Skip to Content
vergiresim

Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2021

V. Kira gelirlerinde istisna ve beyan sınırı uygulamaları

A. İstisna ve beyan sınırı arasındaki farklar

İstisna, vergi kanunları uyarınca bazı gelirlerin vergi dışı bırakılmasıdır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca, gerçek kişiler tarafından 2021 yılında konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirlerin 7.000 TL’si gelir vergisinden istisnadır. Buna göre 2021 yılı içerisinde örneğin 6.000 TL konut kira geliri elde eden bir kişi bu gelirini beyan etmeyecektir.

2021 yılında iş yerlerinden elde edilen ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan kira gelirleri için ise 53.000 TL’lik bir beyan sınırı söz konusudur. Örneğin bir kişi, kiraya verdiği iş yerinden 2021 yılında 40.000 TL brüt gelir elde ettiyse ve kiracı tarafından kiralar üzerinden vergi kesintisi (tevkifat) yapıldıysa, bu gelir de beyan edilmeyecektir. Buraya kadar istisna ile beyan sınırı arasında bir fark yok gibi görünmektedir.

Fark yukarıda belirtilen istisna ve beyan sınırlarından fazla gelir elde edildiğinde ortaya çıkmaktadır. Örneğin bir gerçek kişinin, konut olarak kiraya verdiği gayrimenkulden 2021 yılında 12.000 TL kira geliri elde ettiğini varsayalım. Bu durumda söz konusu gelirin 7.000 TL’si gelir vergisinden istisna olduğundan, istisna tutarı aşan kısım beyan edilecektir.Yani bu kişi tarafından 2021 yılına ilişkin beyannamede, hesaplanan 5.000 TL’lik (12.000 - 7.000) gelirden, giderler düşüldükten sonra kalan tutar beyan edilecektir.

2021 yılında 60.000 TL brüt iş yeri kira geliri elde eden bir kişi ise bu tutar 53.000 TL’lik beyan sınırını aştığı için, aşan kısmı değil, gelirin tamamı olan 60.000 TL’yi beyan etmek zorundadır. Beyan edilecek tutarın tespitinde bu gelirden sadece giderler (gerçek veya götürü) düşülecektir. İstisna ve beyan sınırı arasındaki fark bu örneklerle daha net anlaşılmaktadır.

B. Konut kira gelirlerinde istisna uygulaması

1. İstisnanın uygulanacağı gelirler ve istisna tutarı

Kira gelirlerinde sadece, gayrimenkullerin mesken olarak kiraya verilmesinden sağlanan hasılat için bir istisna uygulaması söz konusudur. İstisna tutar, her yıl yeniden belirlenmektedir. 2021 yılında elde edilen konut kira gelirleri için bu istisna 7.000 TL olarak uygulanmaktadır.

Bu nedenle sahibi oldukları meskenlerden 2021 yılında elde ettikleri (tahsil ettikleri) kira gelirleri toplamı 7.000 TL’den az olanlar, bu gelirleri için beyanname vermeyeceklerdir. Bu tutarı aşan konut kira gelirleri elde edilmesi durumunda ise aşan tutarın beyan edilmesi gerekmektedir.

İş yeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller ile hakların kiralanmasından elde edilen gelirler için istisna uygulaması söz konusu değildir.

a. Ortak konuttan elde edilen kiralarda istisna uygulaması

Aynı konuta birden fazla kişinin sahip olması durumunda (karı-koca olmaları durumu değiştirmez), 2021 yılında bunların her birinin hissesine düşen kira payının, 7.000 TL’yi aşması halinde yıllık gelir vergisi beyannamesi verme zorunluluğu doğmaktadır. Toplam kira bedeli istisna tutarının üzerinde olsa bile, her bir ortağın payına düşen gelirin 7.000 TL’lik istisnanın altında kalması durumunda, ortaklardan hiçbiri yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyecektir.

b. Birden fazla konuttan elde edilen kiralarda istisna uygulaması

Bir kişi tarafından beyan edilmesi gereken kira gelirlerinin toplamına tek bir istisna tutarının uygulanacağı unutulmamalıdır. Dolayısıyla birden fazla konuttan kira geliri elde edilmesi halinde, bunların her biri için ayrı ayrı istisnadan yararlanılması mümkün değildir. Bu durumda olan kişiler, sahip oldukları tüm konutlardan elde ettikleri kira gelirleri toplamı için tek bir istisna tutarından yararlanabileceklerdir.

Örnek

Sahibi bulunduğu 5 adet konutu kiraya veren bir kişi, bu konutlardan 2021 yılında toplam 80.000 TL kira geliri elde ettiğinde, 73.000 TL’den (80.000 - 7.000) giderleri de düştükten sonra kalan tutar üzerinden hesaplanan vergiyi ödeyecektir.

c. Yıl içerisinde kiraya verilen konutlarda istisna uygulaması

Kiralama yılın başında ya da içinde, ne zaman yapılmış olursa olsun, o yıl elde edilen kira gelirinden istisna tutarın tamamı (2021 yılı için 7.000 TL) düşülebilir.

