No: 67

Tarih: 09/08/2016

Konu:6736 sayılı Kanun’un “vergi alacaklarının yapılandırılması” ve “inceleme aşamasındaki işlemler”le ilgili hükümleri.

Özet: 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” TBMM Genel Kurulu’nda 3 Ağustos 2016 tarihinde kabul edildi. Söz konusu Kanun’un vergi alacaklarının yapılandırılması ile inceleme/tarhiyat safhasında bulunan işlemlerle ilgili hükümleri hakkındaki açıklamalarımız aşağıdadır:

1. Kesinleşmiş vergi borçları

Kanun’un yayım tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergilerin aslı ile bu tutar üzerinden Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ile asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.

2. Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan vergiler

- Kanun’un yayım tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla dava açılmış veya dava açma süresi henüz geçmemiş olan tarhiyatlarda; vergi aslının % 50’si ile bu tutar üzerinden Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, vergi aslının kalan % 50’si ile gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.

3. İnceleme ve tarhiyat safhasındaki işlemler

Kanun’un yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra; tarh edilen verginin % 50’si ile bu tutar üzerinden Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ve bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödenmesi şartıyla, vergi aslının kalan % 50’sinin, vergilere Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar uygulanan gecikme faizinin, vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.

Yukarıdaki 3. maddede yer alan özel başvuru süresi hariç, Kanun kapsamındaki vergi borçlarının yapılandırılmasını talep eden mükelleflerin Kanun’un yayımlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonuna kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. (Ağustos’ta yayımlanması durumunda Ekim sonuna kadar.)

Yukarıdaki 3. maddede yer alan özel ödeme süreleri hariç, Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitle ödenebilmektedir. Taksitle ödenmek istenmesi durumunda, Kanun’un yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi mümkündür. Peşin ödemenin seçilmesi durumunda ise hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde (Kasım 2016) ödenmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki düzenlemeler Kanun’un yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" TBMM Genel Kurulunun 3 Ağustos 2016 tarihli oturumunda kabul edildi.

I. Yeniden yapılandırma kapsamına giren alacaklar

Söz konusu Kanun'un "Kapsam ve Tanımlar" başlıklı 1. maddesinde;

- Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler (gelir ve kurumlar vergileri, KDV, ÖTV, damga vergisi ve emlak vergisi gibi) ile vergi cezaları ve bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer'i alacaklar,

- Gümrük Kanunu kapsamında olup, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zamları,

- Sosyal güvenlik primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, SGDP, isteğe bağlı sigorta primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları,

- Askerlik Kanunu, Seçim Kanunları (milletvekili, mahalli idareler, muhtarlık, Anayasa değişikliğine ilişkin halkoylamaları) Karayolları Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu gibi kanunlar kapsamında kesilen idari para cezaları,

- Belediyelerin idari para cezaları ile su, atık su, katı atık ücreti alacakları, büyükşehir belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar,

gibi bir çok alacağın yeniden yapılandırılması, dava aşamasında bulunan alacaklar ile inceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan işlemler hakkında düzenlemeler yer almaktadır.

Bu sirkülerimizde kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması, kesinleşmemiş ya da dava aşamasında bulunan vergi borçları ile inceleme veya tarhiyat safhasında bulunan işlemler hakkında Kanun'da yer alan düzenlemeler hakkında genel açıklamalar yapılacaktır.

6736 sayılı Kanun'un yapılandırmaya ilişkin hükümleri Vergi Usul Kanunu kapsamına giren;

1. 30 Haziran 2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

2. 2016 yılına ilişkin olarak 30 Haziran 2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

3. 30 Haziran 2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları (usulsüzlük, özel usulsüzlük gibi),

için uygulanabilecektir.

2016 Temmuz ayında ödenmesi gereken gelir vergisi 2. taksiti ile 2016 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi 2. taksiti yapılandırma kapsamına girmemektedir.

II. Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması (Madde 2)

A. Kesinleşmiş vergi ve vergi aslına bağlı olarak kesilen cezalar

Kanun'un yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih dahil) vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan;

- Vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı ile

- Kanun'un yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,

bu Kanun'da belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla;

- Ödenmemiş borca bağlı gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme alacakları ile

- Asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının,

tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.

Ödenmemiş alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması halinde fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın bu Kanun'da belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi durumunda da fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilmektedir.

İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerinden tahakkuk etmiş vergiler hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanacaktır.

B. Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen cezalar

Kanun'un yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih dahil) vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan; ile

- Bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş olan vergi cezalarının % 50'si ile

- Kanun'un yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,

bu Kanun'da belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla;

- Vergi cezalarının kalan % 50'si ile

- Bu cezalara bağlı gecikme zamlarının,

tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.

Ödenmemiş alacağın sadece gecikme zammından ibaret olması halinde gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın bu Kanun'da belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi durumunda da gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilmektedir.

C. Geçici vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zamları

Bu Kanun'un kapsadığı dönemlere ilişkin olarak 2016 yılında tahakkuk eden ve Kanun'un yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan geçici vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zamları yerine, Kanun'un yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi suretiyle bu madde hükmünden yararlanılması mümkündür. Bu takdirde, 2016 yılına ilişkin yıllık gelir/kurumlar vergisinin tahakkukunu müteakip ödenecek taksitlerde, vergi aslının ödenmesi şartı aranmaz.

D. Yararlanma şartları

Kesinleşmiş vergi borçlarının yapılandırılması imkânından yararlanabilmek isteyen borçluların dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.

Yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için bu madde hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri, çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler.

Kesinleşmiş vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin özet tabloya ulaşmak için tıklayınız...

III. Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan vergi ve vergi cezaları (Madde 3)

A. İlk derece yargı merciinde dava açılmış veya dava açma süresi geçmemiş tarhiyatlar

1. Vergi tarhiyatları ve vergi aslına bağlı olarak kesilen cezalar

Kanun'un yayımlandığı tarih itibarıyla ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatlarında;

- Vergilerin % 50'si ile

- Bu tutar üzerinden Kanun'un yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,

Kanun'da belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla,

- Vergilerin kalan % 50'si ile

- Gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının,

tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.

2. Asla bağlı olmaksızın kesilen vergi cezaları

Asla bağlı olmaksızın kesilen vergi cezaları (usulsüzlük ve özel usulsüzlük gibi) ile iştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarıyla ilgili olarak, ilk derece yargı merciinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olması halinde, cezanın % 25'inin bu Kanun'da belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların tahsilinden vazgeçilmektedir.

3. Uzlaşma aşamasındaki tarhiyatlar

Kanun'un yayımlandığı tarih itibarıyla uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış ancak, dava açma süresi geçmemiş borçlar da bu madde kapsamında yapılandırılabilecektir. Başka bir anlatımla tarh edilen verginin % 50'si ile Yİ-ÜFE farkının ödenmesi suretiyle gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

B. İtiraz/istinaf veya temyiz ve karar düzeltme aşamasındaki tarhiyatlar

Kanun'un yayımlandığı tarih itibarıyla;

- İtiraz/istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da

- İtiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da

- Karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya

- Karar düzeltme yoluna başvurulmuş,

olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatlarında, bu maddeye göre ödenecek borç asıllarının tespitinde, Kanun'un yayımlandığı tarih itibarıyla tarhiyatın bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınır. Ödenecek borcun tespitinde esas alınacak olan en son karar ise tarhiyata ilişkin verilen ve Kanun'un yayımlandığı tarihten (bu tarih dâhil) önce taraflardan birine tebliğ edilmiş olan karardır.

