Bir bildirim yükümlülüğü daha…

M. Fatih Köprü | 29/01/2012 | (Tüm Yazılar)

Maliye Bakanlığı elektronik uygulamalarda sınır tanımıyor. Kurumlar ile ticari kazanç sahibi gerçek kişiler veya serbest meslek kazancı elde edenler beyannamelerini eskiden beri elektronik olarak veriyorlar. Bunların dışında kalan bazı mükelleflerin (menkul kıymet veya kira geliri elde edenler gibi) beyannamelerini hala kağıt ortamında vermeleri mümkün. Ama bu mükellefler de istedikleri durumda vergi dairesine başvurup şifre almak koşuluyla beyannamelerini diğer mükellefler gibi elektronik olarak verebiliyorlar.

Beyanname dışında bildirimlerin büyük bir kısmı da elektronik olarak veriliyor. Hatta bunların elektronik olarak verilmesi zorunlu. Örneğin belli bir tutarı aşan alım satımların bildirildiği Ba ve Bs formları ya da geçtiğimiz yıl uygulanmaya başlanan kesin mizan bildirimleri bu kapsamda.

Maliye Bakanlığından gerekli izinleri alan bazı mükellefler faturalarını da elektronik olarak düzenleyip müşterilerine gönderebiliyorlar. Bu mükellefler faturalarını aynı zamanda elektronik olarak saklayıp, istendiği durumda ilgili makamlara yine elektronik olarak ibraz edebiliyorlar.

Elektronik fatura uygulama konusunda izin almış olan mükellefler, yine izin almak şartıyla defterlerini de elektronik olarak tutup, saklayıp, gerektiğinde ilgili birimlere ibraz edebilecekler. Elektronik defter uygulaması ile ilgili bu köşemizde geçtiğimiz haftalarda ayrıntılı açıklamalar yapmıştık.

Son olarak elektronik uygulamalara bir yenisi daha eklendi. 20 Ocakta yayımlanan bir tebliğ (413 sıra numaralı VUK Tebliği) ile mükelleflere ait verilerin güncellenmesi, eksikliklerin giderilmesi, doğruluklarının teyidi amacıyla elektronik ortamda “Mükellef Bilgileri Bildirimi” verme zorunluluğu getirildi.

Bildirim vermek zorunda olan mükellefler

“Mükellef Bilgileri Bildirimi”ni, 1 Nisan tarihi itibariyle faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dahil) tüm kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari kazanç, zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefleri vermek zorundalar.

Kazancı basit usulde tespit edilen ticari kazanç sahipleri ise bu bildirimi vermeyecekler. Söz konusu bildirimin merkez ve her bir şube için ayrı ayrı verilmesi gerekiyor.

Bildirimin şekli

Bildirim verme zorunluluğu getirilen mükellefler, https://intvd.gib.gov.tr/internetvd adresinde bulunan bildirim ekranlarındaki alanları, aynı adreste yer alan kılavuzda belirtilen açıklamaları göz önünde bulundurarak eksiksiz olarak dolduracaklardır.

Bildirimin dönemi ve verilme zamanı

Bildirim verme yükümlülüğü getirilen tüm mükelleflerin, bildirimlerini her yıl 1 Nisan-31 Mayıs tarih aralığında elektronik ortamda vermeleri gerekiyor.

Bildirimin elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için onaylama işleminin yapılması zorunlu. Onaylama işleminin ise en geç, bildirimin verilmesi gereken son gün olan 31 Mayıs günü saat 24.00'e kadar tamamlanması gerekiyor. Bildirimin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olduğundan vergi dairesi müdürlükleri / mal müdürlükleri, bildirimi kâğıt ortamında hiçbir şekilde kabul etmeyecekler. Elektronik ortam dışında gönderilen bildirim verilmemiş sayılacak.

Bildirimde neler var

Bildirimde mükellef ve işyeri ile ilgili hemen her türlü bilgiye yer verilmesi isteniyor. Mükellefin adı, soyadı veya unvanı, vergi ve TC kimlik numarası, işyeri türü, açılış yılı, SGK işyeri sicil numarası, ücretlilerin yaş ve cinsiyete göre sayıları, bulunulan faaliyetler ve her bir faaliyete ilişkin 2011 yılı brüt satışları (en yüksek satış tutarından düşüğe doğru sıralanacak), kayıtlı olunan ticaret sicil memurluğu ve ticaret/sanayi sicil numarası, bağlı olunan oda ve sicil numarası, işyerinin mülkiyet durumu, adres bilgileri, web adresi, telefon bilgileri, işyeri kira ise mal sahibinin vergi/TC kimlik numarası ve bildirimi düzenleyene ait bilgilerin ilgili forma yazılması gerekiyor. Bunlar dışında forma doğal gaz ve elektrik abonelik bilgilerinin bile yazılması isteniyor.

