Skip to Content

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü sürecinde karşılaşılan emniyet ve güvenliğe ilişkin sorunlar

Cevat Umur Delibay

Giriş

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, ticari ve taşımaya ilişkin kayıtlarını düzenli bir şekilde tutma yeterliliğine sahip bulunan, mali yeterliliği olan, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan firmalara verilen bir statüdür. 

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü sahibi olacak olan firmalar, sertifika kapsamındaki faaliyetlerinde kullanılacak olan tesislerine ilişkin fiziki güvenlik tedbirlerini; eşyanın güvenliğini sağlayacak şekilde ve Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında belirlenen şartlar paralelinde uygulamak zorundadırlar. Konuya yönelik olarak söz konusu Yönetmelik 2 no.lu eki hazırlanmış ve ekte bulunan ilgili sorular altında emniyet ve güvenliğe ilişkin uygulamalarının firma tarafından anlatılması istenmiştir. Bu yazımızda Yönetmelik ekinde bulunan 11. Gösterge ila 18. Gösterge arası soruların cevaplanmasında dikkat edilmesi gereken konulardan öne çıkan hususlara değinilecektir.

Emniyet ve Güvenliğe İlişkin İşlemlerin Hizmet Alınan Firmalar Bazında Değerlendirilmesi

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nin 8. maddesinde emniyet ve güvenlik koşullarının tesisler ile ilgili maddeleri aşağıdaki gibidir:

a) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak kullanılacak binaların izinsiz giriş ve sızmaları önleyecek nitelikte olması ve tesislere ilişkin genel güvenlik tedbirlerini alınmış olması,

b) Yükleme yerlerine, sevkiyat sahalarına, kargo bölümlerine ve taşıma araçlarına yetkisiz girişleri önlemek üzere uygun erişim kontrol tedbirlerini alınmış olması,

c) Herhangi bir eşyanın değiştirilmesini, kaybını veya yabancı eşya eklenmesini önleyecek tedbirleri alınmış olması,

d) Eşyanın konulması için uygun görülen yerleri gümrüğün denetimini kolaylaştıracak şekilde düzenlenmiş olunması,

e) Uluslararası arz zincirinin güvenilirliğinden emin olunmasını sağlamak amacıyla, iş yaptığı kişi ve firmaların kimliklerinin açıkça tespit edilmesi ve bu kişi ve firmaların uygun emniyet ve güvenlik tedbirleri aldıklarının kontrolüne yönelik önlemlerin alınmış olması, beklenmektedir.

Yukarıda bahsi geçen Yönetmelik'in 8. maddesinin "e" fıkrası değerlendirildiğinde, YYS sahibi olacak firmalardan kendi firmaları haricinde, iş yaptıkları kişi ve kuruluşların da emniyet ve güvenlik şartlarına uyumlu olduğunun kontrolleri, bu yönde işlem gerçekleştirmelerini sağlamaları beklenmektedir.

Buradan hareketle sadece firmaların kendi tesisleri içinde bulunan depo ve antrepolar haricinde, hizmet aldıkları firmaların güvenirliğine ilişkin şartları yerine getirip getirmediğinin gerek bu firmalarda yapılacak kontroller gerekse karşılıklı imzalanan sözleşme hükümleri ile sağlamaları beklenmektedir. 

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği 2 no.lu ekinde bulunan soru formu incelendiğinde; firmanın gerek tesislerindeki uygulamaların gerekse hizmet aldığı firmaya ait uygulamalarına ilişkin lojistik süreçlerini işleyen konuların 11 ila 15 inci göstergeler arasında yer verildiği görülmektedir. Bu soruların incelenmesi sonucu aşağıdaki konularda firmanın yeterliliğinin bulunup bulunmadığı değerlendirilecektir:

 • Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak kullanılacak binaların izinsiz giriş ve sızmaları önleyecek nitelikte olması ve tesislere ilişkin genel güvenlik tedbirlerini almış olmak
 • Yükleme yerlerine, sevkiyat sahalarına, kargo bölümlerine ve taşıma araçlarına yetkisiz girişleri önlemek üzere uygun erişim kontrol tedbirlerini almış olmak
 • Herhangi bir eşyanın değiştirilmesini, kaybını veya yabancı eşya eklenmesini önleyecek almış olmak
 • Eşyanın konulması için uygun görülen yerleri gümrüğün denetimini kolaylaştıracak şekilde düzenlemiş olmak

