Skip to Content

No: 1

Tarih: 02/01/2018

Konu:Veri sorumluları hakkında sicil yönetmeliği yayınlandı.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘Kanun’) kapsamında öngörülen Veri Sorumluları Sicilinin oluşturulması, idaresi ile Veri Sorumluları Siciline yapılması öngörülen kayıtlara ilişkin usul ve esasları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak amacıyla ilgili kanunun 16. ve 22. Maddelerine dayanılarak hazırlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 30.12.2017 tarih ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

İlgili Yönetmelik uyarınca Veri Sorumluları Sicili(‘Sicil’), Kişisel Verilerin Korunması Kurumu Başkanlığı nezdinde kamuya açık biçimde Veri sorumluları sicil bilgi sistemi (VERBİS) üzerinde tutulacaktır. Yönetmelik Madde 9 uyarınca Sicil’e yapılan başvurular;

a) Veri sorumlusu, varsa veri sorumlusu temsilcisi ve irtibat kişisine ait kimlik ve adres bilgilerine ilişkin Kurul tarafından belirlenecek başvuru formunda yer alan bilgiler,

b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

c) Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar,

ç) Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları,

d) Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,

e) Kanunun 12 nci maddesinde öngörülen ve Kurul tarafından belirlenen kriterlere göre alınan tedbirler,

f) Kişisel verilerin mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami muhafaza edilme süresine dair bilgileri içermelidir.

Yönetmelik kapsamında veri sorumlularının kişisel veri işlemeye başlamadan önce Sicile kaydolması gerekecektir. Kayıt yükümlülüğü altında bulunmayan, sonradan kayıt yükümlüsü haline gelen veri sorumluları, yükümlülük altına girmelerini müteakip otuz gün içerisinde Sicile kaydolmak durumundadır. Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumluları bakımından ise söz konusu kayıt işlemi veri sorumlusu temsilcisi aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Buna ek olarak, Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişi veri sorumlusu temsilcisinin Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından Sicile kayıt esnasında bildirilmek üzere bir irtibat kişisi atanması gerekmektedir.  İrtibat kişisi veri sorumlusunu Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre temsile yetkili olmayıp ilgili kişilerin veri sorumlusuna yönelteceği taleplerin cevaplandırılması konusunda iletişimi sağlamakla görevlidir.

Sicile kayıt yükümlülüğünün istisnaları hususu ise ilgili Yönetmelikte düzenleme alanı bulmuş olup, Madde 15 uyarınca;

a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

ç) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması hallerinin varlığında veri sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğünden bahsetmek mümkün olmayacaktır. 

Buna ek olarak Kurul, Yönetmelikte öngörülen kriterler çerçevesinde sicile kayıt yükümlülüğüne istisna getirme yetkisine haizdir.

Bu Yönetmelikte yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Kurul yetkilidir. Yönetmelik 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve hükümlerini Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı yürütecektir.

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Ahmet Sağlı
ahmet.sagli@tr.ey.com
(212) 315 30 00

 

Ceylan Necipoğlu
ceylan.necipoglu@tr.ey.com
(212) 315 30 00