Skip to Content
vergiresim

İndirimli Kurumlar Vergisi 2018

9. Yatırıma katkı tutarlarını etkileyen diğer hususlar

a. Teşvik belgesinin revizesi

Karara ilişkin 2012/1 sayılı Tebliğ’in 17’nci maddesinde teşvik belgesinin revizesi ile ilgili açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre, teşvik belgesinde kayıtlı olan değerlerde, yatırımın her aşamasında tevsik edilen bilgi ve belgelere istinaden yapılacak değerlendirme sonucunda teşvik belgesini düzenleyen merci tarafından değişiklik yapılabilir.

26.07.2017 tarihinde yapılan değişikliğe göre, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarında veya belgede kayıtlı diğer bilgilerde değişiklik olması durumunda, yatırımcı tarafından revize gerekçesi veya ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte teşvik belgesini düzenleyen mercie müracaat edilerek teşvik belgesinin revizesi talebinde bulunulacaktır. İlgili merci tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde gerekçesi uygun bulunan teşvik belgeleri revize edilebilecektir. Yatırıma başlama tarihinden sonra temin edilen, ancak makine teçhizat listelerinde yer almayan makine ve teçhizatın proje ile uyumlu olanları, teşvik belgesi kapsamında temin edilmiş sayılmak suretiyle belge kapsamına dahil edilebilir.

Yukarıda belirtilen türde yapılan revize işlemleri nedeniyle yatırım tutarında meydana gelen değişikliklerin indirimli kurumlar vergisi ve dolayısıyla yatırıma katkı tutarının hesabında dikkate alınması gerekmektedir.

b. İthal ve yerli makine ve teçhizat listesi değişikliği

Karara ilişkin 2012/1 sayılı Tebliğ’in 17’nci maddesinde ithal ve yerli makine ve teçhizat listesi değişikliği ile ilgili açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre, teşvik belgesi ekinde yer alan ithal ve yerli makine ve teçhizat listelerine ilişkin değişiklik talepleri, teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaat edilen merci tarafından sonuçlandırılacaktır. Ancak kullanılmış komple tesislerin teşvik belgesi kapsamına dahil edilmesine ilişkin müracaatlar Bakanlığa yapılacaktır.

26.07.2017 tarihinde yapılan değişikliğe göre, ithal ve yerli makine ve teçhizat listelerinde her bir makine ve teçhizat için belirtilen miktarın aşılmaması kaydıyla, listede belirtilen tutarın üzerinde veya altında kalan alımlarda liste tadilatı yapılmaksızın doğrudan işlem yapılabilecektir.