Skip to Content

No: 17

Tarih: 05/06/2018

Konu:Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere 02.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmelik’te özetle, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu (“2004 sayılı Kanun”)’nun 289’uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile 290’ıncı maddesinin altıncı fıkrası hükümleri uyarınca konkordato komiserinin nitelikleri ile alacaklı sayısı, alacak miktarı ve alacakların çeşitliliği dikkate alınarak alacaklılar kurulunun zorunlu olarak oluşturulacağı haller ve alacaklılar kuruluna dair diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

A. Konkordato Komiseri

 • Konkordato komiserinin nitelikleri

Yönetmelik’in 4. maddesi uyarınca, konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

 1. Türk vatandaşı olmak
 2. Tam ehliyetli olmak
 3. En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak
 4. İflas etmemiş olmak
 5. Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı konkordato komiserliği görevine son verilmemiş olmak
 6. Görevlendirildiği tarih itibarıyla disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklanmamış olmak
 7. Kamu hizmetinden yasaklı olmamak
 8. Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, konkordato komiserliğini yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak
 9. 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak
 10. Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak

Konkordato komiseri olarak üç kişinin görevlendirilmesi halinde, seçilecek komiserlerden birinin hukukçu ve birinin de yeminli mali müşavir olması tercih edilir.

Bir kişi eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada geçici komiser ve komiser olarak görev yapamaz.

 • Konkordato komiserinin yasaklılık sebepleri ve yasak işler

Yönetmelik’in 5. maddesi uyarınca konkordato komiseri; kendisinin, karı veya kocasının, nişanlısının yahut kan ve kayın alt ve üstsoyunun veya üçüncü derece dâhil olmak üzere bu dereceye kadar olan kan ve kayın hısımlarının, kanuni temsilcisi veya vekili, çalışanı, kayyımı ya da yasal danışmanı bulunduğu bir şahsın, menfaati olan işleri göremeyip derhal görevlendirmeyi yapan asliye ticaret mahkemesine haber vermek zorundadır. Mahkeme tarafından müracaat yerinde görülürse komiserin görevine son verilir.

Konkordato komiseri, görevi kapsamında kendisi veya başkaları hesabına sözleşme yapamaz, yaparsa hükümsüzdür.

 • Konkordato komiserliğinden kaçınma ve ayrılma sebepleri

Yönetmelik’in 6. maddesi uyarınca bedensel engelleri veya sürekli hastalıkları sebebiyle bu görevi yapmakta güçlük çekecek olanlar, uhdesinde birden fazla konkordato komiserliği görevi bulunanlar ve mahkemece kabul edilecek başkaca bir mazereti bulunanlar konkordato komiserliği görevini kabul etmekten kaçınabilirler.

Konkordato komiseri haklı bir mazeretin ortaya çıkması halinde görevden ayrılmayı beş gün içinde talep edebilecek olup mazeretin kabulü mahkemenin takdirine bağlıdır.

 • Konkordato komiserinin yükümlülükleri

Yönetmelik’in 7. maddesi uyarınca, konkordato komiseri 2004 sayılı Kanun’da belirtilen görevlerini yerine getirirken aşağıdaki yükümlülüklere uymak zorundadır:

 1. Görevini kanun, yönetmelik ve dürüstlük kuralları çerçevesinde tarafsız, objektif ve özenle yerine getirmek
 2. Kendisine tevdi olunan görevi bizzat yerine getirmek
 3. Görevi sebebiyle öğrendiği sırların gizliliğini sağlamak ve korumak
 4. Görevi sırasında elde ettiği bilgileri, kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler yararına doğrudan veya dolaylı bir menfaat elde etmek için kullanmamak
 5. Görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlamamak, hediye kabul etmemek ve aracılıkta bulunmamak

(c), (d) ve (e) bentlerinde sayılan yükümlülükler komiserlik görevi sona erdikten sonra da devam edecektir.

İşbu yükümlülüklere aykırı davranan komiserin görevine mahkemece son verilir ve bu durum derhal bilirkişilik bölge kuruluna ve ayrıca eylemin suç oluşturması halinde Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilir.

 • Konkordato komiserinin bilgi ve belge temini ile iletişimi

Yönetmelik’in 8. maddesi uyarınca, Konkordato komiseri görevi kapsamında ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri, özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile ilgililerden talep edebilir, doğrudan yazışma yapabilir ve iletişim kurabilir.
 