Yukarıda yer verilen noktalar doğrultusunda firmanın uygulama usulleri incelenecek firmanın uyguladığı usullerin ne kadar bu koşulları sağlayıp sağlamadığı konusunun karar verilmesi aşamasında da Gümrük İşlemleri Kolaylaştırılması Yönetmeliği 7 no.lu ekindeki belirtilen değerlendirme kriterleri yol gösterici olarak belirlenecektir.

Firmanın depolama faaliyetlerinde eşyanın güvenliğine ilişkin yaptığı uygulamalar ve bu uygulamalara dayanak olacak yazılı usulün bulunup bulunmadığı konuları Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü başvuru koşullarının değerlendirilmesine dayanak olan cevapların puanlamasında etkin rol oynamaktadır.

Bu noktada firmalar kendilerine ait olarak bulunan depolar için yukarıdaki koşulları sağlamak adına gerekli düzenlemeleri ve gerektiği durumlarda da yatırımları yapmaktadırlar. Ancak hizmet alınan üçüncü firmalar kapsamında düşünüldüğünde yukarıda verilen noktaların yeteri kadar değerlendirilmediği ya da YYS başvurularında üçüncü firmalara ait koşulların dikkate alınmadığı görülmüştür.

İlgili Yönetmelik maddesinde de belirtildiği gibi YYS firmalarından beklenen güvenli tedarik zinciri yapılarını benimsemeleridir. Bu yüzden firma kendi tesisinden sorumlu olduğu kadar, hizmet aldığı firmanın güvenilir firmalardan seçildiğini ve bu kapsamda kontrollerin bu firmalara kontroller gerçekleştirdiğini, YYS için belirlenen beklentileri karşılayıp karşılamama durumunun dikkate alındığı soru formu üzerinde belirtilmelidir.

Öncelikle Yetkilendirilmiş Yükümlü statüsü başvurusu için firmaların kullandıkları depo ve antrepolara ait bilgileri sorgulayan soruya tam ve eksiksiz olarak cevap verilmesi gereklidir. İlgili soruda kullanılan antrepo kodu ve tipi ile birlikte, antrepoların yıllık işlem hacimleri de sorgulanmaktadır. Burada karşılaşılan en büyük sorunlardan biri firmaların hizmet aldığı tüm depo ya da antrepoları hakkında bilgi verilmemesi ya da verilen bilgilerin yetersiz kalmasıdır.

Sonrasında ise, üretim yapan firmalar için hammadde ya da nihai ürün depolama süreçlerinin farklı firmalar tarafından gerçekleştirildiği durumlarda bu firmalara ait süreçlerin kontrolünü sağlamamaları ya da bu kontrollere ait bir usullerinin bulunmamasıdır. Örnek olarak aşağıdaki soru bu koşula uygunluğun değerlendirilmesinde dikkate alınmaktadır:

13.14-Yetkilendirilmiş yükümlü olan firma tesisleri dışındaki yerlerde, firmanın yetki ve sorumluluğu kapsamındaki taşıma vasıtalarına, yetkisiz kişi ve/veya sevkiyat dışı eşyanın, girişini ve/veya müdahale edilmesini önlemeye yönelik yeterli düzenlemeler bulunmakta mıdır? (SF-85)

Yukarıdaki soru değerlendirildiğinde firmanın kendi tesisleri dışındaki depolama hizmeti alınan alanlardaki emniyet ve güvenirlik şartlarına ne kadar dikkat edildiği sorgulandığı anlaşılmaktadır. Bu sorunun uygulamasından beklenen kriterler ise aşağıdaki gibidir:

- Firmanın her yükleme öncesi firma tesisi dışında park ettirmiş olduğu kamyon, dorse, treyler, konteyner vb. taşıma vasıtalarım yetkisiz kişi ve eşya girişine karşı detaylı incelemeye (örn. potansiyel zula alanları, kişi veya eşya giriş-çıkışına imkan verecek açıklıklar, tamirat izleri vb.) tabi tutmasına yönelik usullerin bulunması,

