Sirküler arama:
Toplam 84 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9

No Tarih Konu
54 09/08/2019 9 Ağustos 2019 tarih 30857 sayılı Resmi Gazete’de 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Başlatılan Bir Soruşturma veya Kovuşturmaya Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlandı.
53 09/08/2019 9 Ağustos 2019 tarih 30857 sayılı Resmi Gazete’de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2019/3 sayılı Tebliğ yayımlandı.
52 02/08/2019 Deniz yoluyla gelen serbest dolaşımda olmayan farklı gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve vergi oranına tabi akaryakıt ürünlerinin transit akaryakıtların depolandığı antrepolarda birbirleriyle karıştırılarak yurt dışına transit edilmesinde uygulanacak usul ve esasları belirleyen Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemlerine ilişkin 1 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliğ’i yayımlandı.
51 02/08/2019 Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II, 20/10/2017 tarihli ve 30216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik kapsamına alınmıştır.
50 02/08/2019 Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 5) yayımlandı
49 29/07/2019 EY Global Trade yayını olan TradeWatch’un Temmuz 2019 sayısı yayınlandı.
48 26/07/2019 Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)’nde değişiklik yapılmıştır (Seri No:6).
47 25/07/2019 4458 Sayılı Gümrük Kanun’unun Bazı Maddelerin Uygulanması Hakkında Kararda bazı değişiklikler yapılmıştır.
46 25/07/2019 İthalat Rejim Kararı Ekli I Sayılı Listede Belirtilen Bazı GTİP satırlarında değişiklik yapılmış ve 8 numaralı dipnot eklenmiştir.
45 23/07/2019 Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığına ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:6)’nde değişiklik yapıldı.