Skip to Content
vergiresim

İndirimli Kurumlar Vergisi 2016

6. İndirimli kurumlar vergisi uygulaması ile ilgili önem arz eden diğer hususlar

a. Bir yatırımın başka bir yatırımın parçası haline gelmesi

Model değişikliği, modernizasyon, kapasite artırımı gibi nedenlerle yapılan tevsi yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi uygulaması açısından en büyük sıkıntılardan biri de, mevcut yatırım kapsamında hak edilen katkı tutarı henüz eritilemeden (yatırımdan elde edilen kazancın veya indirim, istisna ve zarar mahsubu nedeniyle matrahın yetersiz olması nedeniyle) yeni bir teşvik belgesi kapsamında tevsi yatırım yapılması durumunda uygulamadaki belirsizlikti. Böyle bir durumda, mevcut teşvik belgesi kapsamında kullanılamayan katkı tutarlarının kullanılmaya devam edilip edilemeyeceği ve kullanılacaksa nasıl bir hesaplama yapılması gerektiği merak konusuydu.

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 03/04/2014 tarih ve 17192610-125(ÖZG-13/7)-91/2277 sayılı muktezada bir yatırımın başka bir yatırımın parçası haline gelmesi ile ilgili olarak şu ifadeler yer almaktadır:

"…..bir yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımda yer alan makine ve teçhizatın başka bir yatırım teşvik belgesi kapsamındaki bir yatırımın parçası haline gelmesi durumunda dahi, mükellefler açısından herhangi bir hak kaybı olmayacağı tabiidir. Ancak bu şekilde bir yatırımın başka bir yatırımın parçası haline gelmesi durumunda ayrı yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlardan elde edilen kazançların ayrı ayrı tespit edilmesi gerekmekte olup bunun mümkün olmaması halinde ise yatırım teşvik belgesi kapsamındaki sabit kıymetlerin bu yatırımlar içindeki oranları dikkate alınarak ilgili teşvik belgesinde yer alan vergi indirim oranına göre indirimli kurumlar vergisi uygulanacaktır"

Konu hakkında yukarıda yer verilen mukteza açıklamasına göre, bir üretim tesisinde hem mevcut teşvik belgesine dahil olan hem de yeni teşvik belgesine dahil olan sabit kıymetler kullanılıyorsa, her bir teşvik belgesine ait kazancın ayrı ayrı hesaplanmasının mümkün olmadığı durumda, bu üretim tesisinden elde edilen kazancın, üretimde kullanılan her bir teşvik belgesine ait sabit kıymetlerin, yine üretimde kullanılan toplam sabit kıymetlere oranlanması suretiyle ayrıştırılabileceği belirtilmektedir.

Örneğin mükellef (A) teşvik belgesi kapsamında üretimde kullandığı 100 birimlik sabit kıymeti bulunurken, modernizasyon veya kapasite artırımı amacıyla 75 birimlik sabit kıymet harcaması ihtiva eden (B) teşvik belgesi kapsamında bir tevsi yatırım yapmıştır. Yeni yatırımlar sonucunda tesiste toplam 175 birimlik sabit kıymet kullanılmakta ve bu tesisten 1.000 birimlik bir yatırım kazancı elde edilmektedir.

Muktezada yapılan açıklamaya göre söz konusu 1.000 birimlik yatırım kazancının (A) ve (B) teşvik belgelerine göre ayrıştırılmasında sırasıyla 100/175 ve 75/175 oranları kullanılabilecektir. Bu şekilde ayrıştırılan yatırım kazançlarına (A) ve (B) teşvik belgesindeki vergi indirim oranları ayrı ayrı uygulanacak ve bu vergi indirimleri nedeniyle ödenmeyen kurumlar vergisi tutarları yine (A) ve (B) teşvik belgeleri için hak edilen katkı tutarlarından ayrı ayrı mahsup edilecektir.

Muktezadaki açıklamalar dikkate alındığında, söz konusu üretim tesisinde aynı zamanda teşvik belgeli olmayan veya katkı tutarları tüketilmiş teşvik belgeli sabit kıymetlerin de kullanılması durumunda, bu sabit kıymetlere isabet eden yatırım kazancının da aynı mantıkla hesaplanması ve bulunan kazanca % 20 oranında standart kurumlar vergisi oranının uygulanması gerektiği sonucunun çıktığı kanaatindeyiz.

b. Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devredilmesi

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32/A maddesinin 6. fıkrasına göre, yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde, devralan kurum, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla indirimli vergi uygulamasından yararlanabilecektir.

c. Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devredilmesi

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32/A maddesinin 6. fıkrasına göre, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde, indirimli vergi uygulamasından devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise devralan, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla yatırıma katkı tutarının kalan kısmı için yararlanabilecektir.

d. Bir alt bölge desteğinden yararlanılacak yatırımlar

2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 18. maddesinde belirtilen hükme göre, büyük ölçekli yatırımlar veya bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenen yatırımlar, aşağıda belirtilen koşullardan en az birini sağlamaları halinde vergi indirimi açısından bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oranlarda yararlanabilir.

1- Yatırımın organize sanayi bölgesinde (OSB) gerçekleştirilmesi.

2- Yatırımın, aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcı tarafından gerçekleştirilmesi ve ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu sağlayacak bir yatırım olması.

Buna göre, örneğin 3. bölgede OSB'de yatırım yapan bir mükellef 4. bölge için öngörülen yatırıma katkı oranı ve kurumlar vergisi indirim oranından faydalanabilecektir.

e. Altıncı bölgede organize sanayi bölgesinde yapılan yatırımlar

6'ncı bölgede organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek büyük ölçekli ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar için vergi indirimi desteği, bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına beş puan ilave edilmek suretiyle uygulanacaktır.

f. Devreden yatırım  indirimininin yeniden değerlemeye tabi tutulması

9 Ağustos 2016 tarihinde yayımlanan 6745 sayılı Kanun'un 66. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32/A maddesinde düzenlenen "İndirimli Kurumlar Vergisi" uygulamasında yeniden değerleme imkanı getirilmiştir. Buna göre, yatırım tamamlandıktan sonra kalan yatırıma katkı tutarı yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınacaktır.

g. Yatırımların proje bazlı olarak desteklenmesi

9 Ağustos 2016 tarihinde yayımlanan 6745 sayılı Kanun ile, bölgesel unsurlardan bağımsız olarak Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun görülen projeler için indirimli kurumlar vergisi oranını % 100'e kadar indirimli uygulatma ve yatırıma katkı oranını % 200'ü geçmemek üzere belirleme veya yatırımın işletmeye geçmesinden itibaren 10 hesap dönemine kadar, yatırımdan elde edilen kazançla sınırlı olmak üzere kurumlar vergisi istisnası tanınması hakkında Bakanlar Kurulu'na yetki verilmiştir.

Söz konusu değişiklik ile Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun görülen yatırım projeleri için %100 oranında indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün olabilecektir.