Mali tatilin beyan ve ödeme sürelerine etkisi var mı?

M. Fatih Köprü | 09/07/2019 | (Tüm Yazılar)

“Mali tatil” 2007 yılından beri uygulanıyor. Maliye çalışanları ve meslek mensuplarının (muhasebeciler, mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler) yoğun iş stresinden uzaklaştırılması, daha verimli ve sağlıklı çalışmalarının sağlanması amacıyla çıkarılmıştı. Ancak son yıllardaki değişikliklerden sonra, özellikle meslek mensupları açısından bu amaca hizmet ettiğini söylemek biraz zor gözüküyor.

Mali tatil, her yılın temmuz ayının birinden yirmisine kadar geçerli olmakla birlikte haziran ayının son gününün tatil olması durumunda, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlıyor. Bu yıl da 30 Haziran hafta sonuna geldiğinden, temmuzun ikinci iş günü yani 2 Temmuz Salı günü başladı. Bitiş tarihinde bir değişiklik yok, 20 Temmuz akşamı sona eriyor.

Bu hafta mali tatilin; beyan ve ödeme süreleri, vergi incelemeleri ve dava açma süreleri üzerindeki etkisi üzerinde duracağız.

ÖTV, BSMV ve şans oyunları

Mali tatil süresinde verilmesi gereken bazı beyannameler var. Özel tüketim vergisi (ÖTV), banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV), özel iletişim vergisi ile şans oyunları vergisi beyannameleri gibi. Ancak yasada, mali tatilin bu beyannameleri kapsamadığına dair bir düzenleme bulunuyor. Sadece bu beyannameler mali tatil süresi içinde veriliyor ama mali tatil bu beyannameleri kapsamıyor(!)

Buna göre 2019 yılında;

- 16-30 Haziran dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi beyannamelerinin 10 Temmuz Çarşamba gününe,

- Haziran dönemine ait diğer aylık ÖTV beyannameleri ile BSMV ve özel iletişim vergisi beyannamelerinin 16 Temmuz Salı gününe,

- Şans oyunları vergisine ilişkin beyannamelerin ise 22 Temmuz Pazartesi gününe,

kadar verilmesi gerekiyor. Bir de kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) bildirimleri var. O da kapsama girmediği için bildirimin 16 Temmuz’a kadar verilip, kesintilerin aynı tarihe kadar yatırılması gerekiyor.

Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak mali tatilin uygulanmadığını da hatırlatmak isteriz.

Muhtasar ve KDV

Aylık beyannamelerden KDV’nin 24’üne, muhtasar ve damga vergisi beyannamelerinin ise 23’üne kadar verilmesi gerekiyordu. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı mart sonuna doğru internet sitesinden (www.gib.gov.tr) yayınladığı bir sirkülerle (115 numaralı); muhtasar, damga vergisi, katma değer vergisi, kurumlar vergisi, yıllık gelir vergisi ve geçici vergi beyannamelerinin verilme sürelerini değiştirdi. Buna göre beyan tarihleri; tek seferde ödenen vergilerde ödeme süresinin, taksitle ödenen vergilerde ise ilk taksit ödeme süresinin son günü bitimine kadar uzatıldı. Bu uygulama GVK’nın geçici 67. maddesi, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30. maddesi kapsamında verilen muhtasar beyannameler ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini de kapsıyor.

Söz konusu değişiklik sonrasında KDV, muhtasar ve damga vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme tarihleri takip eden ayın 26’sı olarak değişmiş oldu.

Gelelim mali tatil açısından konun değerlendirilmesine… Yasada mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içinde biten kanuni ve idari sürelerin, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 5. günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılacağı belirtiliyor. Buna göre mali tatilin son gününü (20 Temmuz) izleyen 5. gün 25 Temmuz oluyor. Yukarıda bahsettiğimiz beyannamelerin verilmesi gereken son tarih 26’sı olarak belirlendiğinden, bu beyannameler mali tatil uygulaması kapsamı dışına çıkmış oluyor.

Buna göre haziran dönemine ilişkin olup temmuz ayında verilmesi gereken KDV, damga vergisi ve muhtasar beyannamelerin 26 Temmuz Cuma gün sonuna kadar verilmesi gerekiyor.

Ödeme süresi

Kural olarak verilme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan beyannamelerdeki vergilerin, beyan tarihini takip eden gün içerisinde ödenmesi gerekiyor. Ancak gerek yazımızın ilk bölümünde belirttiğimiz mali tatil kapsamına girmeyen beyannameler olsun, gerekse de mali tatil uygulaması kapsamı dışına çıkarılmış olan KDV, muhtasar ve damga vergisi gibi beyannameler olsun normal vade tarihlerinde ödenmeleri gerekiyor. Buna göre haziran dönemine ilişkin KDV, muhtasar ve damga vergisi beyannamelerindeki vergilerin de 26 Temmuz Cuma akşamına kadar ödenmesi gerekiyor.

