Skip to Content
vergiresim

Teşvik Uygulaması 2017

A. Teşvik ve desteklerin uygulama alanı

1. Teşvik uygulamasının dayanağı

Uygulamanın dayanağı 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarih itibarıyla yürürlüğe giren Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’dır (BKK veya Karar). Karar’da, teşvik belgeli yatırımlara Devlet tarafından sağlanacak teşvik ve destek unsurları hakkında hükümler yer almaktadır. 20 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3305 numaralı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”de ise ilgili Karar’ın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Ancak söz konusu 2012/3305 sayılı Karar’da;


- 13.10.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3802 sayılı,

- 15.02.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/4288 sayılı,

- 30.05.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/4763 sayılı,

- 09.05.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/6058 sayılı,

- 06.08.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/6588 sayılı,

- 05.03.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/7273 sayılı,

- 08.04.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7496 sayılı,

- 27.08.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2015/8050 sayılı

- 19.11.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2015/8216 sayılı

- 05.10.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9139 sayılı

- 26.11.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9495 sayılı ve

- 22.02.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9917 sayılı

Bakanlar Kurulu Kararları ile bazı değişiklikler yapılmıştır.

20 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 Sayılı Tebliğ ile de 2012/3305 sayılı Karar’ın uygulama esasları belirlenmiştir. Bu tebliğ ile ayrıca 28 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1) yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca, 10.04.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/1 sayılı Tebliğ, 08.05.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/2 sayılı Tebliğ ve 25.09.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/3 sayılı Tebliğ ile 2012/1 sayılı Tebliğ’de bazı değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca 5 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesinde değişiklikler yapılmıştır.

Belirtilen mevzuattaki teşvik ve desteklere ilişkin ilgili kanunlarda hüküm değişiklikleri ile yeni hükümlerin eklenmesi 15 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6322 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 7 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  ve 27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6770 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile ayrıca gerçekleştirilmiştir.

2.Düzenlemeden yararlanabilecek kişi ve kurumlar

Düzenlemeden, teşvik belgesi temin edilmesi şartıyla, gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, birlikler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları % 50’yi geçen kurum ve kuruluşlar) ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri yararlanabilecektir.

Kuruluş süreci tamamlanmamış tüzel kişiler adına yapılacak teşvik belgesi müracaatları değerlendirmeye alınmamaktadır.

3. Teşvik ve desteklerden yararlanamayacak yatırımlar

Karara ilişkin Ek 4’de hangi yatırımların teşvik ve desteklerden yararlanamayacakları belirtilmiştir. Aşağıda liste olarak yer verilen bu yatırımlar, Karar’da yer verilen diğer şartların tamamını sağlasalar dahi Karar’daki teşvik ve destek unsurlarının hiç birinden yararlanamayacaklardır.

a. Tarım ve tarımsal sanayi

 1. Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker (nişasta sütünden, münhasıran kristal früktoz üretimine yönelik yatırımlar hariç)
 2. Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler (hazır yemek).
 3. Küp şeker.
 4. 5 dekarın altındaki seracılık yatırımları.
 5. Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği hariç).
 6. Bölgesel uygulamalar kapsamında teşvik edilecek entegre hayvancılık yatırımları ve şartlı desteklenecek hayvancılık yatırımları dışındaki hayvancılık yatırımları.
 7. 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları.

b. İmalat, enerji ve madencilik yatırımları

 1. Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar.
 2. Kütlü pamuk işleme yatırımları.
 3. İplik ve dokuma (yün ipliği, 15 Milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5 Milyon Türk Lirasının üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış/örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç) konularında modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar.
 4. Doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımları (19/6/2012 tarihinden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisansı alınmış olan komple yeni ve tevsi yatırımlar ile özgül yakıt tüketimini asgari %15 oranında azaltmaya yönelik modernizasyon cinslerindeki yatırımlar hariç) (2015/7496 sayılı karar MD.9)
 5. Rödovans sözleşmesine istinaden gerçekleştirilecek madencilik yatırımları (Kamu kurum ve kuruluşları veya bunların doğrudan iştirakleri ile yapılan anlaşmalara istinaden kamuya ait maden sahalarında yapılan madencilik yatırımları bu kapsamda değerlendirilmez).
 6. Ek-5’de yer alan demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar (Ancak, bu üretim konularında aşağıdaki kriterleri birlikte sağlayan işletmeler sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir.

