No: 35

Tarih: 20/07/2022

Konu:

2022 yılı için asgari ücret desteği uygulaması


2022 yılı Temmuz-Aralık ayları/dönemi için uygulanacak asgari ücret desteğine ilişkin esaslar (01.07.2022 tarih ve 7417 sayılı kanunun 64’üncü maddesi eklenmiştir) 5510 sayılı Kanunun geçici 88’inci maddesi ile açıklanmıştır.

5510/4 (a) bendi kapsamında olan ve haklarında uzun vadeli sigorta kolları(malullük-yaşlılık-ölüm) hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerin faydalanacağı asgari ücret desteği esasları özetle;

1. Asgari ücret destek tutarı günlük 3,33TL olarak belirlenmiştir.

2. Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerin başvuru yapmasına gerek olmayıp, belirtilen şartları taşıyor olmaları yeterli olacaktır.

3. Asgari ücret desteği 2022 yılı Temmuz ilâ Aralık ayları/dönemi için uygulanacaktır.

4. Destek tutarı;

a- 2022 yılı öncesi tescil edilen işyerleri bakımından; 2021 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 179 Türk lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere,

b- 2022 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerleri için ise bu işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının günlük 3,33 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar olacaktır.

5. Dördüncü maddenin (a) bendinin uygulanmasında, bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak MUHSGK beyannamesi verilmemiş olması halinde, bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin MUHSGK beyannamesindeki bildirimler esas alınacaktır. Ancak 2022 yılından önce işyeri açılmasına rağmen 2021 yılında sigortalı çalıştırılmayan işyerleri hakkında ise işyerinin 2022 yılında tescil edildiği kabul edilerek işlem yapılacaktır.

6. Prime esas günlük kazanç tutarı 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde çalışan sigortalılar için günlük kazanç sınırı 358 Türk Lirası, “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için ise 477 Türk lirası olacaktır.

7. Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, işverenlerce ayrıca tahakkuk işlemi yapılmadan, prim borçlarının ödenmesi aşamasında gerçekleşecek olup, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

8. 2022 yılından önce tescil edilen işyerleri için; 2022 yılı asgari ücret desteği sağlanacak ayda, uzun vadeli sigorta kollarına tabi toplam sigortalı sayısı, 2021/ Ocak ila 2021/Aralık aylarında bildirilen en düşük sigortalı sayısından düşük olmaması gerekir. En düşük sigortalı sayısının altında sigortalı bildirimi yapılan 2022 yılındaki aylar için bu destek verilmeyecektir.

9. Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad ve unvan altında ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan işyerlerinden destek tutarları geri alınacaktır.

10. 2022 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresinde verilmesi gerekir. 2022 yılı Temmuz ilâ Aralık aylarına/dönemine ilişkin yasal süresi dışında Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya Hazine ve Maliye Bakanlığına verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için destek hükümleri uygulanmaz.

11. Sigortalıların prime esas kazançlarını 2022 yılı Temmuz ilâ Aralık ayları/dönemi için SGK’ya bildirmediği veya eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden destek tutarı gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır. Ancak, ilgili ayda 2022 yılı Temmuz ilâ Aralık aylarına/dönemine ait aylık brüt asgarî ücretin onda birini geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda Kurumca yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında destek uygulanmaya devam eder.

12. 2022 yılında tescil edilen işyerleri için cari ay primlerinin ödenmesi, SGK’ ya prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması veya söz konusu borçların 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında taksitlendirilmiş olması (2021 yılında sigortalı çalıştırmayan işverenler dahil), çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirilmesi-kayıt dışı istihdam olmaması, bildirilen sigortalıların fiilen çalıştırılması gerekir.

13. Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanacak tutardan az olması hâlinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılır.

14. Bu madde hükümleri, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için uygulanmaz.

Konuya ilişkin SGK genelgesi henüz yayımlanmamış olup, yayınlandığında ayrıca detaylar duyurulacaktır.

Söz konusu Kanun'a ulaşmak için tıklayınız...

 


Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

Daha iyi bir çalışma dünyası için sosyal güvenlik ve iş mevzuatı hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

Ulaşmak için tıklayınız…

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Yardımcı Ortak
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Gizem Korg / Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
gizem.korg@tr.ey.com
(212) 408 50 94