Adres bilgileri

Maliye Bakanlığı geçtiğimiz günlerde bildirimdeki adres bilgileri alanının doldurulması ile ilgili bir duyuru yaptı. Buna göre mükelleflerin bildirimdeki işyeri adres bilgileri alanlarını doğru olarak doldurabilmeleri için işyerlerine ait Ulusal Adres Veri Tabanına uygun adres bilgileri ile adres numaralarını İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün https://adres.nvi.gov.tr internet adresinden, belediyelerden, il/ ilçe özel idarelerinden veya bağlı olunan il / ilçe nüfus müdürlüklerinden öğrenmeleri gerekiyor.

Bununla birlikte, 2011 yılına ilişkin bildirimin verileceği son gün olan 31 Mayıs 2012 tarihi itibarıyla bildirim veremeyen mükelleflere cezai yaptırım uygulanacağından, bulunduğu mahalde henüz numaralama işlemi yapılmamış veya adres numarası tespit edilemeyen işyerleri için bir an önce belediye / il-ilçe özel idarelerine başvuru yapılarak Ulusal Adres Veri Tabanına uygun adres bilgileri ile adres numaralarının tespit edilmesi öneriliyor.

Bildirimin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin esaslar

Mükellef Bilgileri Bildirimi;

- Kendi adına kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce gönderiliyorsa, mükellefe ilişkin bilgiler bildirimin hem diğer alanlarına hem de bildirimi düzenleyen kısmına,

- Serbest muhasebeci/serbest muhasebeci mali müşavir tarafından gönderiliyorsa, bildirimi gönderene ilişkin bilgiler bildirimi düzenleyen kısmına,

- 3568 Sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) tarafından gönderiliyorsa, bildirimi gönderene ilişkin bilgiler bildirimi düzenleyen kısmına,

yazılacaktır.

Vergi dairesi değişen mükellefler

Bildirimin verileceği tarihten önce bağlı oldukları vergi dairesi değişen mükelleflerin bildirimlerini, halen bağlı oldukları vergi dairesinin mükellefi olarak göndermeleri gerekiyor.

Cezai yaptırım

Bildirimini elektronik ortamda belirlenen süre içinde vermeyen veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

2012 yılında söz konusu cezalar her bir bildirim için; birinci sınıf tüccarlar (kurumlar vergisi mükellefleri dahil) ile serbest meslek erbabı hakkında 1.170 TL, ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutan çiftçiler hakkında ise 580 TL olarak uygulanıyor.

Hatalı verilen bildirimin düzeltilmesi

Elektronik ortamda bildirimin onaylanmasından sonra, hatalı verildiği anlaşılan bildirim için düzeltme bildirimi verilmesi gerekebilir. Düzeltme işleminde ilk bildirim tamamen iptal ediliyor ve ikinci defa verilen bildirim geçerli kabul ediliyor. Bu sebeple düzeltme yapması gereken mükelleflerin, yeni bildirimi, daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm bilgileri içerecek şekilde doldurmaları gerekiyor.

Tebliğde “Mükellef Bilgileri Bildirimi”nin verilme süresinden sonra elektronik ortamda düzeltme bildiriminin verilmesi durumunda, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. maddesinin düzeltme bildirimlerine ilişkin hükümlerinin dikkate alınarak işlem yapılacağı belirtiliyor.

Sözü geçen madde uyarınca bu bildirimin süresinden sonra düzeltme amacıyla verilmesi durumunda;

- Sürenin sonundan itibaren 10 gün içinde (10 Haziran saat 24.00'e kadar) verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek,

- Takip eden 15 gün içinde (25 Haziran saat 24.00'e kadar) verilmesi halinde ise yukarıda belirtilen cezalar 1/5 oranında uygulanacak.

Bu süre de aşıldıktan sonra düzeltme amacıyla verilen bildirimler için ise mükellefiyet türüne göre “Cezai yaptırım” başlığı altında yer verilen özel usulsüzlük cezaları kesilecektir.