a) Ortaklık yapısındaki bir veya birden fazla tüzel kişinin veya kamu kurum ve kuruluşunun hisseleri toplamının %25 veya daha fazla olmaması.

b) Başka bir işletmenin sermayesinin %25 veya daha fazlasına sahip olmaması.

c) Çalışan sayısı yıllık 250 kişiden az olması.

d) Yıllık net satış hasılatı 50 Milyon Euro veya mali bilançosu değeri 43 Milyon Euro karşılığı Türk Lirasını aşmaması.

Bu kriterler, 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden düzenlenen belgelere de uygulanabilir).

Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar (Ancak, söz konusu modernizasyon yatırımları ile 7’nci maddede belirtilen kriterleri birlikte sağlayan işletmelerin sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik yatırımları sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir)

c. Hizmetler sektörü

 1. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yüksekokul, üniversite, yükseköğretim ve teknik ve mesleki öğretim dışında kalan eğitim yatırımları ile yetişkinlerin eğitilmesine yönelik (kurslar, dershaneler vb.) yatırımlar.
 2. Poliklinik, muayenehane ve müşterek muayenehane yatırımları.
 3. Turizm yatırım/işletme belgeli (son düzenlemeler kapsamında otel işletmesi olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı olanlar dahil) oteller, butik oteller, tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve dağ/yayla evleri dışında kalan turizm konaklama tesisleri.
 4. Ülke genelinde yayım yapan günlük gazete basım hizmetleri, televizyon/radyo yayıncılığı ve baskı, basım, matbaa ve ambalaj yatırımları dışındaki basın ve yayın yatırımları.
 5. Sinema salonu yatırımları.
 6. Müteahhitlik hizmetleri ve konut üretimine yönelik yatırımlar.
 7. Yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve treyler yatırımları (Belediyelerin yapacakları yatırımlar hariç).
 8. Hipermarket, ticaret merkezi, alışveriş merkezi ve otopark yatırımları dâhil toptan ve perakende ticarete yönelik yatırımlar.
 9. Kara taşıtları bakım, onarım ve servis istasyonu yatırımları.
 10. Petrol ürünleri (LPG dâhil) dağıtım yatırımları, akaryakıt istasyonu yatırımları.
 11. Karayolları dinlenme tesisi yatırımları, mola noktaları.
 12. Lokantalar, kafeteryalar, eğlence yerleri, günübirlik tesisler, termal kür tesisleri, sağlıklı yaşam tesisleri, yüzme havuzları.
 13. Yat ithali yatırımları.
 14. Taşıt kiralama yatırımları.
 15. Halı yıkama yatırımları.
 16. Gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri (Yazılım, AR-GE faaliyetleri, veri tabanı faaliyetleri, veri işleme, teknik test ve analiz faaliyetleri, ambalajlama faaliyetleri ile gösteri, sergi ve kongre faaliyetleri hariç).
 17. Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali aracı kuruluşların yatırımları.
 18. Kapalı alanı 500 m2’nin altında olan soğuk hava deposu yatırımları.
 19. Komple yeni ve tevsi niteliğindeki tersane yatırımları.

