Şirketinizin internet sitesi hazır mı?

M. Fatih Köprü | 25/08/2013 | (Tüm Yazılar)

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile getirilen önemli düzenlemelerden biri de şirketlerin internet sitesi açma zorunluluğu idi. Ancak yeni yasa, yürürlüğe girmeden bir gün önce, 30 Haziran 2012’de büyük değişikliklere uğradı. Bu değişiklikler öncesinde, sermaye şirketlerinin tamamının internet sitesi açma zorunluluğu bulunuyordu. Belirtilen değişiklik ile internet sitesi açmak zorunda olan sermaye şirketlerinin kapsamı oldukça daraltıldı.

Bu hafta, öncelikle hangi şirketlerin internet sitesi açma zorunluluğu kapsamına girdiği ve bunun süresine değindikten sonra, kurulan internet sitesinde bulunması gereken bilgilere yer vereceğiz.

Denetime tabi şirketlere zorunlu

Bütün anonim ve limited şirketler internet sitesi açma zorunluluğu kapsamına girmiyor. Bu zorunluluk sadece TTK uyarınca bağımsız denetim yaptırmak zorunda olan sermaye şirketleri için geçerli.

Bağımsız denetim yaptırmak, dolayısıyla da internet sitesi açmak zorunda olan şirketler bir Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlendi. 2013 başından itibaren yürürlüğe giren bu düzenleme ile bağımsız denetim yaptırması gereken şirketler üçlü bir ayrıma tabi tutuluyor.

Banka ve sigorta şirketleri

Birinci grupta, yıllık satış veya personel sayısı gibi hiçbir ölçüte bakılmaksızın, her halükarda bağımsız denetim yaptırması gereken şirketler yer alıyor. Bunları;

 • SPK’nın düzenleme ve denetimine tabi bazı şirketler (aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım fon ve ortaklıkları, varlık kiralama şirketleri gibi)
 • BDDK’nın düzenleme ve denetimine tabi bazı şirketler (Bankalar, faktoring ve finansal kiralama şirketleri, derecelendirme kuruluşları, finansman şirketleri gibi)
 • Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri,

şeklinde sıralayabiliriz. Ayrıca kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler ile ulusal karasal, uydu ve kablolu televizyon sahibi medya hizmet sağlayıcı şirketler de bu kapsama giriyor.

Farklı ölçütler

Aşağıdaki şirketlerin bağımsız denetime tabi olup olmadığı 3 ölçüte göre belirleniyor. Bunlar aktif toplamı, net satış ve personel sayısı. Ancak listedeki her şirket için bu üç ölçütün değerleri farklı olarak belirlenmiş durumda. Bu şirketleri:

 • Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketler,
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu denetimine tabi olan şirketler,
 • EPDK düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren lisans, sertifika veya yetki belgesi sahibi şirketler,
 • Sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ancak SPK kapsamında halka açık sayılan şirketler,
 • TMSF tarafından denetimi ve yönetimi devralınan şirketler,

şeklinde sıralayabiliriz. Bu şirketler kendileri için belirlenmiş olan ölçütlerden en az ikisini sağlamaları durumunda bağımsız denetime tabi oluyorlar.

Büyük şirketler

Üçüncü gruptakileri büyük şirketler olarak adlandırabiliriz. Herhangi bir sektör sınırlaması olmaksızın aşağıda belirtilen 3 ölçütün en az ikisini sağlayanlar bağımsız denetim yaptırmak zorundalar.

 • Aktif toplamı 150 Milyon ve üstü Türk Lirası,
 • Yıllık net satış hasılatı 200 Milyon ve üstü Türk Lirası,
 • Çalışan sayısı 500 ve üstü.

Denetime, dolayısıyla internet sitesi açma zorunluluğuna tabi olunup olunmadığının belirlenmesinde, son iki hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tabloları dikkate alınıyor.

İnternet sitesinin açılma süresi

Yasada, bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketlerinin, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak zorunda olduklarına dair düzenleme yer alıyor. Konuya ilişkin olarak geçtiğimiz Mayıs sonunda çıkarılan yönetmelikte ise yeni kurulan veya öteden beri faaliyetlerine devam eden şirketlerin internet sitelerini ne zamana kadar açmaları gerektiğine ilişkin açıklamalar yapıldı. Söz konusu yönetmelik 1 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 1 Temmuz 2013 tarihinden önce kurulmuş olan şirketlerin, bu tarihten itibaren üç ay içerisinde (1 Ekim’e kadar);
 • 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren kurulan şirketlerinin, kuruluşlarının ticaret siciline tescil edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde,
 • 1 Temmuz 2013 tarihinden sonra kapsama dahil olan şirketlerin kapsama girdikleri tarihten itibaren üç ay içinde,

internet sitesi açmaları ve sitenin belirli bir bölümünü kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına tahsis etmeleri (özgülemeleri) gerekiyor.

