Verginin yaz tatili

M. Fatih Köprü | 30/06/2013 | (Tüm Yazılar)

Yaz geldi, okullar tatil oldu, herkes tatil planı yapıyor. Muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavirler de 2007 yılından bu yana her yıl Temmuz ayında 20 günlük bir tatil (mali tatil) yapıyorlar. Aslında “tatil yapma” sadece sözde. Mali tatil uygulaması sadece bazı beyanname ve bildirimlerin verilme süresini uzatıyor. Bunların dışında meslek mensuplarının yapması gereken işler olduğundan, bu ayda da çok yoğun şekilde çalışıyorlar.

“Mali tatil” her yılın Temmuz ayının birinden yirmisine kadar uygulanıyor. Ancak bu yıl Haziran ayının son günü hafta sonuna geldiğinden, yasa gereği, ilk iş gününü takip eden günden, yani 2 Temmuz Salı gününden başlayacak ve 20 Temmuz akşamı sona erecek.

Bu haftaki yazımızda, mali tatil uygulaması nedeniyle uzayan beyan ve ödeme süreleri ile mali tatilin vergi incelemeleri ve dava açma süreleri üzerindeki etkilerine değineceğiz.

Muhtasar ve KDV beyannameleri

Mükellefler tarafından her ay düzenli olarak verilen KDV, muhtasar ve damga vergisi beyannamelerinin verilme süreleri aslında mali tatil içerisinde değil. Kural olarak mali tatil 20 Temmuz’da bitiyor ama KDV’nin 24’üne, muhtasar ve damga vergisi beyannamesinin ise 23’üne kadar verilmesi gerekiyor.

Kanunda mali tatilin sona erdiği günü izleyen 7 gün içinde biten kanuni ve idari sürelerin de, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7. günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılacağı hükmü bulunuyor. İşte bu hüküm Haziran dönemine ilişkin olup Temmuz ayında verilmesi gereken KDV, damga vergisi ve muhtasar beyannamelerinin verilme sürelerini uzatıyor.

Buna göre 23 veya 24’üna kadar verilmesi gereken Haziran ayına ilişkin söz konusu beyannamelerin mali tatil uygulaması kapsamında 29 Temmuz Pazartesi gününe kadar verilmesi mümkün. Beyannamelerin elektronik olarak verilmesi durumunda ise süre 29’u gece yarısına kadar uzuyor.

ÖTV, BSMV ve şans oyunları

Mali tatil süresinde verilmesi gereken bazı beyannameler de var. Özel tüketim vergisi (ÖTV), banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV), özel iletişim vergisi ile şans oyunları vergisi beyannameleri gibi. 2011 yılındaki Danıştay kararı çerçevesinde bu vergilere ilişkin beyannameler ve ödeme süreleri de mali tatil kapsamında uzuyor.

Buna göre Temmuz ayı içerisinde verilmesi gereken; 16-30 Haziran ve 1-15 Temmuz dönemlerine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi beyannameleri ile Haziran dönemine ait; diğer ÖTV beyannameleri, BSMV, özel iletişim vergisi ve şans oyunları vergilerine ilişkin beyannameler 29 Temmuz’a kadar verilebilecek.

Diğer taraftan kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) beyan ve ödeme tarihleri ile belediyelere ödenen vergiler mali tatil kapsamına girmiyor.

Ödeme süresi

Mali tatil uygulaması sebebiyle verilme süresi uzayan beyannamelerdeki vergilerin ödeme süresi de uzuyor. Aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla, uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar vergilerin ödenmesi mümkün. Buna göre verilme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan beyannamelerdeki (KDV, muhtasar ve damga vergisi, ÖTV, BSMV, özel iletişim ve şans oyunları vergisi gibi) vergiler, 30 Temmuz Salı akşamına kadar ödenebilecek.

SGK prim bildirgeleri

Haziran dönemine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin normal olarak 23 Temmuz’a kadar verilmesi gerekiyor. Ancak mali tatil uygulaması kapsamında bu bildirgelerin de 29 Temmuz gece yarısına kadar e-Sigorta kanalıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi mümkün. Mali tatil, ödeme süresinde ise bir değişikliğe neden olmuyor. Primlerin ay sonuna kadar (31 Temmuz) ödenmesi gerekiyor.

Gelir Vergisi ve motorlu taşıt vergileri

2012 yılında elde edilen gelirler için Mart ayında beyanname verildi. Beyanname üzerinde gösterilen verginin ikinci taksitinin Temmuz sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Aynı şekilde motorlu taşıt vergilerinin (taşıt pulu) ikinci taksiti de Temmuz sonuna kadar ödenecek. Bu taksit süreleri ile ilgili olarak mali tatil nedeniyle herhangi bir değişiklik söz konusu olmuyor.

Ba, Bs formları

Haziran dönemine ilişkin formların verilme süresinin sonu 31 Temmuz. Bu tarih mali tatil veya mali tatilin sona erdiği günü izleyen 7 gün içerisinde olmadığından, mali tatil nedeniyle Ba, Bs formlarının verilme süresinde herhangi bir değişiklik olmuyor. Yani Haziran ayına ait formların en geç 31 Temmuz Çarşamba akşamı saat 24:00’e kadar elektronik olarak verilmesi gerekiyor.