4. Teşviki belirli şartlara bağlı yatırımlar

Karara ilişkin Ek 4’de bazı yatırımların, ancak Karar’da belirtilen şartların yerine getirilmesi durumunda teşvik ve destek unsurlarından yararlanabilecekleri belirtilmektedir. Bu yatırımlar ile teşvik ve destek unsurlarından yararlanma şartlarına aşağıda yer verilmiştir.

a. Tarım ve tarımsal sanayi

 1. Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş.
 2. Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş.
 3. Damızlık büyükbaş entegre hayvan yetiştiriciliğinde (et/süt yönlü) asgari 150 büyükbaş/dönem.
 4. Kanatlı entegre yatırımlarında 100.000 adet/dönem.
 5. Süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında (damızlık dâhil) 1.000 küçükbaş/dönem  şartı aranır.

b. İmalat sanayi

 1. Düz örme konusunda yapılacak yatırımlarda toplam makine sistem sayısının asgari 60 olması şartı aranır.
 2. Hazır beton yatırımlarında asgari 100 m3/saat ve üzerindeki komple yeni yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenebilir.

c. Hizmetler sektörü

 1. Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı 10.000 m2 olan entegre lojistik yatırımları için, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi kaydıyla, teşvik belgesi düzenlenebilir. Söz konusu teşvik belgeleri kapsamına yük taşımacılığına yönelik araçlar dâhil edilmez.
 2. Boru hattıyla taşımacılık, petrol ve doğalgaz ürünleri, dolum ve depolama tesisi yatırımlarında dağıtım araçları ve tüpler hariç olmak üzere, sadece sabit tesise yönelik harcamalar için teşvik belgesi düzenlenebilir.
 3. Kültür yatırımları için, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak kültür belgesine istinaden teşvik belgesi düzenlenebilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez.
 4. Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak turizm belgesini haiz eğlence merkezi ve temalı tesis gibi konaklama içermeyen turizm yatırımları teşvik belgesine bağlanabilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez.
 5. Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak Kültür veya Turizm Belgesini haiz fuar, kongre, sergi ve gösteri merkezi yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir. Fuar ve sergi merkezlerinde, otopark hariç asgari kapalı alanın 5000 m2, kongre merkezlerinde asgari koltuk sayısının 1000, gösteri merkezlerinde ise asgari koltuk sayısının 2500 olması şartı aranır.
 6. Spor tesisi yatırımlarında asgari 10 Milyon TL sabit yatırım şartı aranır.
 7. Havaalanı yer hizmeti yatırımlarında teşvik belgesi kapsamına trafiğe çıkmayan ve sadece apronda kullanılan motorlu taşıtlar dâhil edilebilir. Binek otomobilleri proje kapsamına dâhil edilmez.
 8. Havayolu işletmeciliği ve kargo taşımacılığı yatırımlarında temin edilecek uçaklarda birim başına asgari kapasitenin 50 koltuk, kargo uçaklarında ise asgari kargo kapasitesinin 30.000 kg olması şartı aranır. Faaliyet konusu bizatihi havayolu işletmeciliği ve/veya kargo taşımacılığı olan yatırımlar dışında genel amaçlı ve hava taksi işletmeciliği amaçlı yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenmez.
 9. Uydu, telsiz, kablo vb. iletişim ortamlarından gelen haberleşme, radyo, televizyon ve veri sinyallerini birleştirip tek bir paket halinde nihai tüketiciye iletimini sağlayan hizmet yatırımlarında nihai hizmeti alanlar tarafından kullanılan yatırım malları destek unsurlarından faydalandırılmaz.
 10. Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri, birlik, kooperatif vb. kuruluşların görev alanlarına yönelik olarak yapacakları yatırımlar proje bazında değerlendirilerek teşvik belgesi düzenlenebilir.
 11. Sadece vinç hizmetlerine yönelik yatırımlarda her bir vinç için asgari 100 ton kaldırma kapasitesi aranır. 500 ton kaldırma kapasitesinin altında kullanılmış vinç ithaline izin verilmez.
 12. Çamaşır yıkama ve kurutma yatırımlarında asgari 2 Milyon TL sabit yatırım şartı aranır.
 13. Yat inşa yatırımlarında teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yat boyunun asgari 24 metre olması şartı aranır.