SGK prim bildirgeleri

Aylık prim ve hizmet belgeleri normal olarak ertesi ayın 23’üne kadar veriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu 3 Temmuz’da yayınladığı bir genelgede, mali tatilin 22 Temmuz günü (bu tarih dahil) sona ereceğini belirterek, haziran ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin 29 Temmuz’a kadar (27 Temmuz hafta sonu olduğu için) verilebileceğini söyledi. Primlerin ödeme süresinde ise mali tatilin hiçbir etkisi olmuyor. 31 Temmuz Çarşamba gününe kadar ödenmesi gerekiyor.

Vergi incelemeleri

Mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı istenemediği gibi mükellefin işyerinde incelemeye de başlanamıyor. Ancak bu kuralın bir istisnası var. O da mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler.

Mali tatilden önce ibraz edilmiş olan defter ve belgeler üzerinde ise incelemeye devam edilebiliyor. Ancak inceleme tamamlandığında mükellefin inceleme tutanağını imzalamaya davet edilebilmesi için mali tatilin bitmesinin beklenmesi gerekiyor.

Uzlaşma ve indirim

 

Mükellefler, kendilerine tebliğ edilen “vergi ve ceza ihbarnamesi” ile ilgili olarak “uzlaşma” talep edebiliyorlar. Vergi aslı ve vergi aslına bağlı olarak kesilmiş olan cezalar (vergi ziyaı cezası) uzlaşma konusuna giriyor. Bundan başka mükellefler, vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için cezalarda indirim imkânından da yararlanılabiliyor.

 

Her iki hakkın kullanılmasıyla ilgili olarak da 30 günlük başvuru süresi bulunuyor. Başvuru süresinin sonu mali tatile (2-20 Temmuz) denk geliyorsa, mali tatilin bitiminden itibaren 7 gün uzama söz konusu olduğundan, 29 Temmuz Pazartesi (27 Temmuz hafta sonuna geldiği için) akşamına kadar söz konusu haklar kullanılabiliyor.

 

Dava açma süresi

Yukarıdaki yöntemler yerine dava açma yoluna da gidilebilir. Bu durumda da ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün (ödeme emrine karşı açılan davalarda 15 gün) içerisinde dava açılması gerekiyor.

Dava açma süresinin mali tatile rastlaması halinde, süre, mali tatil devam ettiği müddetçe işlemiyor. Mali tatil nedeniyle uzayan dava açma süresinin son gününün vergi mahkemelerinin çalışmaya ara verme süresine (20 Temmuz-31 Ağustos) rastlaması durumunda ise dava açma süresi, çalışmaya ara vermenin sona erdiği günü izleyen günden itibaren de 7 gün uzuyor.

Mali tatil kapsamında temmuz ayı içerisinde verilmesi gereken bazı beyanname, bildirim ve ödeme süreleri* aşağıdaki tabloda özetleniyor:

Beyanname/Bildirim Türü

Son Beyan Tarihi

Son Ödeme (Vade) Tarihi

Haziran 2019 Katma Değer Vergisi

26.07.2019

26.07.2019

Haziran 2019 Muhtasar

26.07.2019

26.07.2019

Haziran 2019 Damga Vergisi

26.07.2019

26.07.2019

Haziran 2019 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

16.07.2019

16.07.2019

Haziran 2019 Özel İletişim Vergisi

16.07.2019

16.07.2019

Haziran 2019 Şans Oyunları Vergisi

22.07.2019

22.07.2019

Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi
(
16-30 Haziran 2019)

10.07.2019

10.07.2019

Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi
(
1-15 Temmuz 2019)

25.07.2019

25.07.2019

Haziran 2019 Bazı İçecekler, Alkollü İçkiler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi

16.07.2019

16.07.2019

Haziran 2019 Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin

Özel Tüketim Vergisi

16.07.2019

16.07.2019

Haziran 2019 Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olmayanlar)

16.07.2019

16.07.2019

Haziran 2019 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

16.07.2019

16.07.2019

2018 Gelir Vergisi (2. Taksit)

 

31.07.2019

2019 Motorlu Taşıtlar Vergisi (2. Taksit)

 

31.07.2019

Haziran 2019 Ba-Bs Formları

31.07.2019

 

* GİB vergi takvimi

Yukarıdaki özet tablodan da görüleceği üzere, son düzenlemeler çerçevesinde mali tatilin, beyan ve ödeme sürelerinde herhangi bir değişikliğe neden olmadığını söyleyebiliriz. Velhasılıkelam artık mali tatil, özellikle beyan ve ödeme süreleri açısından sadece isim olarak varlığını koruyor, mükelleflere ve meslek mensuplarına bir avantaj sağlamıyor.

 

Bu makalede yer alan açıklamalar, yazarının konu hakkındaki kişisel görüşünü yansıtmaktadır. Makaledeki bilgi ve açıklamalardan dolayı EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.