1. Son kararın terkine ilişkin karar olması halinde

Kanun'un yayımlandığı tarihten önce verilmiş en son kararın terkine ilişkin karar olması halinde;

- İlk tarhiyata esas alınan vergilerin % 20'si ile

- Bu tutar üzerinden Kanun'un yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,

Kanun'da belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla,

- Verginin kalan % 80'i ile

- Gecikme faizi, gecikme zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının,

tamamının tahsilinden vazgeçilir.

Asla bağlı olmaksızın kesilen vergi cezaları (tarh edilen vergi ile birlikte dava konusu edilen asla bağlı olmaksızın kesilen vergi cezaları dahil) ile iştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarıyla ilgili olarak son kararın terkine ilişkin olması halinde cezanın % 10'unun bu Kanun'da belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların tahsilinden vazgeçilmektedir.

2. Son kararın tasdik veya tadilen tasdik olması halinde

Kanun'un yayımlandığı tarihten verilmiş en son kararın tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar olması halinde,

- Tasdik edilen vergilerin tamamı,

- Terkin edilen vergilerin % 20'si,

- Bu tutarlar üzerinden Kanun'un yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,

Kanun'da belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla,

- Terkin edilen vergilerin % 80'i,

- Gecikme faizi, gecikme zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının,

tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.

Ancak verilen en son kararın bozma kararı olması halinde sirkülerimizin III/A bölümünde, kısmen onama kısmen bozma kararı olması halinde onanan kısım için sirkülerimizin III/B-2 bölümünde bozulan kısım içinse sirkülerimizin III/A bölümündeki açıklamalar geçerli olacaktır.

Asla bağlı olmaksızın kesilen vergi cezaları (tarh edilen vergi ile birlikte dava konusu edilen asla bağlı olmaksızın kesilen vergi cezaları dâhil) ile iştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarıyla ilgili olarak son kararın tasdik veya tadilen tasdik olması halinde, tasdik edilen cezanın % 50'sinin, terkin edilen cezanın % 10'unun Kanun'da belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların tahsilinden vazgeçilmektedir.

Asla bağlı olmaksızın kesilen vergi cezaları (tarh edilen vergi ile birlikte dava konusu edilen asla bağlı olmaksızın kesilen vergi cezaları dâhil) ile iştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarına ilişkin verilen en son kararın bozma kararı olması hâlinde cezanın % 25'inin, kısmen onama kısmen bozma kararı olması hâlinde, onanan kısım için sirkülerimizin III/B-2 bölümündeki esaslar çerçevesinde, ilgisine göre belirlenen oranların yarısının, bozulan kısım için % 25'inin, bu Kanun'da belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların tahsilinden vazgeçilir.

C. Yararlanma şartları

Kesinleşmemiş veya dava aşamasında olan borçların yapılandırılması imkanından yararlanabilmek için kapsama giren borçlara karşı dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması şarttır.

Yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için bu madde hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri, çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler.

Bu madde hükmünden yararlanmak için başvuruda bulunan ancak bu Kanun'da belirtilen ödeme şartını yerine getirmeyen borçlulardan ilk tarhiyata/tahakkuka göre belirlenen alacaklar başka bir işleme gerek olmaksızın takip edilir. Şu kadar ki, Kanun'un yayım tarihinden önce verilmiş olan en son yargı kararının, tarhiyatın/tahakkukun tasdikine ilişkin olması halinde bu karar üzerine tahakkuk eden alacaklar takip edilir.

Kesinleşmemiş veya dava aşamasında olan borçlarla ilgili olarak yukarıda yer verilen hükümden yararlananlar, ayrıca Vergi Usul Kanunu'nun uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma ve vergi cezalarında indirim hükümlerinden yararlanamazlar.

Kesinleşmemiş veya dava safhasında olan vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin özet tabloya ulaşmak için tıklayınız...

IV. İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler (madde 4)

A. Vergi ve vergi aslına bağlı olarak kesilen cezalar

Bu Kanun'un kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, Kanun'un yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine, matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla devam edilir.

