No: 42

Tarih: 08/03/2017

Konu:

6824 sayılı Kanun ile Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanunu’nda bazı değişiklikler yapıldı.


Özet: 8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6824 sayılı Kanun’la Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanunu’nda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

- Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tabloya eklenen yeni bentler ile inşaat sektörüne ilişkin farklı sözleşme türleri için ileride oran farklılaştırılmasına imkan verilmesi sağlanmıştır.

- Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı tabloya eklenen yeni bir sıra ile sosyal sorumluluk projeleri kapsamında proje yürütücüsü sivil toplum kuruluşları ile bu projelere destek veren kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları arasında düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden istisna edilmiştir.

- Harçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifeye eklenen bir paragraf ile Bakanlar Kuruluna; gayrimenkullerin türleri, gayrimenkul sertifikası karşılığı edinimi, sınıfları, büyüklükleri, bulunduğu yer ve vergi değerleri itibarıyla farklı tapu harcı oranı belirleme konusunda yetki verilmiştir.

Yukarıdaki düzenlemeler Kanun’un yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6824 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 5 ve 6. maddeleriyle, Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanunu'nda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1. Damga Vergisi Kanunu

a. İnşaat sektörüne ilişkin sözleşmeler

Damga Vergisi Kanunu'na ekli (1) sayılı tabloda damga vergisine tabi kağıtlar sayılmaktadır. 6824 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle, söz konusu tablonun "I. Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün "A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar" başlıklı fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir:

14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri

Binde 9,48

15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri

Binde 9,48

16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri

Binde 9,48

17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri

Binde 9,48


Yapılan bu düzenlemeyle, (1) sayılı tabloya, inşaat sektörüne ilişkin farklı sözleşme türleri ayrı ayrı eklenmek suretiyle bu kâğıtlar için ileride oran farklılaştırılmasına imkân verilmesi sağlanmıştır. Başka bir anlatımla yasal düzenlemeyle damga vergisine tabi yeni bir kâğıt ihdas edilmediği gibi şu an için bir oran değişikliği de yapılmamıştır.

b. Damga vergisinden istisna edilen kağıtlar

Damga Vergisi Kanunu'na ekli (2) sayılı tabloda damga vergisinden istisna edilen kâğıtlar sayılmaktadır. 6824 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle, söz konusu tablonun "V- Kurumlarla ilgili kâğıtlar" bölümüne aşağıdaki 26. sıra eklenmiştir.

"26. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında proje yürütücüsü sivil toplum kuruluşları ile bu projelere destek veren kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları arasında düzenlenen kâğıtlar."

Buna göre yukarıda yer verilen kâğıtlar damga vergisinden istisna olarak değerlendirilecektir.

2. Harçlar Kanunu

Harçlar Kanunu'na bağlı (4) sayılı tarifede "Tapu ve kadastro işlemlerinden Alınacak Harçlar" yer almaktadır. 6824 sayılı Kanun'un 6. maddesiyle, söz konusu tarifenin "I-Tapu işlemleri" başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasının (a) bendine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

"Bakanlar Kurulu, bu bende ilişkin kanuni nispeti, gayrimenkullerin türleri, gayrimenkul sertifikası karşılığı edinimi, sınıfları, büyüklükleri, bulunduğu yer ve vergi değerleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere, bir katına kadar artırmaya, onda birine kadar indirmeye yetkilidir."

Yapılan bu düzenlemeyle, (20) numaralı fıkranın (a) bendinde yer alan gayrimenkullerin satışında uygulanan tapu harcı oranını, gayrimenkullerin türleri, sınıfları, büyüklükleri, bulunduğu yer ve vergi değerleri itibarıyla veya gayrimenkul sertifikası karşılığı edinilip edinilmediğine göre farklılaştırma konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. Bu düzenleme de şu an için bir oran değişikliği içermemektedir.

Yürürlük

Yukarıda yer verilen hükümler Kanun'un yayım tarihi olan 8 Mart 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

  

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79