- Firmanın kendine ait olmayan tesis sahipleri ile:

 •  Kamyon, dorse, treyler, konteyner vb. taşıma vasıtalarının önceden belirlenmiş ve güvenliği sağlanmış bekleme alanlarında tutulmasını temin eden,
 • Bu alanların giriş-çıkışlarının düzenli olarak kontrolünü ve yetkisiz girişleri önlenmesini temin eden,
 • Yetkisiz müdahale veya sevkiyat dışı eşya girişinin tespit edilmesi durumunda gerekli bildirimlerin yapılması ve kayıt altına alınmasını temin eden, mutabakatının olması ve
 • İlgili tesislerin firmaca fiziki kontrolünün yapılması veya detaylı incelemeye ilişkin eğitimlerin düzenli olarak verilmesi beklenmektedir.

Yukarıdaki değerlendirme kriterlerinde de belirtildiği üzere YYS başvurusuna hazırlanan firma tarafından sadece kendi tesisi giriş ve çıkışlarında taşıma vasıtalarının kontrolünün sağlanması yeterli kalmamaktadır.

Konu ile ilgili diğer bir değerlendirme örneği de aşağıdaki soruyla verilmiştir:

16.05-Firma, iş yaptığı kişi ve kuruluşların tedarik zincirinin güvenliğine dair gerekleri ne ölçüde yerine getirdiğine ilişkin uygun bir mutabakat aramakta mıdır? (SF-97)

Firmanın, iş yaptığı kişi ve kuruluşların tedarik zincirinin güvenliğini temin edeceklerine dair yazılı belge alması beklenmektedir, (örn. yazılı veya elektronik bir onay, sözleşme hükümleri, üst düzey yöneticilerden alınan bir taahhüt belgesi, gümrük mevzuatına uyuma ilişkin yazılı bir taahhüt veya firmanın belirlediği tedarik zinciri güvenliği standartlarının karşı firmaca kabul edilmesi yolu vb.) Firmanın iş yaptığı kişi ve kuruluşlardan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi olanlar için bu koşullar aranmaz.

16.03-Firma, eşyaya ilişkin bir hizmet alıyorsa (taşıma, elleçleme, depolama vb.), söz konusu firmanın güvenilirliğine ilişkin yeterli değerlendirme yapmakta mıdır? (SF-95)

Firmanın eşyaya ilişkin bir hizmet alması durumunda,

 • Hizmet aldığı firmanın geçmişine yönelik güvenlik araştırması (yönetim kurulu, çalışanlar, sürücüler vb. kişiler hakkındaki araştırmalar dahil olmak üzere)
 • Hizmet aldığı firmanın depolarını kullanıyorsa bu depoların güvenlik yeterliliği
 • Hizmet aldığı firma tarafından kendi eşyası için kullanılan araçların güvenlik açısından nitelikleri ile ilgili bilgileri edinmesi beklenmektedir.

Yukarıda örnekleri verildiği şekilde ilgili sorularda, öncelikle hizmet alınan firma ile yapılan bir sözleşme olması ve bu sözleşme maddelerinin taahhütname olarak alınması Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü firmalarından beklenen ilk kriterlerindendir.

Ancak ilgili sözleşme maddelerinin detaylarına inildiğinde karşılaşılan sorunlar, YYS firmalarından beklenen bu koşulların sözleşmelerde belirtilmemesi ya da hizmet alınan firma ile aramızda bulunan mutabakatlar da bu koşullara net bir şekilde yer verilmemesidir. Bu kapsamda firmalara önerimiz, Yetkilendirilmiş Yükümlü soru formunun hizmet alınan firma bazında incelenerek, hangi konularda bu tedarikçiler ile sözleşmeleri, taahhütnameleri ya da performans değerlendirme kriterleri gibi hizmet alınan firmaların uygulamalarının göz önüne alınmasını sağlayan yöntemlerin tekrar kontrol edilmesi ve beklentiler doğrultusunda bu yazılı hükümlerin güncellenmesini tavsiye etmekteyiz.