6736 sayılı Kanun kapsamında "incelemeye başlama" kavramı Vergi usul Kanunu'nun 140. maddesine göre tayin olunmaktadır. Mezkur maddede; "Vergi incelemesine başlanıldığı hususu bir tutanağa bağlanarak bir örneği nezdinde vergi incelemesi yapılana verilir." hükmü yer almaktadır.

Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra;

- Tarh edilen vergilerin % 50'si

- Kanun'un yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak esas alınarak hesaplanacak tutar ile

- Bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının,

ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödenmesi şartıyla,

- Vergi aslının kalan % 50'sinin,

- Bu tutara Kanun'un yayımlandığı tarihe kadar uygulanan gecikme faizinin,

- Vergi aslına bağlı cezaların,

tamamının tahsilinden vazgeçilir.

Bu Kanun'un kapsadığı dönemlere ilişkin olarak Kanun'un yayımlandığı tarihten önce tamamlandığı halde, bu tarihte ya da bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden takdir komisyonu kararları ve vergi inceleme raporları için de yukarıdaki hükümlerden yararlanılabilir. Bunun için gerekli tarh ver tebliğ işlemleri yapıldıktan sonra, tarhiyat üzerinden yukarıdaki şekilde tespit edilen tutarın, yine yukarıdaki süre ve şekilde ödenmesi gerekmektedir.

B. Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen vergi cezaları

Kanun'un yayım tarihinden önce başlanılıp bu tarihten sonra tamamlanan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine istinaden vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarının ise % 25'inin ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödenmesi şartıyla cezanın % 75'inin tahsilinden vazgeçilmektedir.

Aynı şekilde bu Kanun'un kapsadığı dönemlere ilişkin olarak iştirak nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezalarında da, cezaya muhatap olanların, cezanın % 25'ini yukarıda belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde cezanın kalan % 75'inin tahsilinden vazgeçilmektedir.

C. Tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri

Kanun'un yayımlandığı tarih itibarıyla, Vergi Usul Kanunu'nun tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerine göre uzlaşma talebinde bulunulmuş, ancak uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi ve ceza ihbarnameleri mükellefe tebliğ edilmemiş alacaklar için de bu hüküm uygulanır.

D. Pişmanlıkla beyan

Bu Kanun'un kapsadığı dönemlere ilişkin olarak Kanun'un yayımlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonuna kadar; Vergi Usul Kanunu'nun 371. maddesinde yer alan pişmanlık hükümleri kapsamında beyan edilen matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen,

- Vergilerin tamamı ile

- Bu tutara Kanun'un yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,

Kanun'da belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla,

- Pişmanlık zammı ve

- Vergi cezalarının,

tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.

E. Kendiliğinden yapılan beyanlar

Vergi Usul Kanunu'nun 30. maddesinin dördüncü fıkrasına göre kendiliğinden verilen beyannameler üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen,

- Vergilerin tamamı ile

- Bu tutara Kanun'un yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın

Kanun'da belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla,

- Gecikme faizi ve

- Vergi cezalarının,

tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.

F. Yararlanma şartları

İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerle ilgili olarak yukarıdaki hükümlerden yararlanılabilmesi için madde kapsamında ödeme başvurusunda bulunulan alacağa ilişkin dava açılmaması şarttır. Ayrıca bu mükellefler Vergi Usul Kanunu'nun uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma ve vergi cezalarında indirim hükümlerinden yararlanamazlar.

İnceleme ve tarhiyat safhasındaki işlemlerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin özet tabloya ulaşmak için tıklayınız...

V. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları

6736 sayılı Kanun kapsamında ödenecek tutarın tespitinde kullanılacak olan Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (2007 Ağustos-2016 Temmuz dönemi için) na ulaşmak için tıklayınız...