 • Sicil

Yönetmelik’in 9. maddesi uyarınca, bilirkişilik bölge kurulları tarafından konkordato komiseri olarak görevlendirilen kişinin bilgileri, görevlendirme tarihi, görevin sona ermesi ve sebeplerini içeren özel sicil tutulur. Bu sicil, bir kişinin aynı anda beşten fazla dosyada konkordato komiseri olarak görev almamasının ve konkordato komiserliği görevine son verilme sebeplerinin takibini sağlar.

 

Görevlendirilen konkordato komiseri, sicile kaydedilmek üzere mahkeme tarafından bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin kurulu bulunduğu yerdeki bilirkişilik bölge kuruluna derhal bildirilir ve bu bildirim aşağıdaki hususları kapsar:

 

 1. Görevlendirmeyi yapan mahkemenin adı ve dosyanın esas numarası
 2. Komiserin adı ve soyadı ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası
 3. Komiserin yerleşim yeri ve iletişim bilgileri
 4. Komiserin mesleği, uzmanlık alanı, çalıştığı kurum veya kuruluşun adı

Komiserin görevinin sona ermesi halinde bu durum mahkemesince sebepleri ile birlikte derhal bilirkişilik bölge kuruluna bildirilir.

 

Sicil, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının erişimine açıktır.

 

B. Alacaklılar Kurulu

 • Alacaklılar kurulunun oluşturulması

Yönetmelik’in 10. maddesi uyarınca, mahkeme tarafından kesin mühlet kararıyla birlikte veya en geç 2004 sayılı Kanun’un 299’uncu maddesi uyarınca alacaklıların alacaklarını bildirmesi ve aynı Kanun’un 300’üncü maddesi gereğince borçlunun alacaklılar hakkındaki beyanı alındıktan sonra, yedi alacaklıyı geçmemek, herhangi bir ücret takdir edilmemek ve tek sayıda olmak kaydıyla konkordato komiserinin de görüşü alınarak alacaklılar kurulu oluşturulabilir. Bu durumda alacakları, hukuki nitelik itibarıyla birbirinden farklı olan alacaklı sınıfları ve varsa rehinli alacaklılar, alacaklılar kurulunda hakkaniyete uygun şekilde temsil edilir.

 

 • Alacaklılar kurulunun zorunlu olarak oluşturulacağı haller

Yönetmelik’in 11. maddesi uyarınca, hukuki nitelikleri büyük ölçüde birbirine benzer alacaklar, aynı alacaklı sınıfında yer alır. Rehinli alacaklılar, rehnin kıymetini karşılayan miktardaki alacakları bakımından ayrı bir sınıf olarak kabul edilir. En az üç alacaklı sınıfı bulunması kaydıyla, alacaklı sayısının iki yüz elliyi veya alacak miktarının yüz milyon Türk Lirasını aşması halinde alacaklılar kurulunun oluşturulması zorunludur.

 

 • Alacaklılar kurulunun görevi

Yönetmelik’in 12. maddesi uyarınca alacaklılar kurulu, komiserin faaliyetlerine nezaret eder; komisere tavsiyelerde bulunabilir ve kanunun öngördüğü hâllerde mahkemeye görüş bildirir. Şayet alacaklılar kurulu komiserin faaliyetlerini yeterli bulmazsa, mahkemeden 

komiserin değiştirilmesini gerekçeli bir raporla isteyebilir. Mahkeme bu talep hakkında borçluyu ve komiseri dinledikten sonra kesin olarak karar verir.

 

 • Alacaklılar kurulunun çalışma usul ve esasları

Yönetmelik’in 13. maddesi uyarınca, alacaklılar kurulu her ay en az bir kere toplanır. Alacaklılar kurulunun aylık olağan toplantıları komiser tarafından belirlenerek bildirilen gün ve yerde yapılır. Alacaklılar kurulu ayrıca üyelerinin salt çoğunluğunun talebi üzerine her zaman toplanabilir. Bu halde, yapılacak toplantıların komisere bildirilmesi zorunludur.

 

Alacaklılar kurulu toplantıda hazır bulunanların oy çokluğuyla karar alır. Komiser toplantılarda hazır bulunarak alınan kararları toplantıya katılanların imzasını almak suretiyle tutanağa bağlar.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Av. Mehmet Küçükkaya
mehmet.kucukkaya@tr.ey.com
(212) 315 30 00Av. Tuğçe Gültekin
tugce.gultekin@tr.ey.com
(212) 315 30 00