Örnek

2021 yılının ağustos ayında aylık 3.000 TL’ye kiraya verilen bir konuttan, yıl sonuna kadar (5 aylık sürede), 15.000 TL kira geliri elde edilmiş olsun. Gayrimenkul sahibinin bu gelirini, istisna tutarının üzerinde olması sebebiyle beyan etmesi gerekmektedir. Yılın sadece 5 aylık döneminde elde edilmiş olmasına rağmen bu tutardan, 7.000 TL’lik istisnanın tamamını indirebilir.

Götürü gider yönteminin seçilmiş olması durumunda ödenecek vergi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

Konut kira bedeli (Gayrisafi hasılat)

15.000

İstisna tutar (-)

7.000

İstisna sonrası kalan konut kira geliri (15.000 - 7.000)

8.000

Götürü gider (8.000 x %15) (-)

1.200

Gelir vergisi matrahı (8.000 - 1.200)

6.800

Hesaplanan (ödenecek) gelir vergisi (%15)

1.020


2. İstisna uygulamasından yararlanamayacak olan mükellefler

Sadece, gayrimenkullerin mesken olarak kiraya verilmesinden sağlanan hasılat için geçerli olan ve 2021 yılında 7.000 TL olarak uygulanan istisnadan yararlanamayacak olan mükellefleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

a. Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar,

b. İstisna haddi üzerinde konut kira geliri elde edilip beyan etmeyen veya eksik beyan edenler,

c. İstisna haddinin üzerinde konut kira geliri elde edenlerden, beyana tabi olup olmadığına bakılmaksızın, elde ettikleri gelirlerin (ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlar) gayri safi tutarları toplamı 190.000 TL’yi aşanlar.

Örnek

Bir çalışan 2021 yılında tek işverenden stopaj yoluyla vergilendirilmiş brüt 170.000 TL ücret geliri, bankadan yine stopaj yoluyla vergilendirilmiş 16.000 TL tutarında mevduat faizi ve konut olarak kiraya verdiği gayrimenkulden 15.600 TL kira geliri elde etmiştir. Bu kişinin başka bir geliri ve kiraya ilişkin belgeli gideri bulunmamaktadır.

Gelirlerin beyanına ilişkin açıklamalar

  • 2021 yılında tek işverenden elde edilen ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan ücret geliri, 650.000 TL’nin altında olduğundan beyan edilmeyecektir.
  • Mevduat faizleri de GVK’nın geçici 67. maddesi kapsamında stopaj yoluyla vergilendirilmiş olduğundan, tutarı ne olursa olsun yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmeyecektir.
  • Konut kira geliri 2021 yılı için belirlenen 7.000 TL’lik istisna tutarından fazla olduğundan, bu gelirin beyan edilmesi gerekmektedir.
  • 2021 yılında elde edilen toplam 201.600 TL’lik (170.000 + 16.000 + 15.600) gelir, 2021 yılı için geçerli olan 190.000 TL’lik sınırı aştığından, konut kira gelirinin beyanında 7.000 TL’lik istisnadan yararlanılamayacaktır.

Gelirin beyanı ve ödenecek vergi hesabı

Gayrisafi hasılat

15.600

İstisna tutar (-)

---

Kalan tutar

15.600

Götürü gider (15.600 x %15) (-)

2.340

Gelir vergisi matrahı (15.600 - 2.340)

13.260

Hesaplanan (ödenecek) gelir vergisi (%15)

1.989


C. İş yeri kira gelirlerinde beyan sınırı uygulaması

1. Beyan sınırının uygulandığı gelirler ve tutarı

Kira gelirlerinde istisna uygulaması sadece konutlardan elde edilen kira gelirleri için geçerlidir. İş yerinin kiraya verilmesinden elde edilen gelirlere bu istisna uygulanamaz. Ancak beyanname verilmeyecek gelirlerin sayıldığı Gelir Vergisi Kanunu’nun 86. maddesinde, iş yeri kira gelirleri için geçerli olan ve “beyan sınırı” olarak adlandırılan bir uygulama yer almaktadır.

Söz konusu madde uyarınca, Türkiye’de tevkifata tabi tutulmuş olmak şartıyla, beyana tabi menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının 2021 yılı için 53.000 TL’nin altında kalması durumunda, bu gelirler beyan edilmeyecektir. Söz konusu gelirlerin bu tutarı aşması durumunda ise tamamının beyan edilmesi gerekmektedir.

