Skip to Content

No: 29

Tarih: 26/10/2017

Konu:7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 25.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nu yürürlükten kaldıran 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 25 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun’un amacı İş Mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulü düzenlemek olmakla birlikte Kanun ile iş yargısına önemli bir yenilik getirilmiş ve dava açılmadan önce arabuluculuk kurumuna başvurulması dava koşulu olarak düzenlenmiştir.

Buna göre bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Ancak iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davalarında arabuluculuğa başvurma şartı aranmayacaktır. Arabuluculuk görüşmelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığıyla katılabileceklerdir. Arabuluculuğa başvurulduğu tarih itibariyle arabuluculuk görüşmeleri sonunda düzenlenen son tutanak tarihine kadar zamanaşımı süreleri duracak ve hak düşürücü süreler işlemeyecektir. Kural olarak arabuluculuk sürecinin başvuru tarihinden itibaren üç hafta içerisinde sonuçlandırılması gerekmektedir. Bu süre zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilecektir. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması halinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren iki hafta içerisinde iş mahkemesinde dava açılabilecektir. Arabulucuya başvurulmadan dava açılması halinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine karar verilecektir. Arabuluculuğa başvuru usulü, arabulucunun görevlendirilmesi ve arabuluculuk görüşmelerine ilişkin diğer hususlar Adalet Bakanlığınca bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle belirlenecektir.

Bu Kanun ile iş yargılamasında arabulucuya başvurma zorunluluğu getirildiğinden, bu düzenlemeler paralelinde 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nda, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda ve işe iade talepleri yönünden 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili 20. ve 21. maddelerinde değişiklik yapılmış ve arabuluculuğa ilişkin düzenlemeler eklenmiştir.

İş Mahkemeleri Kanunu ile getirilen bir diğer düzenleme ise; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak üzere, dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurulması zorunluluğudur. Diğer kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla yapılan başvuruya altmış gün içinde Kurumca cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılacaktır. Kuruma karşı dava açılabilmesi için taleplerin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması şarttır. Kuruma başvuruda geçirilecek süre zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Bu Kanun ile getirilen bir diğer önemli değişiklik ise iş yargılamasındaki zamanaşımı sürelerine ilişkindir. Feshe bağlı kıdem, ihbar, kötü niyet ve ayrımcılık tazminatları ile yıllık izin ücreti alacakları Türk Borçlar Kanunu uyarınca on yıllık zamanaşımına tabi iken işverenin çok uzun süre dava tehdidi altında kalmaması gerekçesiyle İş Kanunu’na eklenen “Ek Madde 3” ile bu süre dönemsel alacaklarda olduğu gibi beş yıl olarak değiştirilmiştir. Beş yıllık zamanaşımı bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sona eren iş sözleşmelerinden kaynaklanan yıllık izin ücreti ve tazminatlar hakkında uygulanacak bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce işlemeye başlamış bulunan zamanaşımı süreleri, değişiklikten önceki hükümlere tabi olmaya devam edecek ancak, zamanaşımı süresinin henüz dolmamış kısmı 5 yıldan uzun ise 5 yıl sürenin geçmesiyle zamanaşımı süresi dolmuş olacaktır.

Bu Kanun ile iş yargılamasında temyiz edilemeyecek kararlar ile Bölge Adliye Mahkemelerince nezdinde kesinleşecek kararlar tahdidi olarak sayılmış, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nda düzenlenen bazı uyuşmazlıklara ilişkin davalar ile işe iade davalarının Yargıtay yerine Bölge Adliye Mahkemesinde kesinleşeceği düzenlenmiştir.

Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanacaktır ve mevzuatta, yürürlükten kaldırılan 5521 sayılı Kanun’a yapılan atıflar, bu Kanuna yapılmış sayılacaktır.

Mülga İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca açılmış davalar devam edecek, dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler, bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay’da görülmekte olan davalar hakkında uygulanmayacaktır. Kanun’un dava şartı olarak arabuluculuk şartı öngören 3. maddesi ile İş Kanunu’nun 20 ve 21. maddelerinde değişiklik içeren 11 ve 12. maddeleri 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. Kanun’un diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 


Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Mehmet Küçükkaya
mehmet.kucukkaya@tr.ey.com
(212) 315 30 00


Fatma Çimen
fatma.cimen@tr.ey.com
(232) 483 59 59