Skip to Content

No: 11

Tarih: 22/03/2018

Konu:Avrupa Birliği’nin taslak “E-Privacy” düzenlemesine ilişkin güncelleme önerileri paylaşıldı.

Avrupa Konseyi Başkanlığı (“Başkanlık”), 13 Mart’ta gerçekleşen WP TELE toplantısına istinaden Elektronik Haberleşme ve Gizlilik Hakkında Yönetmelik Taslağı’na ("Taslak") ilişkin hazırladığı metni delegelerin dikkatine sunmuştur. Öngörülen değişiklikler, Avrupa Birliği Genel Veri Güvenliği Düzenlemelerini/General Data Privacy Regulation ("GDPR") düzenlemesi ile bağlantı kurmak, elektronik haberleşme verisinin transferi, saklanması ve silinmesi hakkında soru işaretlerini gidermek, destek hizmet kullanımına açıklık getirmek, makineden makineye iletişim hususlarını elektronik haberleşme ve gizlilik bakımından düzenlemek, madde 1(3), 13, 14 ve resital 9 ve 2a’da tartışmalı bulunan hususları açıklığa kavuşturmak amacıyla oluşturulmuştur.


Buna ek olarak, delegeler arasında tartışılan üst verilerin elektronik haberleşme kapsamında işlenmesine ilişkin düzenlemelerin genişletilme hususuna ilişkin olarak yayınlanan metinde Başkanlık, üye ülkelerden görüş paylaşmasını, madde 6(2)’nin değişmesini öneren üye ülkelerin ise değişiklik önerisini beyan etmesini talep etmiştir. Söz konusu geri dönüşler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve bu kapsamda Avrupa Birliği Adalet Divanı ve GDPR başta olmak üzere veri koruması ve mahremiyet kapsamında incelenecektir. 


Söz konusu metin aşağıdaki hususlara dikkat çekmektedir:

 

• Resital (2aa) ve (2a) kapsamında Başkanlık Düzenleme ve GDPR arasındaki ilişkiyi düzenleme ihtiyacı duymuştur. Resital 2a ve Madde 1’de elektronik haberleşme ifadesinin kaldırılması ile işbu Düzenleme’nin sadece elektronik haberleşme verileri ile sınırlı kalmayarak farklı kişisel veri türlerini de kapsadığı belirtilmiştir. 

• Resital 8’de yapılan değişiklik ile elektronik haberleşme verilerinin alıcı kabul edilen nihai kullanıcılar tarafından ağ veya bilgi güvenliğinin sağlanması gibi farklı amaçlarla işlenmesinin işbu Düzenleme kapsamında olmadığının altı çizilmiştir.

• Resital 11 uyarınca destek hizmet kullanımı kapsamındaki işlemeler de işbu Düzenlemenin kapsamında belirtilmiş olup kişilerarası iletişim hizmetleri düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile destek hizmetler kişilerarası iletişim hizmetleri kapsamında değerlendirildiği müddetçe kapsamın içerisinde kabul edilmiştir. 

• Resital 15’de yer alan ietişim verilerinin durdurulmasının yasaklanması, bunların nakli sırasında gerçekleştirilmelidir düzenlemesi kaldırılmıştır. 

• Yeni Resital 15(a) veri aktarımı kavramının netleştirilmesi adına Başkanlık tarafından aktarımın tamamlandığı anları tespit etmek için sağlanan örnekler içermektedir. Resital aynı zamanda verinin silinmesi ve anonimleştirilmesi bakımından GDPR’aatıf yapmakta olduğundan madde 7(1) ve 7(2)’nin son cümlelerinin çıkarılması önerilmiştir. 

• Yeni Resital 19 ise makineden makineye iletişim kapsamında alınması gereken rızanın tek seferlik olmasına ilişkin delegelerin bazılarından gelen öneriler üzerine eklenmiştir. 

• Resital 28 ve 29 ise Madde 13 ve 14’te gerçekleştirilmesi önerilen değişiklikler kapsamındaki uyumluluğu sağlamak maksadıyla bazı düzenlemeler içermektedir. Madde 13(1a) kapsamında öngörülen değişiklik ile acil durum halinde acil durum merkezleri tarafından anonim çağrı almak istemediğini belirten nihai kullanıcılara anonim çağrıların gerçekleştirilmesi halinde teknolojik olarak mümkün olduğu müddetçe söz konusu durumun kişinin tercihinden üstün tutulacağını belirtmektedir. Buna ek olarak Madde 14 ise Başkanlık tarafından açıklık getirilmesi maksadıyla iki paragraf haline dönüştürülmüştür. 

• İşbu Düzenleme’nin Avrupa Elektronik Haberleşme Kanunu’nda yer alan tanımlara atıf yaptığı göz önüne alınarak Madde 5(2)’nin mülgası teklif edilmiştir.

Başkanlık, 13 Mart’daki toplantıda yukarıda bahsi geçen hususlar bakımından delegelerin görüşlerini alacak ve Mart ayının sonuna kadar madde 18 ila 29 kapsamında da değişiklik önerilerini ve yorumları yazılı olarak kabul edecektir. Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Mehmet Küçükkaya
mehmet.kucukkaya@tr.ey.com
(0212) 315 30 00


Ceylan Necipoğlu
ceylan.necipoglu@tr.ey.com
(0212) 315 30 00