Buna göre 2021 yılında iş yeri olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen ve üzerinden vergi kesilmiş olan kiraların brüt tutarının (stopaj dâhil) 53.000 TL’yi aşması halinde, bu gelirin tamamının yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Bu durumda beyan edilecek tutar, gelirin 53.000 TL’yi aşan kısmı değil, tamamı olacaktır.

Gayrimenkulün sahibi tarafından tahsil edilen net iş yeri kira gelirinin, brüt tutarının hesaplanmasına ilişkin açıklama ve örnekler Rehber’in “IV/F. Net olarak anlaşılan kira ödemelerinde tevkifat uygulaması” başlıklı bölümünde dikkatinize sunulmaktadır.

Vergi kesintisine ve istisna uygulamasına konu olmayan kira gelirlerinde (örneğin basit usuldeki mükellefe kiraya verilen iş yerinden elde edilen kira gelirleri) ise söz konusu beyan sınırı 2.800 TL olarak uygulanmaktadır. Buna göre basit usule tabi mükelleflere kiraya verilen iş yerlerinden 2021 yılında elde edilen ve bu kişiler tarafından vergi tevkifatı yapılmamış olan kira gelirlerinin 2.800 TL’yi aşması durumunda tamamının beyan edilmesi gerekmektedir.

2. Beyan sınırı uygulaması

İş yeri olarak kiraya verilen gayrimenkullerden 2021 yılında elde edilen ve üzerinden vergi kesilmiş olan kira bedellerinin, beyan sınırının (53.000 TL) altında olması durumunda, bu gelirlerin beyan edilmesi söz konusu değildir. Kira gelirinin beyan sınırını aşması durumunda ise tamamının beyan edilmesi gerekmektedir.

53.000 TL’lik beyan sınırının hesabında iş yeri kira gelirlerinin yanında, Türkiye’de tevkifata tabi tutulmuş olan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile istisna sonrası kalan konut kira gelirlerinin toplamının dikkate alınması gerekmektedir.

Örnek

Gerçek kişi (E) 2021/Ağustos başında aylık 2.000 TL’ye kiraya vermiş olduğu konuttan 10.000 TL (2.000 x 5) kira tahsil etmiştir. Ayrıca (E) sahibi olduğu iş yerini 2021 yılının tamamında aylık brüt 4.000 TL’den bir şirkete kiralamıştır. 2021 yılında kiracı şirket tarafından;

- Ocak-Eylül/2021 döneminde %10* oranında 3.600 TL (4.000 x 9 x %10),

- Ekim-Aralık/2021 döneminde %20 oranında 2.400 TL (4.000 x 3 x %20)

olmak üzere toplam 6.000 TL tevkifat yapılmıştır.

* Söz konusu dönemde 3319, 4063 ve 4311 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları uyarınca tevkifat oranları %10 olarak uygulanmıştır.

Bu kesintiler sonrasında net kira tutarları (E)’nin banka hesabına yatırılmıştır. Başka geliri olmayan mükellef tarafından götürü gider yöntemi seçilmiştir.

(E) tarafından konuttan elde edilen 10.000 TL’lik kira geliri 2021 yılı için geçerli olan 7.000 TL’lik istisna tutarından fazla olduğundan, aşan kısım için gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir.

Bu beyannameye iş yeri kira gelirinin dâhil edilip edilmeyeceğine ilişkin olarak; elde edilen brüt iş yeri kira geliri ile istisna sonrası konut kira gelirinin toplamının 2021 yılı için geçerli olan 53.000 TL’lik beyan sınırı ile karşılaştırılması gerekmektedir.

Konut kira geliri

10.000

İstisna tutar (-)

7.000

İstisna sonrası kalan konut kira geliri (1)

3.000

Brüt iş yeri kira geliri (4.000 x 12) (2)

48.000

Beyan sınırı ile karşılaştırılacak toplam gelir (1+2)

51.000


Stopaj yolu ile vergilendirilmiş olan iş yeri kira geliri (brüt) ile istisna sonrası kalan konut kira gelirinin toplamı olan 51.000 TL, 2021 yılı için belirlenen 53.000 TL’lik beyan sınırının altında kaldığından, iş yerinden elde edilen kira geliri, konut kirası için verilen beyannameye dâhil edilmeyecektir. İş yeri kirası üzerinden yapılan toplam 6.000 TL’lik tevkifat iş yeri sahibi açısından nihai vergi kabul edilecektir.

Buna göre konut kirası için verilecek gelir vergisi beyannamesi kapsamında ödenmesi gereken vergi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

Konut kira geliri

10.000

İstisna tutar (-)

7.000

İstisna sonrası kalan konut kira geliri (10.000 - 7.000)

3.000

Götürü gider (3.000 x %15) (-)

450

Gelir vergisi matrahı (3.000 - 450)

2.550

Hesaplanan (Ödenecek) gelir vergisi (%15)

382,50