Skip to Content
vergiresim

Teşvik Uygulaması 2017

III. Sigorta primi işveren hissesi desteği

1. Sigorta primi işveren hissesi desteğinin kapsamı

Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlardan, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla; komple yeni yatırımlarda teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan, diğer yatırım cinslerinde yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla ilave edilen istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı aşağıda belirtilen sürelerde Bakanlık bütçesinden karşılanır.

Bölgeler

Yıl

1

2 yıl

2

3 yıl

3

5 yıl

4

6 yıl

5

7 yıl

6

10 yıl

 

Stratejik yatırımlar için bu destek 6. bölgede on yıl, diğer bölgelerde yedi yıl süreyle uygulanır.

6. bölgede yapılan bölgesel veya büyük ölçekli yatırımların, “bir alt bölge desteğinden yararlanılacak yatırımlar” mahiyetinde olması halinde; sigorta primi işveren payı desteği 12 yıl olarak uygulanır.

Yararlanılan sigorta primi işveren hissesi desteğinin tutarı, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlar ile büyük ölçekli yatırımlarda sabit yatırım tutarının aşağıda belirtilen oranlarını geçemez.

 

Bölgesel teşvik uygulamaları

Büyük ölçekli yatırımlar

Bölgeler

Sigorta primi işveren hissesi desteğinin sabit yatırım tutarına oranı (%)

Sigorta primi işveren hissesi desteğinin sabit yatırım tutarına oranı (%)

1

10

3

2

15

5

3

20

8

4

25

10

5

35

11


Stratejik yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteğinin miktarı; 1, 2, 3, 4 ve 5. bölgelerde sabit yatırım tutarının % 15’ini geçemez.

2. Sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanmanın temel şartı

İşveren hissesine ait primlerin karşılanabilmesi için, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutar ile Bakanlıkça karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın yasal süresi içerisinde ödenmiş olması şarttır.

3. Primlerin geç ödenmesi durumunda uygulanacak yaptırımlar

İşveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Bakanlıktan Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı işverenden tahsil edilir.

4. Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına başlama zamanı

Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, tamamlama vizesi tarihinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini takip eden aydan itibaren başlanır. Uygulamanın ilk başladığı ay esas alınarak teşvik belgesinde kayıtlı azami destek oranının aşılmaması kaydıyla, belgede belirtilen süre kadar yararlandırıldıktan sonra uygulamaya son verilir.

5. Gemi inşa yatırımlarında sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasının kapsamı

Genel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen, tersanelerin gemi inşa yatırımlarında tamamlama vizesi şartı aranmaksızın belge konusu geminin yapımında istihdam edilen işçiler için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Ekonomi Bakanlığınca karşılanabilir. Bu destek, gemi inşası devam etse dahi yatırıma başlama tarihinden itibaren en fazla on sekiz ay süreyle uygulanır. Yat, yüzer tesis ve deniz araçları da bu kapsamda değerlendirilir.

6. Alt işverenler tarafından istihdam edilen işçiler için sigorta primi işveren desteğinden faydalanma

Yatırıma ait tesiste, işverenin sosyal güvenlik işyeri numarası altında ilgili mevzuatta belirlenen alt işverenler tarafından istihdam edilen işçi sayısı da dikkate alınabilir.

7. Yatırımın devri halinde devralan tarafından destekten yararlanma

Yatırımın devri halinde uygulamadan; devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla kalan süre kadar devralan yararlanır.