Skip to Content

No: 11

Tarih: 29/09/2021

Konu:

28 Eylül 2021 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu internet sitesi’nde yayımlanan Covid-19 PCR Test Sonucu ve Aşı Bilgisi Uygulamalarına İlişkin Kamuoyu Duyurusu hakkında


28.09.2021 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) internet sitesinde, COVID-19 PCR Test Sonucu ve Aşı Bilgisi Uygulamalarına İlişkin Kamuoyu Duyurusu (“Kamuoyu Duyurusu”) yayımlanmıştır. Kamuoyu Duyurusu’nda, COVID-19 PCR test sonucu ve aşı bilgisi uygulamalarına ilişkin kişisel veri işleme faaliyetlerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 28. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında yer verilen “Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi” olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu doğrultuda Kanun’un 28. maddesine uyarınca, COVID-19 PCR test sonucu ve aşı bilgisi uygulamalarına ilişkin kişisel veri işleme faaliyetlerine Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Açıklamalar

1. Kurum’un 28/09/2021 Tarihli Kamuoyu Duyurusu Özeti

Kurum tarafından yayımlanan COVID-19 PCR test sonucu ve aşı bilgisi uygulamalarına ilişkin Kamuoyu Duyurusu’nda, konuya ilişkin Kurum’un görüşlerinin talep edilmesi üzerine, konunun ülke genelinde gerçekleştirilecek yaygın bir uygulamaya inhisar edeceği dikkate alınarak, Kanun kapsamında bir değerlendirme yapılmasını teminen Kurulu’un gündemine alınmasına karar verildiği ve Kurul’un 28/09/2021 tarihli ve 2021/980 sayılı Kararı ile değerlendirmenin Kurum resmi internet sitesinde yayımlanmasına karar verildiği belirtilmiştir.

Kamuoyu Duyurusu’nda, İçişleri Bakanlığı’nca 81 İl Valiliğine gereği, ilgili Bakanlıklara da bilgi için gönderilen 20.08.2021 tarihli yazıda; salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin asgari seviyeye düşürülmesi için konser, sinema, tiyatro ve toplu ulaşım araçları gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılım sağlamak isteyen kişilere COVID-19 aşı bilgisi ve/veya negatif sonuçlu PCR test bilgisinin bildirilmesi zorunluluğu getirildiği; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 81 İl Valiliğine gereği için, ilgili Bakanlıklara da bilgi için gönderdiği 02.09.2021 tarihli yazı kapsamında, işyerlerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler kapsamında; COVID-19 aşısı olmayan işçilerden zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmalarının işyeri/işveren tarafından istenebileceği ifade edilmiştir.

Kamuoyu Duyurusu’nda, kişilerin tahlil, görüntüleme, test, rapor, aşı durumu gibi sağlık durumlarına ilişkin bilgilerin Kanun’un 6. maddesine göre kişisel sağlık verisi niteliğini haiz olduğu ve özel nitelikli kişisel veri kategorisinde bulunduğu, söz konusu bilgilerin Kanun’un 6. maddesinde yer verilen işleme şartlarına uygun olarak işlenmesi gerektiği belirtilmesine karşılık, COVID-19 salgınının dünya çapındaki gerek sağlık, gerek sosyal hayat gerek ekonomi üzerindeki etkileri gereği, bu salgınla mücadele kapsamında aşı durumu ve PCR test sonucu gibi COVID-19’a ilişkin kişisel sağlık verilerinin; kamu sağlığının, kamu güvenliğinin ve kamu düzeninin korunması amacıyla işlenmesi gerekliliğinin ortaya çıktığı vurgulanmıştır.

Kurul, COVID-19’un sebebiyet verdiği salgın hastalığın kamu güvenliği ve kamu düzenini tehdit etmesi sebebiyle hastalığın yayılımını engellemek amacıyla COVID-19 aşı bilgisi ve/veya negatif sonuçlu PCR test bilgisinin Kanun’un 28. maddesi hükmü kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen önleyici ve koruyucu faaliyetler kapsamında işlenmesinin önünde bir engel bulunmadığı, dolayısıyla söz konusu kişisel veri işleme faaliyetlerinin Kanunun 28. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında gerçekleştirilebileceğini belirtmiştir. Bu doğrultuda Kanun’un 28. maddesine uyarınca, COVID-19 PCR test sonucu ve aşı bilgisi uygulamalarına ilişkin kişisel veri işleme faaliyetlerine Kanun hükümleri uygulanmayacaktır. Bununla birlikte Kamuoyu Duyurusu’nda, COVID-19 salgını kapsamında yürütülen kamu güvenliğini ve kamu düzenini koruma amacına yönelik faaliyetler dışında kalan ya da bu amacı aşan nitelikteki kişisel veri işleme faaliyetlerinin Kanun kapsamında yer alacağı ifade edilmiştir.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Av. Ahmet Sağlı
ahmet.sagli@tr.ey.com
(212) 315 30 00

 

Av. Tuğçe Gültekin
tugce.gultekin@tr.ey.com
(212) 315 30 00