Soru formunun ilgili 13. göstergesinde sık olarak karşılaşılan sorunların başında, liman veya havalimanına kadar olan sevkiyat sürecinin kontrolüne ilişkin hususların anlatılması ancak diğer süreçlere ait (örn: eşyanın limandaki taşıma aracına nakliyesi ve alıcısına teslim edilmesine kadar olan süreç) uygulamaların anlatılmaması gelmektedir. Göstergeye ilişkin sorulara, tek bir bütün olarak bakmak yerine, parça parça istenilen her maddenin kontrol altında olduğu anlaşıldıktan sonra ilerlenmesi gerektiğini tavsiye etmekteyiz. Böylece ithalat ve ihracata yönelik olarak sevkiyat sürecinin bir bütün olarak takip edilmesi mümkün olacaktır.

Yukarıda ki göstergeye yönelik sık karşılan anlaşmazlıklardan biri de hem ithalat hem de ihracatta farklı teslim şekilleri kullanıldığında yukarıdaki hususların nasıl takip edileceği konusudur. Örneğin ihracatta teslim şeklinin ‘EXW' tercih edildiği durumlarda satıcı eşyayı alıcıya fabrika sahasında teslim etmek ile yükümlüdür. Firmaların bu teslim şekli tercih edildiğinde de eşyanın ihracat beyannamesi tescil edilene kadar yani eşyanın Türkiye gümrük bölgesini terk edene kadar olan süreçte de gümrük idaresine karşı sorumluluklarının bulunduğu unutulmamalı ve soru bu kapsamda cevaplanmalıdır. Dolayısıyla "EXW" teslim şekli tercih edilmiş olsa dahi, eşyanın liman ve havaalanlarına gidene kadar ki süreç ve buralarda sevkiyat araçlarına yüklenişi takip edilmeli ve kontrol edilmelidir.

Sonuç ve öneriler

Yazımız, Gümrük İşlemlerini Kolaylaştırılması Yönetmeliği 2 no.lu ekinde belirtilen emniyet ve güvenlik işlemlerine ilişkin soruların cevaplanması esnasında oluşabilecek soru işaretlerinin ortadan kalkmasına yönelik hazırlanmıştır. Yukarıda, genel olarak cevaplanmasında güçlük çekilen soruların hangi amaçla sorulduğu, sorunun yanıtlanmasında nelerin beklenildiği anlatılmıştır, genel olarak yapılan hatalara değinilmeye çalışılmıştır.

Kullanılan örnekler sadece yol gösterici niteliktedir. Her firmanın yapısı, büyüklüğü, işlem hacmi gibi özellikleri nedeniyle sorulara vereceği yanıtlar farklılık gösterebilmektedir.

Firmalar tarafından verilecek cevaplar ile yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne haiz olup olmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle firmalar sorulardan beklentileri karşılayacak ve tüm tesislerini kapsayacak şekilde ayrıntılı olarak cevap vermelidir.  Firmanın bu noktada tüm birimlerinden yeterli sayıda personelin katılımı ile proje örgüsü kurarak formu hazırlamaları büyük önem taşımaktadır. Ayrıca firmaların soruların cevaplanmasında, uygulamaların talimata bağlandığı yazılı usule ilişkin belgelerden söz etmesi (konu ile ilgili kişilere bildirilmiş yazılı talimat, elektronik posta, kurum içi sirküler, sözleşme, rehber, kitapçık gibi ilgili kişilerin yapması gereken işlemleri ve sorumlulukları gösteren yazılı kaynak) anlatımını destekleyecek, koşulları karşılayacak bir form oluşmasını sağlayacaktır.

Kaynakça:
Gümrük İşlemleri Kolaylaştırılması Yönetmeliği EK 7
Gümrük İşlemleri Kolaylaştırılması Yönetmeliği

Yetkilendirilmiş Yükümlü Soru Formu Hazırlama Rehberi

 Bu makalede yer alan açıklamalar, yazarının konu hakkındaki kişisel görüşünü yansıtmaktadır. Makaledeki bilgi ve açıklamalardan dolayı EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.