No: 23

Tarih: 11/04/2022

Konu:

Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlandı.


Bilindiği üzere Türkiye İş Kurumu tarafından istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin ve çalışanların mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere aktif işgücü hizmetleri uygulanmaktadır.

Türkiye İş Kurumu tarafından 08/04/2022 tarih ve 31803 sayılı Resmi Gazete’de Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanarak yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. İlgili Yönetmelik’in yayımlanması ile 12/03/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan bir önceki Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak mülga Yönetmelik kapsamında imzalanan sözleşme, protokol, program ve projeler ile başlatılan iş ve işlemler sonuçlanana kadar yürürlükten kaldırılan yönetmelik ve buna dayanılarak hazırlanan mevzuat uygulanmaya devam edecektir. Yine haklarında yasaklılık işlemi uygulananlar, yasaklılıkları tamamlanıncaya kadar bu yeni Yönetmelik kapsamındaki kurs veya programlardan yararlanamayacaklardır.

Yayımlanan Yönetmelik ile, İŞKUR nezdinde yürütülen mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarının uygulamalarında değişikliğe gidilmiştir.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları (İEP) ile ilgili düzenlemelerden özetle bahsedecek olur isek;

1) İşbaşı eğitim programı, programın başladığı ayda ve program süresince sigortalı sayısını gösterir belgede yer alan toplam prim gün sayısının otuza bölünmesi suretiyle belirlenmek üzere en az beş sigortalıya sahip olan ve katılımcıların en az yüzde yetmişini, altmış günden az olmamak üzere fiili program gününün en az üç katı kadar süreyle istihdam edeceğini taahhüt eden işverenlerle düzenlenebilecektir.

2) İşverenlerin program kapsamında kullanabileceği kontenjan, işverene ait vergi numarası altında ve programın düzenleneceği ilde yer alan işyerleri için programın başlangıç ayından önceki on iki aylık dönem içerisinde yer almak koşuluyla son altı aya veya altı aylık döneme ilişkin olarak SGK’ya verilen sigortalı sayısını gösterir belgede yer alan toplam prim gün sayısının yüz seksene bölünmesi suretiyle hesaplanır. İşveren tarafından hesaplanan sigortalı sayısının en fazla yüzde otuzuna kadar katılımcı talep edilebilir.

3) Programa katılacak kursiyerlerin, program başlangıç tarihinden önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek olan işverene ait vergi numarasına bağlı iş yerlerinde sigortalı olarak çalışmaması gerekmektedir.

4) İşbaşı eğitim programına katılabilmek için gerekli olan işsizlik süresi İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecektir.

5) Program başlangıcında hesaplanan kişi sayısı ile aylık takip sonucu hesaplanan kişi sayısı arasındaki fark yüzde 10’dan fazla olamayacaktır.

6) İşveren, işyerini diğer işverenlere devrettiğinde, devam etmekte olan işbaşı eğitim programı ve istihdam yükümlülüğü de devir kapsamında ise devralan işverene aktaracaktır.

7) Kısa çalışma ve ücret garanti fonu uygulamasından yararlanan işyerleri, bu uygulamalardan yararlandıkları dönemde hiçbir şekilde işbaşı eğitim programından yararlanamazlar.

8) İşsizlik ödeneği alan kişiler de katılımcı olabilirler. Ancak bu kişiler işsizlik ödeneği aldıkları süre boyunca işten ayrılma bildirgesinin tarafı olan işyerinin bağlı olduğu vergi numarası altında yer alan işyerlerinde düzenlenen programda katılımcı olamazlar.

9) 4857 sayılı Kanun kapsamında, çalışma yaşı ve çalıştırma yasağına ilişkin özel düzenlemeler çerçevesinde çalıştırılmaları yasaklananlar programlara katılamazlar. Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde ilgili mevzuatın öngördüğü düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla program düzenlenebilecektir.

10) Program süresi, günlük en az beş en fazla sekiz saat olmak üzere, haftalık kırk beş saatten ve altı günden, toplamda ise iki yüz kırk fiili günden fazla olamaz. Ancak programların süresi, belirlenen süreler aşılmamak koşuluyla sektör, meslek veya işyeri bazında Genel Müdürlük tarafından değerlendirme yapılarak sınırlandırılabilir.

11) Programlara devam edilen süre içerisinde 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında her bir katılımcı için tahakkuk edecek sigorta primleri Kurum tarafından ödenir.

12) Program katılımcıları için programlar (çalışanların mesleki eğitimi hariç) arasında dokuz ay bekleme süresi bulunur.

13) İşbaşı eğitim programının düzenleneceği ilde aynı veya yakın meslekte sigortalısı olmayan işyerlerinde program düzenlenemeyecektir.

14) İşverenlerin düzenlenen işbaşı eğitim programlarından yeniden yararlanabilmeleri için en son tamamlanan programa ilişkin olarak hesaplanan sigortalı sayısının, programın başlayacağı aydan önceki son bir yıl içerisinde düzenlenen programlara ilişkin istihdam yükümlülüğü kapsamında yer alan kişi sayısı kadar artmış olması gerekmektedir.

15) İşbaşı eğitim programına ilişkin işveren yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde, ilgili iş yerlerinde 24 ay boyunca kurs ve program uygulanamayacaktır.

Söz konusu Yönetmelik’e ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

Daha iyi bir çalışma dünyası için sosyal güvenlik ve iş mevzuatı hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

Ulaşmak için tıklayınız…

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Yardımcı Ortak
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Gizem Korg / Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
gizem.korg@tr.ey.com
(212) 408 50 94