Skip to Content

No: 23

Tarih: 20/09/2018

Konu:Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Söz konusu yönetmelik Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı tarafından yürütülmekte olup; 17.02.2018 tarihli Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapmıştır.

Yönetmeliğin 4üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde bulunan “Firma” tanımına ‘büyükşehir belediyeleri ve belediyeler ile bunların bağlı işletme ve idareleri ile sermayelerinin yarısından fazlasına tek başına veya birlikte sahip oldukları iktisadi teşebbüsleri, kamu iktisadi teşebbüsleri ve yükseköğretim kurumları’ eklenmiş ve 5 inci maddeye eklenen fıkra ile bu kurumlara Yönetmeliğin bağımsız denetime ilişkin hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Bu ekleme ile beraber, TCMB, döviz pozisyonunu etkileyen işlemleri izlemek üzere bildirimle yükümlü olan gerçek kişiler ile banka ve finansal kuruluşlar haricindeki özel hukuk tüzel kişileri, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler ile bunların bağlı işletme ve idareleri ile sermayelerinin yarısından fazlasına tek başına veya birlikte sahip oldukları iktisadi teşebbüsleri, kamu iktisadi teşebbüsleri ve yükseköğretim kurumlarından da bilgi ve belge talebinde bulunabilecekler.

Yönetmeliğin 6ıncı maddesinde belirlenen bildirim usulü kapsamında finansal raporlama çerçevesine uygun olarak ilgili yılın 31 Mart, 30 Haziran ve 30 Eylül tarihlerinde sona eren ara hesap dönemleri için takip eden birinci ayın sonuna kadar tamamlanan bildirimlerin, ikinci ayın sonuna kadar ve 31 Aralık tarihinde sona eren yıllık hesap dönemi için takip eden üçüncü ayın sonuna kadar bildirilmesi şeklinde değiştirilmiştir. Aynı maddeye “Özel hesap dönemi uygulayan firmaların bildirimleri, finansal raporlama çerçevesine uygun olarak ilgili yılın üçer aylık dönemlerinde sona eren ara hesap dönemleri için takip eden ikinci ayın sonuna kadar, yıllık hesap dönemi için takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tamamlanır.” fıkrası eklenmiştir.

Bağımsız denetimin denetçi tarafından Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) düzenlemelerine uygun olarak izleyen yılın 31 Mayıs tarihine kadar tamamlanması ibaresi “izleyen yılın beşinci ayının sonuna kadar tamamlanır” olarak değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin Bankanın Sistemik Risk Veri Takip Sisteminin kuruluşu ve işleyişi hakkında 9uncu maddesinde sistemin işletimini gerçekleştiren destek kuruluşu ibaresi “destek kuruluşları” olarak değiştirilmiştir. Sisteme kayıt olunarak aktif kullanıcı olunmasına; Sistemde belirlenen güvenlik adımlarının izlenmesi yöntemi eklenmiştir.

“Banka, Sisteme ilişkin veri formunu, kullanıcıları veya Sistem ile ilgili açıklama formunu gerektiğinde değiştirebilir” fıkrası genişletilerek Sisteme ilişkin bildirim ve denetim ile ilgili sürelerin, destek hizmet kuruluşunun, kullanıcıları bildirim usulünün, denetlenmesi gereken veri formu kalemlerinin veya Sistem ile ilgili açıklama formunu gerektiğinde değiştirmeye ve özel hesap dönemi uygulayan firmalar, acz halindeki firmalar ile yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen firmalar için durumlarının gerektirdiği uygulamaları tesis etmeye yetkili olduğu şeklinde değiştirilmiştir.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Mehmet Küçükkaya
mehmet.kucukkaya@tr.ey.com
(212) 315 30 00


Tugce Gultekin
tugce.gultekin@tr.ey.com
(212) 315 30 00