Skip to Content
vergiresim

Teşvik Uygulaması 2016

B. Faiz desteği

53. Faiz desteğinden yararlanmanın şartları nelerdir?

Faiz desteğinden yararlanmak için;

1. Yatırımın bölgesel (1. ve 2. bölgeler hariç), stratejik veya Ar-Ge ve çevre yatırımları mahiyetinde olması,

2. Kredilerin bankalardan temin edilmiş olması,

3. Vadelerinin en az bir yıl olması,

gerekmektedir.

54. Faiz desteği kapsamında yatırımcılara sağlanan avantajlar nelerdir?

Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının % 70'ine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kar payının aşağıdaki tabloda yer verilen puanları, Ekonomi Bakanlığınca da uygun görülmesi halinde azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilmektedir.

 

Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar

Stratejik ve Ar-Ge ve çevre yatırımları

Bölgeler

TL kredi

Döviz veya dövize endeksli kredi

TL kredi

Döviz veya dövize endeksli kredi

1

---

---

5 puan

2 puan

2

---

---

5 puan

2 puan

3

3 puan

1 puan

5 puan

2 puan

4

4 puan

1 puan

5 puan

2 puan

5

5 puan

2 puan

5 puan

2 puan

6

7 puan

2 puan

5 puan

2 puan

 

55. Stratejik yatırımlar ile Ar-Ge ve çevre yatırımlarında bölge ayrımı var mıdır?

Stratejik yatırımları, araştırma ve geliştirme yatırımları ile çevre yatırımlarına ilişkin faiz desteği; bölge ayrımı yapılmaksızın Ekonomi Bakanlığınca da uygun görülmesi hâlinde azamî ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilmektedir.

56. Finansal kiralama yöntemiyle gerçekleştirilecek yatırımlar için faiz desteği uygulanabilir mi?

Faiz desteği içeren teşvik belgelerine konu yatırımlardan finansal kiralama yöntemiyle gerçekleştirilecek olanlar için de faiz veya kar payı ödemelerini içeren itfa planı yapılması kaydıyla aynı şartlarla faiz desteği uygulanabilir.

57. Azami faiz desteği tutarı nedir?

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz desteği tutarları ile bölge ayrımı olmaksızın Ar-Ge ve çevre yatırımları ile stratejik yatırımlarda uygulanacak azami faiz desteği tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Stratejik yatırımlarda azami faiz desteği tutarı, sabit yatırım tutarının yüzde beşini aşmamak kaydıyla 50 Milyon Türk Lirası olarak uygulanmaktadır. Stratejik yatırımlarla ilgili olarak 31.12.2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak müracaatlara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında faiz desteği öngörülür.

Azami faiz desteği tutarı

Bölgeler

Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar

Ar-Ge ve çevre yatırımları

Stratejik yatırımlar

1

---

500.000 TL

50.000.000 TL

2

---

500.000 TL

50.000.000 TL

3

500.000 TL

500.000 TL

50.000.000 TL

4

600.000 TL

500.000 TL

50.000.000 TL

5

700.000 TL

500.000 TL

50.000.000 TL

6

900.000 TL

500.000 TL

50.000.000 TL


58. Stratejik yatırımlarda faiz desteği ödemelerine ne zaman başlanır?

Stratejik yatırımlarla ilgili olarak 31 Aralık 2015 tarihine kadar yapılacak müracaatlara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında faiz desteği öngörülür.

59. Döviz kredileri için faiz desteğinden yararlanılabilir mi?

Yararlanılabilir. Döviz kredisi ile gerçekleştirilecek yatırımlarda faiz desteği uygulaması, vade tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru dikkate alınarak yapılır.

60. Teşvik belgelerinde faiz desteği öngörülmesi, bu destekten yararlanılabilmesi için yeterli midir?

Teşvik belgesinde faiz desteği öngörülen yatırımcılar faiz desteğinden yararlanabilmek için Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ile protokol imzalayan aracı kurumlardan birine başvururlar. Aracı kurum tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kredi kullanımı veya finansal kiralama sözleşmesi yapılması uygun görülen projelere ilişkin faiz desteği müracaatları, yatırımcı adına protokolde belirtilen esaslar çerçevesinde aracı kurumca Genel Müdürlüğe yapılır. Müracaatın, Genel Müdürlük tarafından yapılacak değerlendirme sonucu uygun görülmesi gerekir.

