Skip to Content

No: 28

Tarih: 25/10/2017

Konu:Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin faaliyet esasları ile finansal tablolarına ilişkin Yönetmeliklerde değişiklikler yapıldı.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik(“Faaliyet Esaslarına İlişkin Yönetmelik”) ve yine Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Finansal Tablolara İlişkin Yönetmelik”) 21 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Buna göre; Faaliyet Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in 4. maddesine dördüncü fıkra olarak “(4) Faizsiz esasa göre faaliyette bulunacak şirketin birinci fıkranın (c) bendi çerçevesinde düzenlenecek ana sözleşmesinde, faaliyetinin faizsiz esasa dayalı olduğunun belirtilmesi ve bu esaslara göre faaliyetlerini sürdürmesi zorunludur.”, 11. maddesinin birinci fıkrasına ise “g) Faizsiz esaslara göre faaliyette bulunan şirket tarafından akdedilen kredi sözleşmelerinin faizsiz esaslara uygun olması.” ibareleri eklenmiştir.

Öte yandan, ilgili yönetmeliğin 11. maddesinin 4. ve 8. fıkraları da aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“(4) Sermaye benzeri borçlara uygulanacak faiz veya kâr payı oranlarının kredi sözleşmesinde açık bir şekilde belirlenmemesi ya da faiz veya kâr payı oranının benzer kredilere göre aşırı ölçüde yüksek olması halinde, kredinin özkaynak hesabına dahil edilmesine Kurumca izin verilmeyebilir.”

“(8) Kurumca izin verilmesi halinde, şirketin sermaye artırımlarında kullanılması pay sahiplerince kesin ve yazılı olarak taahhüt edilen, karşılığında hiçbir şekil ve surette faiz veya kâr payı tahakkuku ve ödemesi yapılmayan ve tasfiye halinde, hisse senetlerinden bir önce, diğer tüm borçlardan sonra ödenmesi kabul edilen, herhangi bir şekil ve surette doğrudan ya da dolaylı olarak teminata bağlanmamış, hiçbir türev işlem ve sözleşmeyle ilişkilendirilmemiş, şirkete rehnedilmiş kaynaklar da vade şartı aranmaksızın, niteliklerine göre sermaye benzeri borç hesaplamasına dahil edilir.”

Finansal Tablolara ilişkin Yönetmelik’in ise 4. maddesine “(5) Bu Yönetmelikte geçen faiz ibareleri, faizsiz esasa göre faaliyette bulunacak şirketler bakımından kâr payını ifade eder.” ibaresi eklenmiştir.

Her iki Yönetmelik de yayım tarihi olan 21 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Ahmet Sağlı
(ahmet.sagli@tr.ey.com)

(212) 315 30 00


Ceylan Necipoğlu
(
ceylan.necipoglu@tr.ey.com)
(212) 315 30 00


Esra Yalçın
(esra.yalcin
@tr.ey.com)
(212) 315 30 00