Vergi incelemelerine başlanamıyor

Mali tatilin etkileyeceği bir diğer durum da, vergi incelemeleridir. Mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı istenemediği gibi, mükellefin işyerinde incelemeye de başlanamıyor. Ancak bu kuralın bir istisnası var. O da mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler.

İncelemeye başlanamıyor olmasına rağmen önceden başlanmış olan bir incelemeye, bu süreden önce ibraz edilen defter ve belgeler üzerinde devam edilebilir. Ancak inceleme tamamlandığında mükellefin inceleme tutanağını imzalamaya davet edilmesi mümkün olmadığından, mali tatilin bitmesinin beklenmesi gerekiyor.

Kayıt ve bildirim süreleri

Vergi Usul Kanunu’nda vergilemeye ilişkin işlemlerin defterlere kaydedilmesi için 10 ve 45 günlük süreler var. Bildirimlerin hangi süreler içinde yapılacağı da yine aynı yasada belirlenmiş durumda. Bu kayıt ve bildirim süreleri mali tatil süresince işlemiyor.

Dava açma süreleri

Mali tatilden önce vergi incelemesi tamamlandı. Vergi müfettişi raporunu yazdı. Bu rapora istinaden vergi dairesi tarafından mükellefe “vergi ve ceza ihbarnamesi” tebliğ edildi. İhbarnamenin tebliğ tarihi önemli. Çünkü ihbarnameye karşı davanın, kendi kanunlarında özel bir süre belirtilmemiş ise tebliğ tarihinden itibaren 30 gün (ödeme emrine karşı açılan davalarda 7 gün) içerisinde açılması gerekiyor.

Dava açma süresinin mali tatile rastlaması halinde süre, mali tatil devam ettiği müddetçe işlemiyor. Mali tatil nedeniyle uzayan dava açma süresinin son gününün vergi mahkemelerinin çalışmaya ara verme süresine rastlaması durumunda ise dava açma süresi, çalışmaya ara vermenin sona erdiği günü izleyen günden itibaren 7 gün uzuyor.

Çalışmaya ara verme süresi İdari Yargılama Usul Kanunu’nun 61. maddesinde tanımlanıyor. Bu süre yıllardır, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde 1 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında uygulanıyordu. Ancak 2012 yılının başından itibaren çalışmaya ara verme süresi değişti. Buna göre 2013 yılında, bölge idare mahkemeleri ile idare ve vergi mahkemelerinde çalışmaya ara verme süresi 20 Temmuz’da başlayıp, 31 Ağustos’ta bitecek. Mahkemeler 2 Eylül Pazartesi çalışmaya başlayacaklar.

Örneğin vergi/ceza ihbarnamesi 18 Haziran 2013 Salı günü mükellefe tebliğ edildiğinde, 30 günlük dava açma süresi normalde 18 Temmuz Perşembe günü sona erecektir. Ancak bu tarih mali tatilin içerisinde olduğundan, sürenin mali tatile rastlayan 17 günlük (2-18 Temmuz) kısmının işlemediği kabul ediliyor. Mali tatilin sona erdiği tarihten itibaren 17 gün eklenmek suretiyle 6 Ağustos Salı gününe geliniyor.

Bu tarih de vergi mahkemelerinin çalışmaya ara verme süresi içerisinde. Bu durumda dava açma süresi, çalışmaya ara vermenin sona erdiği günü izleyen günden itibaren 7 gün uzayacak, son günü 9 Eylül (7’si hafta sonu olduğu için) olacaktır. Başka bir deyişle mükellef tarafından 9 Eylül Pazartesi günü mesai sonuna kadar dava açılabilecektir.

Temmuz ayındaki bildirim, beyan ve ödeme sürelerine ilişkin özet tablo aşağıdadır:

Beyanname/Bildirim Türü

Son Beyan Tarihi

Son Ödeme (Vade) Tarihi

Haziran 2013 Katma Değer Vergisi

29.07.2013

30.07.2013

Haziran 2013 Muhtasar

29.07.2013

30.07.2013

Haziran 2013 Damga Vergisi

29.07.2013

30.07.2013

Haziran 2013 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

29.07.2013

30.07.2013

Haziran 2013 Özel İletişim Vergisi

29.07.2013

30.07.2013

Haziran 2013 Şans Oyunları Vergisi

29.07.2013

30.07.2013

16-30 Haziran ve 1-15 Temmuz 2013 Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi

29.07.2013

30.07.2013

Haziran 2013 Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi

29.07.2013

30.07.2013

Haziran 2013 Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi

29.07.2013

30.07.2013

Haziran 2013 Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olmayanlar)

29.07.2013

30.07.2013

Haziran 2013 Sosyal Güvenlik Primleri

29.07.2013

31.07.2013

Haziran 2013 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

15.07.2013

15.07.2013

2012 Gelir Vergisi (2. Taksit)

 

31.07.2013

2013 Motorlu Taşıtlar Vergisi (2. Taksit)

 

31.07.2013

Haziran 2013 Ba-Bs Formlarının Bildirilmesi

31.07.2013