61. Faiz desteği uygulamasında "aracı kurum" nasıl tanımlanmaktadır?

Faiz desteğini uygulayacak kamu bankaları dahil olmak üzere bankalar ve finansal kiralama şirketleri Karar'da aracı kurum olarak adlandırılmaktadır.

62. Faiz desteği uygulamasında birden fazla aracı kurumun başvurusu mümkün müdür?

Aynı teşvik belgesi kapsamı yatırım için faiz desteği uygulamasına yönelik olarak, yatırım süresince birden fazla aracı kurum talepte bulunamaz. Faiz desteğinden yararlandırılmaya başlanıldıktan sonra aracı kurum değiştirilmemek kaydıyla aynı teşvik belgesi kapsamı yatırım için birden fazla itfa tablosuna göre işlem yapılabilir. Stratejik yatırımlar için, faiz desteği uygulamasına yönelik olarak birden fazla aracı kurum talepte bulunabilir.

63. Her türlü yatırım için faiz desteği uygulanabilir mi?

Kullanılmış makine ve teçhizat için ve kamu iktisadi teşebbüsleri dahil kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yapacağı yatırımlar için faiz desteği uygulanmaz.

64. Kullanılan kredilerin faiz, anapara veya kar paylarının ödenmemesi durumunda ne gibi yaptırımlar uygulanır?

Kullanılan kredilerin faiz, kâr payı veya anaparalarının yatırımcı tarafından itfa planlarında belirtilen sürelerde geri ödenmemesi halinde, yapılmayan ilk ödeme ilgili aracı kurum tarafından en kısa sürede Ekonomi Bakanlığına bildirilir ve Bakanlıkça faiz desteği ödemeleri durdurulur.

Yatırımcının kredi geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiğinin daha sonra ilgili aracı kurumca Bakanlığa bildirilmesi halinde, bildirimi takip eden dönemler için faiz desteği ödemeleri başlangıçta öngörülen ödeme tarihlerinde herhangi bir uzatmaya gidilmeksizin tekrar başlatılır. Kredi geri ödemesine ait yükümlülüklerin yeniden aksaması halinde faiz desteği ödemesine son verilir.

65. Yatırımın devri halinde faiz desteği nasıl uygulanır?

Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımın başka bir yatırımcıya devredilmesi durumunda, devralan yatırımcının teşvik belgesinde faiz desteğinin öngörülmüş olması ve aracı kurumca da uygun görülmesi halinde, yeni yatırımcı için eski itfa planındaki vade, miktar ve benzeri şartlar değiştirilmeksizin bakiye kredi için düzenlenecek yeni itfa planına göre faiz desteği ödenmesine devam edilir. Aksi takdirde faiz desteği uygulaması durdurulur.

66. Kredinin amacı dışında kullanılmasının yaptırımı nedir?

Aracı kurum, faiz desteğine esas olan kredinin teşvik belgesi kapsamındaki harcamalar için kullandırılmasıyla yükümlüdür. Kredinin amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde, Bakanlıkça ödenen faiz desteği tutarına ilgili bankanın bu kapsamdaki krediye uyguladığı faiz veya kâr payı oranı uygulanmak suretiyle bankaca tespit edilecek meblağın, finansal kiralama şirketlerince ise ödenen faiz desteği miktarına itfa planının düzenlenmesinde uygulanan faiz veya kâr payı üzerinden tespit edilen tutarın beş iş günü içerisinde bütçeye gelir yazılmak üzere muhasebe birimi hesabına yatırılması gerekir. Aksi takdirde söz konusu meblağlar Bakanlıkça, bankalar için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki karşılık hesabından virman yapılarak veya diğer hukuki yöntemler kullanılarak, finansal kiralama şirketleri için ise 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanarak geri alınır.