Skip to Content
vergiresim

İndirimli Kurumlar Vergisi 2018

6. Endeksleme uygulaması

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesine 6745 Sayılı Kanun ile eklenen hükme göre; yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınabilecektir.

Bu düzenleme ile yatırımcının kazancının yeterli olmaması veya istisna indirim gibi sair nedenlerle vergiye tabi gelirinin olmaması durumlarında kullanılamayan ve sonraki dönemlere devreden katkı tutarlarının enflasyon karşısında erimesi engellenmektedir. Ancak söz konusu endeksleme uygulaması yatırımın sonra erdiği hesap dönemini izleyen hesap dönemlerinden itibaren uygulanabilecektir.