Skip to Content

No: 10

Tarih: 24/06/2021

Konu:

24 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan vakıf, dernek ve sendikalara ait iktisadi işletmelerin sicile kayıt yükümlülüğüne ilişkin karar hakkında


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 16. maddesi uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) kayıt zorunluluğuna istisna getirebilmektedir. Bu kapsamda Kurul’un 22.04.2020 tarihli ve 2020/135 sayılı Kararı ile değişik 02.04.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kararı uyarınca “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar” için VERBİS’e kayıt yükümlülüğüne istisna getirilmiştir. 24.06.2021 tarihli kararda, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (“Kurum”) iletilen yazılı ve şifahi görüş taleplerinde; vakıf, dernek veya sendikalara ait iktisadi işletmelerin VERBİS’e kayıt yükümlülüğü hakkında tereddütler yaşandığı belirtilmiştir. Kurul tarafından vakıf, dernek veya sendikalara ait iktisadi işletmelerin VERBİS’e kayıt yükümlülüğü hakkında yapılan değerlendirmeler sonucunda ise Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalardan kendisine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi bulunanların VERBİS’e kayıt olmaları ve VERBİS’e kayıtları esnasında yalnızca iktisadi işletmelerin faaliyetlerine ilişkin bilgi girişi yapmaları gerektiği kararlaştırılmıştır.

Açıklamalar

1. Kararın konusu ve hukuki dayanağı

Kanun’un 16. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir.” hükmü uyarınca, kural olarak kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin VERBİS’e kayıt yükümlülüğü bulunmakla birlikte Kurul tarafından bu yükümlülüğe istisna getirilebilmektedir.

Kanun’un 16. maddesinde yer verilen VERBİS’e kayıt yükümlülüğüne istisna getirme yetkisi kapsamında, Kurul’un daha önce vermiş olduğu 22.04.2020 tarihli ve 2020/135 sayılı Karar ile değişik 02.04.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Karar uyarınca, kişisel veri işleyen ve Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikaların, yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere VERBİS’e kayıt yükümlülüğüne istisna getirilmiştir.

Kararda, Kurum’a iletilen yazılı ve şifahi görüşlerde, vakıf, dernek veya sendikalara ait iktisadi işletmelerin VERBİS’e kayıt yükümlülüğü konusunda tereddütlerin mevcut olduğu ve konu hakkında yapılan değerlendirmeler neticesinde, 22.04.2020 tarihli ve 2020/315 sayılı Kurul Kararı ile değişik 02.04.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kurul Kararı’nda yer alan “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar” ifadesinin “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik, dernek, vakıf ve sendikalardan kendisine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi bulunmayanlar” olarak değiştirilmesi gerektiği kanaatine varıldığı ifade edilmiştir.

2. Sonuç

24.06.2021 tarihli Karar ile yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalardan kendisine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi bulunanların VERBİS’e kayıt olmaları gerektiği açıklığa kavuşturulmuştur. Bununla birlikte, VERBİS kayıtları esnasında dernek, vakıf ve sendikaların yalnızca iktisadi işletmelerinin faaliyetlerine ilişkin bilgi girişi yapmaları gerektiği vurgulanmıştır. Bu doğrultuda, iktisadi işletmesi bulunan dernek, vakıf ve sendikaların iktisadi işletmelerinin faaliyetleriyle sınırlı olmak üzere VERBİS’e kayıt olmaları ve iktisadi işletmelerinin faaliyetlerine ilişkin bilgi girişi yapmaları gerekmektedir.

22.04.2020 tarihli ve 2020/315 sayılı Kurul Kararı ile değişik 02.04.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kurul Kararı’nın Önceki Hali

22.04.2020 tarihli ve 2020/315 sayılı Kurul Kararı ile değişik 02.04.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kurul Kararı’nın Sonraki Hali

6698 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin verdiği yetkiye dayanarak Sicile kayıt yükümlülüğüne istisna getirilen veri sorumluları ile ilgili 02.04.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kurul kararı ile;

6698 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin verdiği yetkiye dayanarak Sicile kayıt yükümlülüğüne istisna getirilen veri sorumluları ile ilgili 02.04.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kurul kararı ile;

  1. Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,
  1. Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,
  1. 18/01/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren noterler,

2. 18/01/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren noterler,

  1. Yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar,

3. Yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar sendikalardan kendisine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi bulunmayanlar,

  1. 22/04/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre kurulmuş siyasi partiler,

4. 22/04/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre kurulmuş siyasi partiler,

  1. 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren avukatlar,

5. 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren avukatlar,

  1. 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler

Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmuştur.

6. 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler

Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmuştur.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Av. Ahmet Sağlı
ahmet.sagli@tr.ey.com
(212) 315 30 00

 

Av. Tuğçe Gültekin
tugce.gultekin@tr.ey.com
(212) 315 30 00