Bu süre internet sitesi var olan şirketler için de, 1 Temmuz tarihinden itibaren üç ay (1 Ekim’e kadar) olarak belirlenmiş durumda.

Devamlı yayınlanacak içerik

Yukarıdaki zorunluluk kapsamındaki şirketler internet sitelerinde;

 • Şirketin MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) numarası,
 • Ticaret unvanı,
 • Merkezi,
 • Taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı,
 • Anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, limited şirketlerde müdürlerin, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin ad ve soyadları,

gibi bilgileri, internet sitesinin açılması ile birlikte devamlı olarak yayımlamak zorundalar.

Bir tüzel kişinin anonim şirketlerde yönetim kuruluna üye olarak veya limited şirketlerde müdür olarak seçilmesi durumunda; tüzel kişi ve tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişiyle ilgili bazı bilgilerin de internet sitesinde yer alması gerekiyor. Bundan başka seçilen denetçinin adı ve soyadı/unvanı, yerleşim yeri/merkezi varsa tescil edilmiş şubesi de internet sitesinde yer alması gereken bilgiler arasında bulunuyor.

En az 6 ay yayımlanmalı

Bunun yanında bazı bilgiler var ki, bunların en az 6 ay süreyle internet sitesinde yayınlanması gerekiyor. Hepsini bu köşede yazmamıza imkan yok. Önemli olduğunu düşündüğümüz birkaç tanesine aşağıda yer veriyoruz:

 • Şirket sözleşmesi ve değişiklikleri (Sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde),
 • Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilan (Sicil gazetesinde yayımlandığı tarihte),
 • Şirketin genel kurul toplantı tutanağı ile imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantı tutanağı (Genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içinde),
 • Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararı, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni şekli, yeni payların itibarî değerleri, cinsleri, sayıları, imtiyazlı olup olmadıkları, imtiyazlı paylara ve rüçhan haklarına ilişkin sınırlamalar ve kullanılma şartları ile bunların süresi, prime dair kayıtlar ve bunun uygulanması hakkındaki kurallar (İlan tarihinden itibaren en geç beş gün içinde),
 • Mütemerrit pay sahibine temerrüde konu olan pay tutarını bir ay içinde ödemesi konusunda yapılan davet ve ihtar mesajı (Sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde),
 • Şirkete fesih davası açılmış ise davanın açıldığı hususu ve fesih davasına ilişkin kesinleşmiş olan mahkeme kararı (Sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde).

Destek hizmeti alınabilir

Şirketler, internet sitesine ilişkin yukarıdaki yükümlülükleri kendileri yerine getirebilecekleri gibi, Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılardan (MTHS) destek hizmeti de alabilirler. MTHS’ler şirketlerin kendi internet sitelerinin özgülenmiş kısmında erişime açılması gereken içeriği güvenli ortamda tutma, şirketin erişimine hazır bulundurma ve arşivleme faaliyetlerini yürüten özel hukuk tüzel kişisi olarak tanımlanıyor.

Şirketler ve MTHS’ler, verdikleri hizmetlere ilişkin sunucuları barındıran veri merkezlerini ve sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kurup işletebilecekleri gibi bulut bilişim teknolojisi de dahil olmak üzere güncel teknolojileri kullanarak yurt dışında da kurup işletebilirler veya hizmet satın alabilirler.

Arşivleme

İnternet sitesinde yayımlanan içeriklerin, ilgili mevzuatta daha uzun bir süre öngörülmedikçe, internet sitesindeki yayımının son bulduğu tarihten itibaren beş yıl süre ile elektronik olarak arşivlenmesi gerekiyor.

Cezalar

İnternet sitesinin açılmaması veya internette yayımlanması zorunlu içeriğin yayımlanmaması halinde; ilgili kararların iptali istenebilir. Bu konuda kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyeleri sorumlu olurlar.

Ayrıca internet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri, yüz günden üç yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. İnternet sitesine konulması gereken içeriğin usulüne uygun bir şekilde konulmaması durumunda ise belirtilen faillerin yüz güne kadar adli para cezasıyla karşı karşıya kalabileceklerini hatırlatmak isteriz.