VI. Başvuru süresi

Sirkülerimizin "IV. İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergiler (madde 4)" bölümünde yer verilen özel başvuru süreleri hariç olmak üzere, sirkülerimizin konusunu oluşturan hükümlerden yararlanabilmek için mükelleflerin bu Kanun'un yayımlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonuna kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Kanun'un Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması ve Ağustos 2016 ayı içerisinde Resmi Gazate'de yayımlanması durumunda, başvurular 31 Ekim 2016 tarihine kadar yapılabilecektir. Ancak Bakanlar Kurulu'nun başvuru süresini 1 aya kadar uzatma yetkisi olduğunu da hatırlatmak isteriz.

VII. Ödeme süresi ve taksitler

A. Ödeme süreleri

Sirkülerimizin "IV. İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergiler (madde 4)" bölümünde yer verilen özel ödeme süreleri hariç olmak üzere, yeniden yapılandırma imkânından yararlanılması durumunda ödemelerin ne zaman yapılacağına ilişkin hüküm 6736 sayılı Kanun'un "Ortak Hükümler" başlıklı 10. maddesinde yer almaktadır.

İlgili maddede Maliye Bakanlığı'na bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların defaten veya ilk taksiti bu Kanun'un yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenebileceği hüküm altına alınmıştır. Bu Kanun'a göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.

Kanun Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması ve Ağustos 2016 ayı içerisinde Resmi Gazate'de yayımlanması durumunda, Kanun kapsamında hesaplanan ve ödenmesi gereken tutarların defaten ödenmek istenmesi durumunda 30 Kasım 2016 günü sonuna kadar bu ödemenin yapılması gerekmektedir. Bu durumda ödenen tutara Kanun'un yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacaktır.

Ayrıca ödemenin bu şekilde peşin olarak yapılması durumunda fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı (Kanun'un 4. maddesine göre fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte hesaplanan gecikme faizi dâhil) üzerinden ayrıca % 50 indirim yapılacaktır.

Taksit seçeneğinin tercih edilmesi durumunda da ilk taksitin aynı süre içerisinde (30 Kasım 2016'ya kadar) ödenmesi gerekmektedir. Sonraki taksitler ikişer aylık dönemler halinde (Ocak 2017 sonu, Mart 2017 sonu, Mayıs 2017 sonu….) ödenebilecektir.

Ayrıca Bakanlar Kurulu'nun ilk taksit ödeme süresini 1 aya kadar uzatma yetkisi olduğunu da hatırlatmak isteriz.

B. Taksitle ödenmesi halinde uygulanacak faiz ve taksit tutarlarının hesabı

Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi halinde, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

Taksitle yapılacak ödemelerde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

  • 6 eşit taksit için (1,045),
  • 9 eşit taksit için (1,083),
  • 12 eşit taksit için (1,105),
  • 18 eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.

Örneğin Kanun'un 2. maddesinden yararlanan bir mükellef için Kanun kapsamında ödemesi gereken vergi aslının 60.000 TL ve Yİ-ÜFE farkının da 5.000 TL olmak üzere toplam ödenmesi gereken tutarın 65.000 TL olarak hesaplandığını varsayalım. Mükellef tarafından bu tutarın 12 taksitte ödenmek istenmesi durumunda ödenecek toplam tutar (65.000 * 1,105) 71.825 TL, her bir taksit tutarı da 71.825 /12 formülüyle hesaplanan 5.985,42 TL olacaktır.

Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

VIII. Taksitlerin süresinde ödenmemesinin yaptırımı

Bu Kanun'a göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi süresinde ödenmek koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için gecikme zammı (aylık % 1,4) oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır.

- İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da

- Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya

- Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi

hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir (matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler hariç). Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.

IX. Yürürlük

Kanun'un 13. maddesinde (yürürlük), yukarıdaki hükümlerin Kanun'un yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğine ilişkin düzenleme yer almaktadır.

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 408 51 79 numaralı telefondan M. Fatih Köprü (fatih.kopru@tr.ey.com) ile temasa geçmenizi rica ederiz.
 

 

 

 

 Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79