
 • Dağıtım,
 • Finansal varlık yönetimi,
 • KDV’nin ve ilgili diğer borçların ödenmesi,
 • 31 Aralık 2017’de veya daha önce sonuçlanan fakat işlemlerin kısmen veya tamamen 1 Ocak 2018’de veya daha sonra yapılacağı sözleşmelerde geçiş hükümleri.

 

Kanun Arapça yayımlanmıştır. Arapça ile başka dillerdeki çevirileri arasında uzlaşmazlık çıkması durumunda Arapça versiyonu (Resmi Gazete’de yayımlanmış versiyon) baz alınacaktır.


[1] Bu makale, EY tarafından periyodik olarak yayımlanan TradeWatch dergisinin Eylül, 2017 (Volume 16, Issue 3) sayısında yayımlanan UAE Government publishes new VAT Law makalesi baz alınarak hazırlanmıştır. 

[2] Birleşik Arap Emirlikleri, Finans Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde kısaca “Federal Kanun No.8” olarak geçen möetin şu adreste mevcuttur: https://www.mof.gov.ae/ar/lawsandpolitics/govlaws/pages/vat-law.aspx.  

[3] Birleşik Arap Emirlikleri, Finans Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde kısaca “Kabine Kararı No.52” olarak geçen metin şu adreste mevcuttur: https://www.mof.gov.ae/Ar/lawsAndPolitics/CabinetResolutions/Pages/CabinetDecisionNo52OF2017.aspx.

 

 

Bu makalede yer alan açıklamalar, yazarının konu hakkındaki kişisel görüşünü yansıtmaktadır. Makaledeki bilgi ve açıklamalardan dolayı EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.